وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

افسردگی پس از زايمان

0

 

افسردگي پس از زايمان يكي از اختلال های روانشناختي است كه تهديدي بر امنيت و سلامت مادر، نوزاد و ساير افراد خانواده است و بی توجهی به اين امر آن را جزو عوامل خطر برای سلامتی مادر و نوزاد قرار می دهد.
افسردگي پس از زايمان يك مشكل خلقي و رواني جدي، شايع ولی قابل درمان، با تاثيرات گسترده بر مادر و خانواده است كه بعضي از زنان پس از تولد نوزاد خود، آن را تجربه مي كنند.

» افسردگی پس از زایمان «

بچه دار شدن برای تمام زنان، حادثه ای شگرف، مهيج، ترس آور، لذت بخش و بهت آور است. آنها در روزهای اول پس از زايمان ممكن است از تغييرات مختلفی كه در درون خود حس م یكنند، گيج و مبهوت شوند. افسردگی پس از زايمان به نوعی افسردگی كه در برخی موارد پس از وضع حمل، زنان را مبتلا میكند اطلاق می شود.
اين اختلال، بيشتر در  يك ماهه نخست پس از وضع حمل آغاز می شود، اما حتی می تواند درهر زمانی از نخستين سال پس از زايمان، ظهورش به تعويق افتد، هم چنين ممكن است اين اختلال بعد از سقط جنين و يا مرده زايی بروز كند.
افسردگی پس از وضع حمل بسيار معمــول است و چيزی بين ۱۰ تا ۱۵ زن از هر صد زنی كه وضــع حمل می كنند اين وضعيت را تجربه می كنند.
رقم واقعی ممكن است از اين هم بيشتر باشد چرا كه زنان زيادی از اين وضعيت رنج می برند، اما نه تقاضای كمك م یكنند و نه درباره احساسات شان با كسی صحبت م یكنند.
در بعضی موارد افسردگی پس از زايمان كوتاه مدت است،  اما در موارد ديگر با درمان نشدن ممكن است ماه ها يا حتی سال ها به طول انجامد.

» انواع افسردگی پس از زایمان

۱- پژمردگی روانی

در ۷۰ تا ۸۰ درصد از زنانی که برای نخستين بار بچه دار می شوند، نوعی افسردگی خفيف موسوم به غم زايمان يا پژمردگی مشاهده می شود، كه طبيعی است.
اين وضعيت شامل نشانه هايی مانند غم، اضطراب، اختلال های خواب، بدخلقی، گريه و درگيری شديد فكری است كه معمولا در اولین روزهای زایمان پس از زايمان آغاز می شود و به مدت ۷ تا ۱۰ روز ادامه يافته و بعد از دو هفته بهبود میيابد.

۲- افسردگی پس از زایمان

نوع شدیدتری از غم زايمان، افسردگی پس از زايمان ناميده می شود، كه در ۵ تا ۲۵ درصد مادران مشاهده می شود. نشانه های آن شديدتر است و در هر زمانی از نخستين سال پس از زايمان رخ می دهد.
خستگی مداوم، لذت نبردن از زندگی، احساس بی عاطفگی، دور یكردن از خانواده، نگران نبودن از وضع خود و بچه، نداشتن ميل جنسی، احساس شــديد شكست و نوسان های شــديد خلقی، از نشانه های اين افسردگی است.

۳- فشارعصبی پس ازضربه روحی

این اختلال روانی درپی تولد بچه رخ می دهد. نشانه های  اين مشكل شبيه افسردگی پس از زايمان است ولی با يك حادثه دلخراش در گذشته مرتبط است.
به عبارت ديگر به دنبال وضع حمل، واقعه دلخراش فراموش شده در گذشته، مجدد ظاهر می شود. مشاوره روانی دركم شدن فشار عصبی و بهبودی كمك م یكند.

