وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

تاثیر کافئین بر خواب

0

 

کافئیـــن بـــا فریـــب دادن مغـــز و هوشـــیارکردن آن، احســـاس گیجـــی را از بیـــن می بـــرد. ایـــن مـــاده بـــرای پیشـــگیری از خســـتگی، موقتا آدنوزیـــن را کـــه نوعی ماده شـــیمیایی طبیعـــی و آرام بخـــش در مغز اســـت، مهـــار می کند.

اگـــر شـــب ها خـــوب نخوابیـــد، صبح هـــا بـــا مقـــدار زیـــادی آدنوزین کـــه در مغزتـــان تولید می شـــود، از خـــواب بیـــدار می شـــوید؛ درواقع کافئیـــن، آدنوزیـــن را خنثی کـــرده و کمک می کند تا کمتر احســـاس خواب آلودگی کنید.
اگر زیاد قهوه می نوشـــید، برای شـــب زنده داری بـــه کافئیـــن بیشـــتری نیاز خواهیـــد داشـــت. هرقدر آســـتانه تحمل شـــما دربرابـــر کافئیـــن بالاتـــر رود، مغـــز گیرنده های بیشـــتری برای آدنوزین می ســـازد؛ درنتیجـــه برای مهار ایـــن گیرنده ها باید کافئین بیشـــتری مصرف کنیـــد.
افرادی کـــه به طور منظـــم کافئین مصرف نمی کننـــد، معمولا هوشـــیارترند و زمانی که مقدار مناســـبی کافئین اســـتفاده کنند، بهتـــر می توانند کارهـــای ادراکی و حرکتـــی  را مانند توجـــه و تمرکـــز در انجـــام کارهـــای یکنواخـــت و خســـته کننده مثل تایپ کـــردن، انجـــام دهند.

بنابر تحقیقات گروهی از پژوهشگران دانشگاه کلرادو و دانشکده پزشکی هاروارد، میزان کافئین موجود در یک فنجان اسپرسو دبل، به‌‌‏طور متوسط زمان خواب فرد را ۴۰ دقیقه تأخیر می‌‌‏اندازد.

این فرآیند در هنگامی که قبل از خواب نور روشن وجود داشته باشد، حتی بیشتر است. سه ساعت قرار گرفتن در روشنایی زیاد قبل از خوابیدن، چرخه‌‌‏ی خواب را به میزان ۸۵ دقیقه جابجا می‌‌‏کند و درصورت همراه شدن با مصرف کافئین، این زمان تأخیر به ۱۰۵ دقیقه افزایش می‌‌‏یابد.

« کِنِت رایت »، از دپارتمان فیزیولوژی دانشگاه کلرادو می‌‌‏گوید : « این نخستین بررسی است که نشان می‌‌‏دهد، کافئین که به‌‌‏طور گسترده‌‌‏ای بیشتراز مواد مخدر و داروهای روانگردان در جهان مورد استفاده قرار می‌‌‏گیرد، بر روی ساعت درونی بدن چقدر تأثیر گذار است. این تحقیق همچنین بینش‌‌‏های جدید و جالبی درباره‌‌‏ی اثر کافئین بر فیزیولوژی بدن انسان ارائه می کند.

پژوهش‌‌‏ها نشان داده‌‌‏اند، کافئین می‌‌‏تواند ضرب‌‌‏آهنگ ساعت زیستی بدن موجودات کوچک از موجودات درون کپک نان گرفته تا مگس میوه را هم مختل کند؛ همچنین می‌‌‏تواند با اثرگذاری بر آزاد شدن هورمون ملاتونین، زمان خواب را تغییر دهد.

این تیم با مطالعه روی پنج داوطلب به مدت ۴۹ روز، خواب این افراد را در شرایط مختلفی همچون نور زیاد، نور کم، استفاده از کافئین و استفاده از دارونما، زیر نظر گرفتند.

داوطلبان در طول مدت تحقیق، به‌‌‏هیچ وجه الکل، کافئین یا هرگونه مواد مخدر مصرف نکردند.

محققان با آزمایش بزاق، خون و سلول‌‌‏های داوطلبان پی بردند که کافئین می‌‌‏تواند گیرنده‌‌‏های سلولی (درگاه ملوکولی) را که با اجازه ورود آدنوزین موجب ارسال پیام حامل انتقال دهنده‌‌‏های عصبی خوابیدن می‌‌‏شود را مسدود کند.

این تحقیق همچنین نشان داد، زمانی که داوطلبان در مکانی مثل کوهستان بدون هیچ نور مصنوعی گیر افتادند، ساعت زیستی بدنشان درهنگام غروب آفتاب دستور به خوابیدن و هنگام طلوع آفتاب دستور به بیدار شدن می‌‌‏دهد.

یافته‌‌‏های جدید ممکن است به توضیح این که چرا قهوه‌‌‏خورها مایلند مثل جغد شب باشند، کمک کند. همچنین ممکن است سبب پیدا کردن راه‌‌‏حل مناسبی برای مقابله با خستگی‌‌‏های مفرط ناشی از سفرهای طولانی با هواپیما شود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*