وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

اصول مدیریت برای داروخانه داران

0

 

داروخانه هم درســت مثل هر ســازمان دیگری برای داشــتن بازده بالا و کارکرد مناسب به داشتن سیستم مدیریت قوی و کارامد نیازمند است.
اگرچه ممکن است در نظر اول برای داروسازان جوانی که قرار است از این به بعد در نقش موسس و مدیر داروخانه فعالیت کنند مدیریت داروخانه کاری ساده و گاهی پیش پاافتاده به نظر می رسد اما در واقع مدیریت منابع و نیروی انســانی حتی در کسب و کار نسبتا کوچکی مانند داروخانه هم از اهمیت زیادی برخوردار است.
داشتن سیستم مدیریتی قوی، کارامد و متمرکز می تواند تنش ها و برخوردهای موجود در محیط را به شــکل محسوســی کاهش داده یا حل و فصل آنها را ســاده تر و نظام مندتر کند، از به هدررفتن سرمایه های مادی، انسانی، زمانی و عاطفی در محیط داروخانه پیشگیری کند و مانع از بروز بسیاری از ناهماهنگی ها شود.

اصول پنج گانه مدیریت نیروی انسانی در داروخانه

علاوه بر اصول پایه مدیریت فایول که در این مقاله به آن می‌پردازیم، مي توان اصول مدیریتی دیگری را هم برشمرد که اختصاصا در محیط داروخانه به صورت زیر تعریف شده اند :

نه کم و نه زیاد:

تعداد کارکنان اســتخدام شده برای اداره داروخانه یکی از مهم ترین اصول مدیریت نیروی انسانی است. تعداد کارکنان باید متناسب با حجم کار موجود در هر شیفت یا هر روز کاری باشد نه بیشتر و نه کمتر. در صورتی که تعداد کارکنان حاضر در مقایســه با حجم کار کم باشد، ســرعت و دقت کار کاهش قابل ملاحظه داشته و همین طور احساس خســتگی و احساس تحمیل کار بیش از ظرفیت در کارکنان باعث بروز نارضایتی و عدم همراهی عاطفی کارکنان با مدیریت داروخانه خواهد شد.

تشخیص توانایی ها:

یکی از مهم ترین ویژگی های یک مدیر خوب داروخانه این اســت که بدون قرارگرفتن در محیط عاطفی ایجاد شــده در داروخانه -به دلیل وجود ارتباط دائمی با زیردســتان- بتواند موقعیت های شــغلی را براساس تناسبی که با ویژگی ها، توانایی ها، ناتوانی ها، خصوصیات فردی، اخلاقی و اجتماعی وجود دارد بین کارکنان تقســیم کند.
این نکته که اگرچه گاهی کارکنان انتظارات و توقعات دیگری از مدیر داروخانه دارند اما تشخیص ویژگی های فردی آنها در محول کردن مسوولیت ها و موقعیت ها به آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد یکی از مهم ترین نکاتی است که یک مدیر داروخانه باید به آن توجه کند.

رعایت فاصله  مجاز:

فضای فیزیکی بســیاری از داروخانه ها در کشور ما به شکلی است که خواسته یا ناخواســته افراد در تماس نزدیک با یکدیگر قرار می گیرند.
سپری کردن ساعت هاي طولانی در یک فضای کوچک خود به خود باعث قرارگرفتن در فضای اجتماعی و عاطفی مشترک شــده و افراد را به نوعی در زندگی روزمره یکدیگر سهیم می کند.
امری که اگرچه به خودی خود ناپسند نیست اما می تواند با قــرار دادن مدیر داروخانــه در فضای عاطفی، مانــع از ابراز قاطعیــت در برخی تصمیم گیری های ناخوشایند برای کارکنان شود.

انعطاف یا عدم انعطــاف:

یکی از ویژگی های یک مدیــر خوب داروخانه تشخیص اهمیت موقعیت های مختلف از لحاظ ابراز قاطعیت یا انعطاف است. بدیهی است که اگر نه هر روز اما یک مدیر مرتبا در معرض موقعیت هایی قرار می  گیرد که ناچار از تصمیم گیری بین ابراز قاطعیت تام و عدم انعطاف در برخورد با کارکنان، یا ابراز انعطاف و درک و همراهی با نیازهای روزانه، موقتی و… کارکنان است.

نوشتن، نوشتن و نوشتن:

نمی دانم این جمله از کیست که «کمرنگ ترین نوشته ها از قوی ترین حافظه ها ماندگارترند.» اما هر کس کها ین جمله را گفته به صورت بالقوه می توانســته یک مدیر موفق داروخانه باشــد.
خواسته ها، انتظارات، مسوولیت ها و نتیجه مذاکراتتان را با کارکنان داروخانه بنویسید و یک نسخها ز آن را در دســترس آنها قرار دهید یا در محلی که در دیدرس همه باشــد نصب کنید.
اگرچه ممکن است این کار در نگاه اول خنده دار یا  زائد به نظر برسد اما ادامه و پافشاری بر آن می تواند از فراموش شــدن عمدی یا غیرعمدی توافق ها یا مســوولیت های محوله پیشــگیری کند و پایبندی کارکنان را به مســوولیت هایی که بر عهــده گرفته اند، وعده هایی که درباره بهبود یا اصلاح عملکردشان داده اند و… بیشتر کند.