۴- جنون پس از زایمان

در مواردی نادر، فرد ممكن است بعد از زايمان به نوع شديدی از افسردگی بعد از زايمان كه به آن جنون بعد از زايمان گفته می شود، دچار شود.
او ممكن است اعمالی عجيب و غريب انجام دهد، چيزهايی ببيند و يا بشنود كه وجود ندارند و يك خطر برای خود و نوزاد محسوب شود.
اين حالت يك حالت اورژانسی بوده؛ زيرا ممكن است به مرور بدتر شده و به خطری برای خود بيمار و يا ديگران بدل شود.

» علل افسردگی پس از زایمان

علت واضحی برای افسردگی پس از زايمان وجود ندارد.
احتمال دارد كه عوامل فيزيكی، احساسی يا شــيوه زندگی در بروز اين حالت نقــش ايفا كنند. تغييرات هورمونی (كاهش شـديد هورمون اســتروژن و پروژســترون كه در طی بارداری افزايش پيدا می كند)، تغييرات فيزيكی (مشكلات جسمی مانند درد بعد از عمل سزارين، استراحت ناكافی)، تغييرات عاطفی (كاهش اعتماد به نفس، احساس كاهش جذابيت، احساس كاهش كنترل بر زندگی، اضطراب، انتظار يا شك غير واقعــی در مورد مادر خوب بودن يا بچه خوب داشتن)، تغييرات اجتماعی(منزوی شدن)، وقايع پر تنش زندگی (سقط جنين قبلی، از دست دادن مادر خود، مشكلات مالی، فقدان حمايت از سوی همسر، خانواده و دوستان، مشكلات شيردهی، خستگی زياد از مراقبت از نوزاد جديد يا چند بچه، رويدادهای فشارزای اخير از قبيل نقل مكان يا داغديدگی، تجربه قبلی افسردگی به ويژه افسردگی پس از زايمان، پريشانی يا نا اميدی در خلال يك تولد آسيب زا، مشكل يا خاتمه دادن به حاملگی قبلی) همه و همه از جمله عواملی محسوب می شوند كه می توانند اين بيماری را ايجاد كنند.

» درمان

دارو درمانی: داروهای ضدافسردگی دوهفته طول می كشد تا اثرخود را بگذارد و در صورت لزوم قطع شيردهی نيز لازم است.

درمان های روانشناختی و مشاوره ای: يكی از روش های موثر است.

درمان های حمایتی: باحمايت خانواده ودوستان افسردگی خفيف بهبود م یيابد و در نوع شديد بستری در بيمارستان لازم است.

» راه های پیشگیری از افسردگی بعد از زایمان

مصرف ميوه و سبزی و ماهی به دليل داشتن امگا۳ ٬ ورزش که حدود ۳۰ دقيقه پياده روی سريع بهترين اثر را دارد، صحبت كردن با ساير مادران كه امكان استفاده از تجربيات و هم فكری ديگران رافراهم م یكند.
حمايت عاطفی و اطلاعاتی ماما قبل از زايمان، انجام زايمان طبيعی (چون سزارين ۲ برابر افسردگی پس از زايمان را بيشتر م یكند.) از راه های پيشگيری موثر هستند.

« نتيجه گيري »

ارايه حمايت از سوی همسر، خانواده، دوستان و ماما، افسردگی پس از زايمان را به ميزان قابل توجهی كاهش می دهد.
افسردگی پس از زايمان هم مثل انواع ديگر افسردگی، باعث ايجاد ابری از احساسات و افكار منفی در اطراف فرد، در مورد ديدگاه او نسبت به خود، اطرافيــان، شــرايط و آينده اش می شــود كه برای يك زن دردآور است، به خصوص در اين زمان كه زندگی شخص بايد سرشار از شادی باشد.
دانستن اين تغييرات و مداخله در مورد نيازهای خاص زن حامله باعث بهبود حاملگی برای مادر و نــوزاد وی می شود.
مداخله مؤثر در طی حاملگی و ويزيت های دوران بارداری فرصت مناسبی برای تعيين زودرس نشانه ها است، كه بايد مورد توجه بهورزان و ساير كاركنان نظام سلامت قرار گيرد.
با درمان مناسب و حمايت بجا می توان اين ابر نا اميدی را از بين برد. می توان به او كمك كرد تا دوباره شادی و نشاط و اميد خود را به دست آورد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*