وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

آموزش در دوران کودکی

0

 

» آموزش در دوران کودکی «

تعامل یا برقراری ارتباط برای تمامی یادگیریها اساسی و ضروری  اســت.  یک کودک نمی توانــد چیزهای ضروری یادگیری را، فــرا بگیرد مگر اینكه محیطــش تعاملی را برایش فراهم کند. یک محیط پرورشی غنی به رشد کودک میدان می دهــد و دیگران نیز رشد و توانایی کودک را برای یادگیــری افزایش می دهند.

آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه و موفقیت بعدی آنها در تحصیل با جنبه های مختلف تحول آنان مرتبط است. در گذشــته عقیده بسیاری از صاحب نظــران بر این بود که ورود کودکان به دبستان، آغاز یادگیری و شكوفایی آنها در همه ابعاد رشــد است اما امروزه در پرتو تلاش صاحب نظران مختلف، مسیر تفكر و برنامه ریزی به ســمت بارور کــردن آموزش هــای پیش دبســتان به عنوان پیش نیاز ورود کودکان به مدرسه تغییر کرده است.
بسیاری از فلاسفه تعلیم و تربیت نظیر افلاطون، ارســطو، کمینوس، روســو، پستالوتزی و غیره، بر اهمیت آموزش و پرورش از سالهای اولیــه و حتی از دامــان مادر تاکید کرده اند. کمیسیونی در ســال ۱۹۷۱ توسط یونسكو تشكیل شدکه توسعۀ آموزش پیش دبستان را به عنوان یک راهبرد کلیدی برای دگرگونی آموزشــی در ســال ۱۹۷۰ توصیه کــرد. توصیه مبنی بر این واقعیت بــود که کودکان تمام فرهنگ ها، نیاز به مهارت های پایه برای دســتیابی به موفقیت در یادگیری در دنیای تكنولوژیكی به ســرعت در حال پیشــرفت امروز دارند و بهترین زمان برای دستیابی به چنین مهــارت هایی دورۀ اولیۀ کودکی می باشد.

آمــوزش دوره پیــش از دبســتان برنامه ای است که بــرای تجربیات آموزشــی تدارک دیده شــده و هدف آن کمــک کردن به رشــد کودکان 2 تا 5 ســاله است.
جنبه هایی از رشــد که در دورۀ پیــش دبســتان بــه آموزش آنهــا پرداخته می شود عبارتندا ز:

  1. » سازگاری اجتماعی و عاطفی
  2. » مهارت های زبان، آمادگی برای خواندن و ریاضی
  3. » اشتیاق به یادگیری و خلاقیت

در این مرحله بــرای کمک به یادگیــری کودک برای آموزش مفاهیــم پایه و پیش نیــاز دورۀ ابتدایی تاکید زیادی بر بازی می شــود و در تدوین برنامۀ درســی و آموزش کودکان به عنوان یک اصل مورد اســتفاده قرار می گیرد. در ســالهای اخیر، مادران کودکان خردســال به طور فزاینده ای وارد بازار کار شــده اند و بسیاری از فرزندان آنان در مهد کودک های مختلف جای داده شــده اند.

کودکان شالودۀ زبان را که می تواند آنها را برای موفقیت در مدرســه آماده کند از طریق صحبت کردن با مربیان و کودکان دیگر همچنین بهره مندی از برنامه هایی که در دورۀ پیش از ورود به دبستان تدارک دیده شده است، شکل می دهند.

برای برخی کودکان محیط خانه شان تمام آنچه را که نیاز دارند فراهــم می کند اما برای بقیه به خاطر تفاوت فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی چنین نیست.ب ه همین علتا همیت آموزش پیش دبستان(مهد کودک و دوره یک ســالۀ پیش دبستانی) برای کودکان خانواده های با درآمد پایین و متوســط آشکارتر است.
درحالی که حضور در آموزش پیش دبستان برای همۀ کودکان مفید است، اما بیشــترین تاثیر آن بر کودکانی است که در خانواده های فقیر زندگی می کنند. آموزش پیش دبســتان موجب ارتقاء رشــد زبان، فرصت های یادگیری، و اکتســاب زبان کودک می گردد. با تدارک آموزش دورۀ پیش دبســتان برای کودکان در معرض خطر، می توان از شکست شــان در مدرسه جلوگیری کرد.

