Search
افراد سحر خیر

افراد سحرخیز، راننده های مطمئن تری هستند

افراد سحر خیر

محققـــان اســـپانیایی بـــا مطالعـــه بـــرروی افـــراد شـــب زنده دار، دریافتنـــد که آن‌ها صبح زود بعد وقتی ساعت ۸ صبح رانندگی می‌کنند٬ در مقایسه با ۸ شب ، نه تنهـــا عملکرد بســـیار بدی دارنـــد، بلکـــه کم توجه تر نیـــز می شـــوند.
انجام همیـــن تحقیق بـــرروی افـــراد ســـحرخیز نشـــان داد کـــه آن هـــا در هـــر دو زمـــان تعیین شـــده خـــوب رانندگی می کننـــد، اما چرا؟
افراد ســـحرخیز توجـــه بیشـــتری بـــه جزئیـــات نشـــان دادنـــد کـــه ایـــن توجـــه حتـــی در رانندگی شـــب نیـــز می توانـــد در خدمت آن  ها باشـــد. محققان بـــه مدیرانی که برای مشـــاغل خـــاص مانند خلبانی، جراحی یـــا انـــرژی اتمی، پرســـنل اســـتخدام می کننـــد، توصیه می کنند مراقب ســـاعت خواب و بیداری کارمندانشـــان باشند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*