وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

آیا کودکتان شما را دوست دارد؟

0

» مامان جونم دوست دارم «

قدر این همه عشــق را بدانید، این همه عشــقی که با زبان بی زبانی نثارتان می شود، این همه محبتی که در واکنش ها نهفته، کنش شــما و واکنش آنها. ایــن موجودات کوچک دوست داشــتنی به عنوان فرزند به راحتــی همه زندگی شــما را تحت تاثیر قرار می دهند. علاقه بی حدو حصری به والدین شان دارند.
بچه ها شــما را دوست دارند. آنها عاشق شما هستند. با این وصف این فقط شــما نیستید که همه محبت تان را نثــار بچه ها می کنید تا علاقه تــان را به آنها به زبان بیاورید وکه با رفتارتان برای آنها روشــن می کنید چقدر دوست شــان دارید.
بچه ها هم به زبان خودشــان به شــما می فهمانند که چقدر دوست تان دارند. چقدر به شما و حمایت تــان احتیاج دارند. فقط کافی اســت زبان آنها را بشناسید.
این زبان را می توانید در رفتارشان بیابید. هفت نشــانه وجود دارد که ثابت می کند فرزندان تان شما را دوست دارند. شاید این نشــانه ها برای شما آشنا باشند.
در غیر این صورت اگر به خوبی بدانید کدامیک از رفتارهای فرزندان تان می تواند مترادف با ابراز علاقه او به شــما باشد پس بهتر می توانید این همه احساسات را پاسخ بدهید.

وقتی نوزادتان به چشــم های شــما خیره می‌شود

وقتی نوزادتان تازه متولد شده و چشمش را به چشمان تان میدوزد به شدت در تلاش اســت تا صورت تان را به خاطر بســپارد.
در واقع هیچ چیز دیگری برای نوزاد شما درباره این دنیا و اتفاقات پیرامونش وجود ندارد که او بتواند آن ها را درک کنــد. او فقط یک چیز میدانــد و آن هم این که در این دنیا شما مهم ترین چیزی هستید که دارد.
یادتان باشد وقتی به چشــمهای تان خیره میشــود یعنی آن که خیلی دوست تان دارد.

وقتی به شما فکر میکند…

بچه‌ها به شــما فکر میکننــد. حتی مواقعی کــه کنارتان نیســتند باز هم به شما فکر میکنند و چهرهتان را به خاطر میآورند.
بچه‌ها در فاصله سنی ۸ تا ۱۲ ماه وقتی شما را کنار خود نمی بینند، سرشــان را می چرخانند شاید پیدای تان کنند. گاهی چهره شان نگران می شود اما کافی است دوباره خودتان را به آنها نشــان بدهید تا لبخند به لب های شــان بازگردد.
این اتفاق همان فکر کردن اســت. با این وصف تا وقتی کنار بچه ها هســتید و آنها شما را می بینند همه چیز رو به راه اســت اما وقتی برای دقایقی هــر چند کوتاه آنها را تنها می گذارید بزرگ ترین دغدغه زندگی شــان شــکل می گیرد!

وقتی به آغوش شما پناه می آورند…

بچه ها در یکی دو ســالگی معنی واژه هایی مانند «دوستت دارم» را متوجه نمی شــوند اما این دلیل نمی شود که آنها علاقه شان را به شما نشــان ندهند.
درواقع شما می توانید حــس علاقه مندی آنها را به خود در رفتارهای شــان پیدا کنید.
تا بــه حال می دانســتید چرا وقتــی بچه ها زمین می خورند یا از چیزی ناراحت می شــوند بلافاصله به سمت شما میدوند و خودشــان را در آغوش تان جای می دهند؟ دلیلش علاقه ای است که آنها به شما دارند. در واقع بچه ها با رفتارشان به شما می گویند که دوست تان دارند.

وقتی به شما هديه میدهند…

بچه ها وقتی کمی بزرگ تر می شــوند بــا هدایایی عجیب و غریب شــما را غافلگیر می کنند.
یک شــاخه گل رز که از باغچه خانه چیده شــده، یک تکه ســنگ کوچک که از گوشــه و کنار حیاط خانه پیدا کرده انــد و هدایایی از این قبیل نشــان از علاقه بی حد و حصر کودکان به شما دارد.
شاید وقتی یک تکه ســنگ گلی و کج و معوج را به عنوان هدیه کف دست تان می گذارند، خنده تان بگیرد اما در واقع باید بدانید کــه این حرکت یعنی(( دوســتت دارم)) پس خوشحال باشید!

وقتی می خواهند نزديک شان باشید…

در واقع این بچه ها هســتند که مرتب دور و اطراف شــما حرکت می کنند و اگر کمی دقت کنید متوجه می شــوید
که هرگز از محــدوده خاصی دورتــر نم یروند چون عملا می خواهند نزدیک شــما باشــند.در چنین شرایطی اگر بــه خاطر مشــغله های مختلف حواس تان به آنها نباشــد آن وقت اســت که با کلام توجه شــما را به خودشان جلب می کنند.
مثلا مرتب به شــما می گویند: «من را نگاه کن» و بعــد که نگاه شــما معطوف به آنها می شــود جمله های نامفهومی مي گویند یــا ادای خنده دار درمی آورند.
در واقع این بچه ها تنها هدف شان جلب توجه شماست. آنها توجه شما را می خواهند چون دوست تان دارند.

وقتی رازهای شان را به شما می گويند..

چه تصوری از رازهای این موجودات کوچک دارید؟طبیعی اســت که آنچه آنها به عنوان راز همراه خــود دارند نکاتی است که وقتی می شنوید به شدت خنده تان می گیرد.
مثلا شکستن مجسمه ای و پنهان کردن آن لابه لای تشک مبل راحتی خانه! یا کندن کله عروسک و مخفی کردن آن بین باقی اسباب بازی ها. مهم اینجاست که بچه ها وقتی تصمیم می گیرند این رازها را با شــما درمیــان بگذارند به واقع به زبان دیگری علاقه شان را به پدر ومادر نشان داده اند .
بهتر است در چنین مواقعی آنها را به خاطر پنهان کاری که قبلا انجام داده اند توبیخ نکنید. بلکه بــه خاطر اعتمادی که به شــما کرده اند(که به واقع حاکی از حس علاقه مندی آنها به شماســت) این بچه ها را دریابید و پاســخ محبت شان را بدهید.

وقتی آن ها جیغ و داد میکنند…

از دست شــما عصبانی شده اند و بابت این ناراحتی حسابی ســرتان جیــغ و داد می کنند.
شــاید از ایــن قضیه اصلا خوش شان نیاید اما بهتر است بدانید این بچه ها اگر عمیقا به شــما علاقه نداشته باشــند هرگز وقتی بابت موضوعی از دســت تان ناراحت می شــوند این چنین داد و بیداد راه نمی اندازنــد.
در واقع این دادو فریاد گاه و بیگاه هم نشــان دیگری از علاقه آنها به شماســت. در غیر اینصورت نه دادو فریادی در کار بود و نه دلخوری.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*