Search
چاقی شدید

تاثیر چاقی بر خواب

چاقی شدید

چاقـــی می تواند بر کیفیت خواب شـــما تاثیر بگذارد و بـــه بروز مشـــکلاتی از قبیل تنگی نفـــس در خواب کمـک کنـد.

بـــرای کاهـــش وزن و داشـــتن خواب بهتـــر، توصیه می شـــود از مصرف فســـت فود، غذاهـــای پرچرب و حاوی کربوهیدرات فراوان خودداری کرده و بیشتر ســـبزیجات، ماهـــی و میوه مصرف کنیـــد؛
درضمن بایـــد به یک برنامه ســـخت و منظم ورزشـــی پایبند باشـــید، حداقل ســـه ســـاعت قبل از خواب ورزش نکنیـــد،
مراقب برنامه خـــواب خود باشـــید و مدام خواب شبانه تان را بســـنجید و ببینید هر روز صبح کـــه از خواب بیدار می شـــوید چه احساســـی دارید.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*