وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

تاثیر مصرف شربت خرما در مبارزه با عفونت

0

 

محققان میگویند شربت گرفته شده از خرما خواص ضد باکتریایی دارد و میتواند با بسیاری از باکتری های بیماری زا مانند استافیلوکک طلایی و اشرشیا کولی و انتروکک و پسودومونا مقابله کند. برطبق مطالعه ای جدید که نتایج آن در کنفرانس سالیانه انجمن میکروب شناسی در بیرمنگام ارائه شده تاثیر ضد باکتریایی شیره خرما بیشتر از عسل است که از مدت ها قبل از این خصوصیت ان برای کمک به بهبود زخم های مقاوم به درمان استفاده میشده است.

 

محققان میگویند ترکیبات فنولی موجود در خرما که در شیره آن هم موجود است موجب این اثر ضد میکروبی است. آنها نشان داده اند که وجود شیره خرما در محیط کشت میکروب های بیماری زا که نام آنها ذکر شده میتواند در عرض شش ساعت رشد آنها را متوقف و مهار کند و این بیش از سرعت تاثیر عسل بر میکروب ها است.

 

محققان مگویند مصرف خرما یا شیره آن میتواند به علت داشتن خواص ضد باکتریایی تاثیرات مفیدی داشته باشد که از این نظر هم ردیف یا حتی بهتر از عسل است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*