Search
نوشابه و دندان

تاثیر مصرف نوشابه بر سلامت دندان ها

نوشابه و دندان

مـــواد قنـــدی و اســـیدی نوشـــابه، ترکیـــب بـــدی را بـــرای دندان هـــای شـــما می ســـازند.
مصـــرف پیوســـته نوشـــابه، دندان هایتـــان را در قنـــد غوطـــه ور می کنـــد و موجب پوســـیدگی آن ها می شـــود؛ به عـــلاوه تماس زیـــاد دندان ها بـــا اســـید موجـــود در نوشـــابه موجـــب خورده شـــدن مینـــای دنـــدان و نیـــز حساس شـــدن آن هـــا خواهـــد شـــد.

اگـــر مجبور هســـتید نوشـــابه بخوریـــد، تعـــداد دفعـــات مصـــرف آن را کاهش دهیـــد و نوشـــیدنی ســـالم تر، یعنـــی آب، را انتخـــاب کنید.
همچنیـــن پس از مصـــرف نوشـــیدنی های اســـیدی، دهـــان خـــود را بشـــویید.
نوشـــیدنی های اســـیدی را بـــا نی بنوشـــید تـــا از تمـــاس آن ها بـــا دندان هـــا جلوگیـــری کنید؛
درنهایـــت حداقـــل 30 دقیقـــه بعـــد از مصـــرف نوشـــابه، مســـواک نزنیـــد تا تـــا مینـــای دندان هایتـــان از بیـــن نرود.

منبع: مجله موفقیتپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*