وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

افراد سحرخیز، راننده های مطمئن تری هستند

0

 

محققـــان اســـپانیایی بـــا مطالعـــه بـــرروی افـــراد شـــب زنده دار، دریافتنـــد که آن‌ها صبح زود بعد وقتی ساعت ۸ صبح رانندگی می‌کنند٬ در مقایسه با ۸ شب ، نه تنهـــا عملکرد بســـیار بدی دارنـــد، بلکـــه کم توجه تر نیـــز می شـــوند.
انجام همیـــن تحقیق بـــرروی افـــراد ســـحرخیز نشـــان داد کـــه آن هـــا در هـــر دو زمـــان تعیین شـــده خـــوب رانندگی می کننـــد، اما چرا؟
افراد ســـحرخیز توجـــه بیشـــتری بـــه جزئیـــات نشـــان دادنـــد کـــه ایـــن توجـــه حتـــی در رانندگی شـــب نیـــز می توانـــد در خدمت آن  ها باشـــد. محققان بـــه مدیرانی که برای مشـــاغل خـــاص مانند خلبانی، جراحی یـــا انـــرژی اتمی، پرســـنل اســـتخدام می کننـــد، توصیه می کنند مراقب ســـاعت خواب و بیداری کارمندانشـــان باشند.

همچنین  سحرخیزی مانع بروز بسیاری از بیماری های مغزی مانند سکته و لخته شدن خون در عروق مغزی می‌شود و سلامت جسم را تضمین می‌کند.به گزارش مهر ، این پژوهشگران معتقدند بیدار شدن در ساعات اولیه صبح و سپس نرمش کردن، نه تنها سلامت مغز را تامین می‌کند، بلکه بهداشت روح و روان سحرخیزان را نیز در پی خواهد داشت.

در نتایج این تحقیقات عنوان شده است، زمانی که بدن انسان در ساعات اولیه صبح از خواب بیدار می‌شود، نسبت به زمانی که دیرتر از رختخواب خارج می‌شود، از ضربان قلب آرام تری برخوردار است و کمتر دچار استرس و تنش های عصبی می‌شود.این محققان بر این باورند که زنان بارداری که سحرخیز هستند، نسبت به مادران بارداری که زیاد می‌خوابند، نه تنها زایمان راحت‌تری خواهند داشت، بلکه فرزندشان از طراوت، نشاط‌ و سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*