وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

اگر همسرتان باردار است به این نکات توجه کنید

0

 

» چه کار کنیم؟ «

بارداری همواره در فرهنگ ما مساله ای زنانه تصور شده است كه در آن زنان تجربيات متفاوتی از تغييرات هورمونی، عدم تعادل خلــق و تغيير در وضع ظاهر را تجربه م یكنند. معمولا مردان در اين ايام نقشی منفعل دارند و در بسياری از مواقع هنگامی كه متوجه بارداری همسرشان می شوند، با وجود تمايل برای كمک به همسر خود نمی دانند كه چه بايد بكنند. بهتر اســت اين راهكارها را زمانی كه از اين موضوع باخبر شديد به ياد داشته باشيد.

حفظ خونسردی

هنگامی كــه اولين علائم بارداری در همســرتان نمايان شد و جواب تست  بارداری مثبت بود حتی اگر قصد بچه دار شــدن نداشتيد بهتر است آرامش خود را حفظ و وضعيت جديد را قبول كنيد.
اگر چه ممكن اســت به دليل غيرمنتظره بودن اين خبر، از لحــاظ روحی و روانی به هم بريزيد يا شــروع به كشيدن سيگار كنيد. اما بهتر است خونسرد باشيد و شــرايط به وجود آمده را بپذيريــد.
اين نكته را مدنظر داشــته باشــيد كه همســرتان بايد تحت نظر متخصص زنان باشــد و هر چند وقت يك بار به پزشــك معالجش مراجعه كند تــا از اين طريق مراقبت هــای كودك و مادر تحــت نظر متخصص صورت بگيرد.
بسياری از زنان صبر م یكنند تا اولين مرحله بارداری را بگذرانند و بعد از اينكه خطر ســقط جنين در اين مرحله كاهش پيدا كرد آن را بيان كرده و به اطرافيان اطلاع  دهند.
اين مرحله دوره ســه ماهه اول بارداری اســت يعنی زمانی كه فرد به مــدت ۱۲ هفته باردار است؛ به خانم ها توصيه می شــود بعد از اطمينان از بارداری شان اولين سونوگرافی خود را به همسرشان نشان داده وا ين موضوع را بيش از اين كتمان نكنند.

بدر دست گرفتن امور

شما و همسرتان نياز داريد كه درباره آينده كودك خود با يكديگر به گفت وگو بنشينيد. درباره اينكه دوســت داريد او را چگونه و با چه روشــی تربيت كنيد، ســعی كنيد اطلاعاتی در اين زمينه كسب كنيد.
حتما قبل از اينكه فرزندتان به دنيا بيايد يك اسم مناســب و نيكو برايش در نظر بگيريد. در اين زمينه می توانيد بــا خانواده هايتان كه منتظر تولد فرزند شــما هستند مشــورت كنيد. درحقيقت با انجام اين كارها با آغوشی باز حقايق را می پذيريد.

حفظ روابط عاطفی با همسرتان

به گفته دكتر جری روســل، نويسنده كتاب «پدر شــدن برای اولين بار» خيلــی از پدرانی كه برای اولين بار صاحب فرزند می شوند، احساس م یكنند با به دنيا آمدن فرزند جديد بين آنها و همسرشــان فاصله می افتد و اين مساله غيرعادی نيست.
حساســيت كمتری به خرج دهيد و ســعی كنيد رابطه عاطفی بيشــتری با همسرتان داشته باشيد. به توصيــه متخصصان زنان، شــما می توانيد روی پوست شكم همســرتان كه در اثر بارداری كشيده شده و ترك برداشته است روغن مخصوص بماليد و همزمان با اين كار با فرزندتان صحبت كنيد.
با اين كار می توانيد رابطه ای عاطفی با كودكتان داشــته باشــيد. بهتر اســت با تولد كودك هم همچنان بر امور مسلط باشــيد و نقش پدر بودن خود را همراه با نقشی كه به عنوان يك همســر از قبل داشتيد، بپذيريد و سعی كنيد بياموزيد كه چه بايد بكنيد.

