Search
قهوه و خواب

تاثیر کافئین بر خواب

قهوه و خواب

کافئیـــن بـــا فریـــب دادن مغـــز و هوشـــیارکردن آن، احســـاس گیجـــی را از بیـــن می بـــرد. ایـــن مـــاده بـــرای پیشـــگیری از خســـتگی، موقتا آدنوزیـــن را کـــه نوعی ماده شـــیمیایی طبیعـــی و آرام بخـــش در مغز اســـت، مهـــار می کند.

اگـــر شـــب ها خـــوب نخوابیـــد، صبح هـــا بـــا مقـــدار زیـــادی آدنوزین کـــه در مغزتـــان تولید می شـــود، از خـــواب بیـــدار می شـــوید؛ درواقع کافئیـــن، آدنوزیـــن را خنثی کـــرده و کمک می کند تا کمتر احســـاس خواب آلودگی کنید.
اگر زیاد قهوه می نوشـــید، برای شـــب زنده داری بـــه کافئیـــن بیشـــتری نیاز خواهیـــد داشـــت. هرقدر آســـتانه تحمل شـــما دربرابـــر کافئیـــن بالاتـــر رود، مغـــز گیرنده های بیشـــتری برای آدنوزین می ســـازد؛ درنتیجـــه برای مهار ایـــن گیرنده ها باید کافئین بیشـــتری مصرف کنیـــد.
افرادی کـــه به طور منظـــم کافئین مصرف نمی کننـــد، معمولا هوشـــیارترند و زمانی که مقدار مناســـبی کافئین اســـتفاده کنند، بهتـــر می توانند کارهـــای ادراکی و حرکتـــی  را مانند توجـــه و تمرکـــز در انجـــام کارهـــای یکنواخـــت و خســـته کننده مثل تایپ کـــردن، انجـــام دهند.

منبع: مجله موفقیتپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*