Search
کمردرد اداری

با ورزش به جنگ کمر دردهای اداری بروید

کمردرد اداری

در اداره کار می کنید و روزی هشـــت ساعت پشـــت میز می نشینید و عصرها هم دو ساعت پای تلویزیـــون هســـتید، حتمـــا گمـــان می کنید باشـــگاه همـــه ایـــن بی تحرکی های شـــما را جبران می کنـــد!

براســـاس مطالعـــات جدید، ایـــن باور کامـــا غلط اســـت؛ چراکه مدت زمانـــی که فرد درطـــول روز می نشـــیند، می تواند با خطر ابتا بـــه بیماری های قلبی، دیابت، ســـرطان و مرگ همـــراه باشـــد و ورزش منظـــم نیـــز برای دفـــع این خطـــر کافی نیســـت.
اگرچه همـــه می دانند کـــه زندگـــی بـــدون تحـــرک بـــرای ســـامتی مضر اســـت، امـــا اینکه چـــه میـــزان حرکات ورزشـــی می توانـــد آن را تعدیل کند، هنوز به درســـتی مشـــخص نیســـت.
آنچه نمی دانیـــم ارتباط میان مدت زمـــان نشســـتن و ســـامتی اســـت. محققـــان دریافته انـــد افـــرادی که بیشـــترین پشـــت میزنشـــینی را دارنـــد، بیشـــتر بـــه دیابـــت نـــوع ۲، بیماری هـــای قلبـــی_ عروقی و ســـرطان های گوناگـــون از جملـــه ســـرطان ســـینه، روده بـــزرگ و تخمدان مبتا می شـــوند و بـــه همین دلیل توصیه می کنند حتی اگر بســـیار پرمشغله و گرفتار هســـتید، در میان برنامه هایتان زمانی را به ورزش کـــردن، اختصاص دهیـــد؛ حتی یک پیاده روی ســـاده نیز می تواند به شـــما کمک کند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*