پذیرفتن نقش به عنوان یک والد

شــما و همســرتان به يك باره از جانب دوستان و همكاران شاهد رفتارها و سوال هايی می شويد كه درباره فرزندتان می پرسند؛ به عنوان مثال از اينكه صاحب بچه شده ايد چه احساسی داريد؟يا برايش چه اسمی انتخاب كرده ايد؟ آيا وسايل مورد نيازش را خريده ايد؟ و…
پس كنجكاوی اطرافيان برايتان تعجب برانگيز نباشد. می توانيد قبل از به دنيا آمدن فرزندتان اين كارها را انجام بدهيد تا حــس والد بودن را قبل از تولد او تجربه كنيد:

اتاق مورد نظر برای نگهــداری فرزندتان را تزئين كنيد. ايــن كار را قبل از هفتــه ۳۷ بارداری انجام دهيــد؛ وگرنه ديگــر زمانی كافی بــرای اين كار نخواهيد داشت.

به تمام مســائلی كه مربوط به تولد كودكتان است توجه كنيد؛ مثلا مايليد فرزندتان چگونه و در كدام بيمارستان به دنيا بيايد. هزينه بستری همسرتان چقدر اســت يا اگر فاصله منزل تا بيمارستان دور است و مجبوريد اين فاصله را رانندگی كنيد، زمانی را كه برای رســيدن به بيمارستان احتياج داريد با احتساب ترافيك در نظر بگيريد.

در مــورد كارتان دوره ســه ماهــه اول بارداری بهترين زمانی اســت كه می توانيــد با رئيس خود دربــاره كارتــان صحبت كنيد. مســلما بــا تولد فرزندتان برای مدت كوتاهی نمی توانيد ســر كار برويد يا اينكه نياز اســت نيمه وقت فعاليت داشته باشــيد. پس با يك مشــاور درباره حق و حقوقتان مشورت كنيد.

آماده شدن برای تغییر روابط جنسی

باردار بودن، حالــت تهوع صبحگاهی، خواب آلوده بودن و…  به اين معنا نيســت كه همســرتان ديگر نمی تواند با شــما رابطه زناشويي برقرار كند.
شايد برای مدتی تمايلش را نســبت به رابطه زناشويي از دست بدهد يا حتی موقع برقراری رابطه گريه كند. اين موضوع در همه زنان يكســان نيســت.
گاهی برخی از زنان در طــول ۹ ماه بارداری تمايلی برای انجام اين كار ندارند گاهی هم برعكس اما بيشــتر آنها در سه ماهه دوم تمايل خود را بازيافته و در سه ماهه سوم دوباره عقب نشينی می‌كنند. نكته ديگر اينكه بعد از به دنيا آمدن فرزند به دليل خســتگی زياد بيشــتر زنان تمايلی به برقــراری اين رابطه ندارند.

نكته ای كه لازم اســت بدانيد اين است كه در طول بارداری برقراری رابطه جنسی آسيبی به جنين نمی رساند اما بهتر است وضعيتی را انتخاب كنيد كه همسرتان در آن شرايط راحت تر باشد.

عضویت در کلاس ها

شــركت در كلاس های پيش از زايمــان و كنترل ســلامت كودك برای همــه مردهــا جذاب تر از خواندن كتاب های بارداری است.
شــركت در اين كلاس ها تا حد زيــادی می تواند جوابگوی نگرانی ها و دلمشــغولی هايتان باشــد و جواب سوال های شما را در رابطه با وضعيت آشفته همسرتان بدهد.

سرمایه گذاری برای فرزندان

نگرانی ها و دلواپسی های زيادی در اين زمان وجود دارند؛ يك نگرانی بــزرگ برای تازه پدرها مخصوصا در دوران بارداری همسرشــان اين است كه هزينه زايمان، پولی غيرمتعارف نســبت به درآمدشــان باشــد و اين در زمانی كه نياز به پول دارند، برايشان غيرقابل تحمل اســت؛
بنابراين اگر داشــتن فرزند جزيی از برنامه زندگی تان است از ابتدا به فكر باشيد و مبلغی را در طی ماه پس انــداز كنيد تا در چنين مواقعی احســاس نگرانی نكنيد.
به جای مراجعه به بيمارســتان خصوصی با تحقيقات لازم بيمارستان دولتی خوبی را پيدا كنيد و در سه ماهه اول بارداری وقت بگيريد و در صورتی كه انجام سزارين ضروری نيست، زايمان طبيعی را در اولويت قرار دهيد.

منبع: men’s healt - دانشنامه پزشکی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*