Search
اندازه آلت تناسلی

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ

اندازه آلت تناسلی,اندازه معمول آلت مردانه,اندازه مناسب آلت تناسلی,سایز معمول آلت مردانه,کوچک بودن آلت تناسلی(ﺑﺪﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﮑﻞ Glans )(از ﺑﺨﺶ ﮐﻼﻫﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺸﻔﻪ Penis )آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﻪ    (ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﻪ آﻟﺖ از ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻧﺮم و اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي Testis )(، ﺑﯿﻀﻪ دان و دو ﺑﯿﻀﻪ Shaft )ﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي رگ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ دارد .ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ آﻟﺖ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎس، ﻓﺸﺎر و دﻣﺎ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺣﺸﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺎﻫﯽ آن را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ آﻟﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد .ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺸﻔﻪ و ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﺗﺎﺟﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و(ﺑﻪ ﺣﺸﻔﻪ Frenum )ﺑﺨﺶ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻟﺖ ﻗﺮار دارد، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮار ﻧﺎزﮐﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، دو ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮ آﻟﺖ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدي دارﻧﺪ.دو ﺑﯿﻀﻪ درون ﺑﯿﻀﻪ دان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﻪ )اﺳﭙﺮم ﻫﺎ (و ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﻪ )ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون (ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﻟﺖ ﻣﺘﻮرم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻮﺛﺮ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﻃﻮل آﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻧﺪازه و ﺳﻔﺖ ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺗﺒﺪﯾﻞ(ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ Erection )ﺣﺎﻟﺖ آﻟﺖ ﻧﺮم ﺑﻪ آﻟﺖ ﺳﻔﺖ و ﺑﻠﻨﺪ، ﻧﻌﻮظ  ﺷﻮد .آﻟﺖ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ.   Vag )وﻗﺘﯽ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﻪ در آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﺒﻞ    (ﻓﺮو ﻣﯽ ina رود و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ    (رخ ﻣﯽ Intercourse ) دﻫﺪ، ﺗﻤﺎس ﺣﺸﻔﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻣﻬﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻋﺼﺎب آن، ﺗﻬﯿﯿﺞ ﺟﻨﺴﯽ، اوج(از ﻧﻮك آﻟﺖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻬﺒﻞ ﻣﯽ Semen )  (، ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ Orgasm )ﺗﺠﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ  اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻨﯽ ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي اﺳﭙﺮم اﺳﺖ .اﺳﭙﺮم(را ﺑﺎرور ﻣﯽ Ovum ) ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﯽ زن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﻤﮏ  ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح(ﻣﯽ Fertilization ) ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 اﻧﺪازه آلت مردانه ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﻇﺎﻫﺮ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮداﻧﻪ از ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در رﻧﮓ، ﺷﮑﻞ، اﻧﺪازه و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻦ وزن، ﻗﺪ، ﺟﺜﻪ ﻓﺮد و اﻧﺪازه آﻟﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺰﮔﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎي ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ آﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه اي ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ “ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ” و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ زن ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ، ﻗﻄﺮ آﻟﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ زن دارد، زﯾﺮا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﺒﻞ ﻃﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﻄﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎزش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻃﻮل ﯾﮏ آﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ؟

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ي آﻟﺖ  )ﻃﻮل ﯾﺎ ﻗﻄﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮي  (ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ در زن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺮ ﺟﻨﺐ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﺴﺎس ﻟﺬت زن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ  )ﭼﻮﭼﻮﻟﻪ  (ﻻﺑﯿﺎ  )ﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﺠﺮا  ( و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ واژن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ آﻟﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ  .در راﺑﻄﻪ ي ﺟﻨﺴﯽ  )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮي  (اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻧﻪ ﮐﻤﯿﺖ .   اﯾﻨﭻ اﺳﺖ )ﻫﺮ 6ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻃﻮل آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻃﻮل ﯾﮏ آﻟﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ راﺳﺖ  اﯾﻨﭻ اﺳﺖ.

ﺑﻪ 8 و 4.5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﯿﻦ 15 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ (ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ 2.5اﯾﻨﭻ. ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ18 ﺗﺎ 11 – 10 ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻌﻮظ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه آﻟﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ آن را در ﻣﻬﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﯾﮏ ﺳﻮم اول ﻣﻬﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ را دارد و در ﺗﺤﺰﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ زن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻧﺪازه آﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺑﺮاي زن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد,دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮم )ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮏ زن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه، ﻧﻮزاد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ( را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮم و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﺑﻠﻮغ را ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻋﻀﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد از آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﺑﯿﻀﻪ و ﮐﯿﺴﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ در آن آوﯾﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺑﯿﻀﻪ ﺣﺎوي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﯿﻨﯿﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﺳﭙﺮم در اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ )ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺑﯿﻀﻪ ﻗﺮار دارد(ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم وازدﻓﺮان، ﻫﺮ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺮاي اﻧﺰاﻟﯽ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺮا ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﺑﺮاه وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻪ ﻏﺪه (ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﯽ و ﻏﺪه ﭘﺮوﺳﺘﺎت)، ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﭙﺮم را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻫﻤﺮاه اﺳﭙﺮم، ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻌﻮﻇﯽ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﭘﺮ ﺧﻮن ﺷﺪه، آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را دراز و ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد ﻣﻬﺒﻞ زن ﺷﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم ارﮔﺎﺳﻢ، اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ وازدﻓﺮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺸﺎﺑﺮاه و ﺧﺎرج از آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*