مدیریت در داروخانه
مدیریت در داروخانه

مدیریت کلان

هنــری فایول یک نظریه پرداز مدیریت اهل فرانســه اســت که نظریات او در مدیریت نیــروی کار در اوایل قرن بیستم بســیار موثر بوده اســت.
فایول در اصل یک مهندس معدن بود که پــس از مدتی فعالیت در بخش های مدیریتی به یکی از نظریه پردازان مدیریت تبدیل شــد. اصول چهارده گانه مدیریت که توســط هنری فایــول طراحی شــده اند از مهم ترین مفاهیم مدیریتی محسوب می شــوند که به نظر می رسد جزو اولین مسائلی باشــند که هر مدیری به دانستن آنها نیازمند است.
اگرچه این اصول در نگاه اول بسیار ساده و روشن به نظر می رسند، اما می توان جاي خالي آنها را در شرکت های کوچک و بزرگ دید. اصول چهارده گانه یکی از اصول مدیریتی هستند که به پیشرفت صنعتی درا روپا کمک کردند.

اصول چهارده گانه فایول

۱- » تقسیم کار: تقسیم کار و تخصصی کردن کارها باعث می شود افراد بتوانند تجریه کســب کنند و کیفیت کار خود را بهبود ببخشند. به این ترتیب آنها با تمرکز بر کار خود به تدریج مهارت خود را افزایش خواهنــد داد و همین باعث افزایش بهره وری خواهد شد.

۲- » اختیار: عبارت است از دادن حق دستور وا نجام فعالیت هاب ه تشخیص خود فرد که بستگی به شــخصیت فرد و موقعیت وی دارد و نباید بدون در نظر گرفتن میزان مسوولیت فرد درباره آن تصمیم گیری شود.

۳- » نظم و انضبــاط: عبارت اســت از در نظرگرفتن نحــوه فرمانبرداری، فعالیت، رفتار و احترام بین کارمند و کارفرما که برای هر کاری ضروری است. این چیزی است که مدیران باید آن را از راه یکا رتباط دوطرفه فراهم کنند.

۴- » وحدت فرماندهی: یــک کارمند باید فقط از یک مافوق دستور بگیرد. دستور گرفتن از یک مافوق باعث می شود که سردرگمی بین دستورات دوگانه از فرایند کار حدف شود.

۵- » وحدت هدف: یک سرپرســت، یک برنامه. یک سرپرســت باید با یک هدف مشخص یک گروها ز کارکنان را رهبری کند.

۶- » تبعیت تمایلات شخصی از تمایلات گروهی: تمایلات یک شــخص یا یک گروهن باید بر تمایلات سازمان ارجحیت داشته باشد.

اصول مدیریت در داروخانه
اصول مدیریت در داروخانه

۷- » پاداش کارکنان: نتایج خوب یا بد کارها باید بین کارکنان و کارفرما تقسیم شود. میزان  پرداخت ها باید براســاس ارزش کارمند برای سازمان و نیز عوامل مســتقل از ارزش کارمند باشد؛ بــرای مثال براســاس هزینه های زندگی، شــرایط عمومی ســازمان و در دســترس بودن یــا نبودن کارمندان دیگر.

۸- » تمرکز زایی یا تمرکززدایی: هر کاری که باعث کاهش نقش یــک کارمند در تصمیم گیری شــود تمرکززایی و هر کاری که باعث افزایش نقش وی در تصمیم گیری شود تمرکززدایی نام دارد. در همه شــرایط باید بیــن این دو وضعیت تعادل وجود داشته باشد.

۹- » زنجیره عددی: زنجیره ای از مدیران از بالاترین رده تا پایین ترین رده را «زنجیره عددی فرمان» گویند. هر مدیر مانند یک حلقه از این زنجیرها ست که باید ارتباط رده های بالاتر و پایین تر از خود را برقرار کند. این زنجیره تنها زمانی قطع می شود که مقام بالاتر بخواهد یا نیاز به وجود آن از بین برود.

۱۰- » نظم و ترتیب: به طور ســاده به معنی وجود یک مکان برای هرکس و وجود هر کسی در جای خودش است. یک جا برای هر چیزی و هر چیزی ســر جای خودش. هــدف نظم و ترتیب جلوگیری از اتلاف است.

۱۱- » انصاف: عدالت و مهربانی دو عامل مهم هســتند که وجود ترکیبی از آنها برای مدیریت شرکت ها الزامی اســت. برخورد مناسب و محترمانه با کارکنان برای رســیدن بــه این هدف الزامی است.

۱۲- » ثبات افراد: کاهــش میزان جابجایی باعث کارایی بیشتر و کاهش هزینه های تغییر نیروی انســانی می شود. احســاس امنیت شغلی باعث افزایش کارایی افراد در سازمان شده و از تحمیــل هزینه های تغییر افراد نیز پیشــگیری می کند.

۱۳- » ابتکار: افراد در هر ســطحی باید برای ابــراز و به کار گیری ایده هــای خود آزاد باشــند. مدیری که به کارکنان زیردست خود اجازه می دهد ابتکار و خلاقیت خود را به کار ببندد بســیار موفق تر از مدیری است که هرگونه خلاقت را سرکوب می کند.

۱۴- » روح صمیمیت و یگانگی: مدیر موظف اســت هماهنگی و صمیمت لازم برای پیشبرد اهداف را فراهم کند و از بروز مواردی که این روح هماهنگی را از بین می برند پیشگیری کند.

داروخانه - دانشنامه پزشکی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*