نیم قرن بررســی، بدون تغییر نشــان داده است که حضور در مهد کودک و پیش دبســتان بر پیشرفت تحصیلی کودکان خانواده های سطح پایین اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارد. تحقیقات زیادی تاثیر این دوره ها را تعامل یا برقراری ارتباط برای در رشد زبان، افزایش تعداد واژگان و افزایش آگاهی واج شــناختی و جلوگیری از اختلالات گفتاری و یادگیری رشــد مهارت های اجتماعی، علاقمندی به مدرســه، آمادگی برای حضور در مدرســه، تشخیص کودکان با نیازهای خاص و دارای مشکلات رفتاری موثر یافته اند.

بعضــی از مطالعات نشــان داده اســت کودکانی که از آموزش دوره پیش از ورود به دبستان بهره مند می شوند در مقایسه با کودکانی که ســال های پیش از مدرسه را در خانه می گذرانند بیشتر همکاری می کنند و تکالیف شان را بهتر انجام می دهند. منظور از آموزش های پیش از ورود به دبستان از ســال اول کودکی تا قبل از ورود به مدرسه است و دوره پیش دبســتان که یک سال قبل از ورود به مدرسه اســت، نمی تواند تمام آموزشهای این دوره را تامین کند.

علاوه براین، هرقدر کودکان بیشتر در مهد کودک باشند بیشتر مشارکت اجتماعی و بازی سازنده می کنند وکمتر پیش می آید که سرگرم کاری نباشــند و یا فقط دیگران را تماشــا کنند. مهد کودک های خوب در تلاش هستند تا رشد اجتماعی و هوشی کودکان را درست مانند ســایر برنامه های آموزش اولیه کودک، تقویت کنند. از این رو کودکانی که آموزش دورۀ پیش دبستانی را می گذرانند آزمون پذیرتر از کودکانی هستند که پیش دبستان ران گذرانده ا ند.
همچنینن سبت به آموزش، علاقۀ بیشتری نشان می دهند، می نشینند، دستورات معلم را دنبال می کنند،به توضیحات گوش می دهند و توجه خود راب ر تکالیف متمرکز می کنند، مهارت هایی کهب رای دورۀا بتداییب سیارا همیت دارند. در کشورهای پیشرفته 70 درصد کودکان، زیر پوشش مهد کودک ها قرار دارند و در کشــور ما این رقم بسیار ناچیز اســت.

دلیل استقبال کشــورهای توسعه یافته از مهد کودک ها این اســت که امروزه روان شناســان و متخصصان علوم تربیتی معتقدند که شخصیت اصلی انســان، در چهار سال اول زندگی شــکل می گیرد و در این ســنین، کودک باید تحت تعلیم و تربیتی عمیق و هم هجانبه قرار گیرد تا به رشــد کامل جسمی، ذهنی و عاطفی دست یابد.

اهمیت این مراکز زمانی آشــکارتر م یشــود که بدانیم در بســیاری از مواقع، خانواده وظیفه خــود را به دلیل آشــنا نبودن با مســائل تربیتــی، فقــر فرهنگی، کم سوادی یا بی ســوادی، مشــکلات اقتصادی، دور بودن والدین ازمحیــط خانه به علت کار و تأمیــن زندگی، از  بی شــمار دیگر، به ِهم گســیختگی خانوادگی و موارد خوبی ایفا نم یکند. اینجاســت که مهد کودک ها باید کمبودهای آموزشی، تربیتی، جسمی و عاطفی کودکان را جبران نمایند. هر بازی، ســرگرمی و آموزشی در این مراکز می تواند نقــش مؤثری بر جســم و روان کودک داشته باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*