وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

توصيه های مديريتی بـرای مديران داروخانه

0

» توصیه های ساده مدیریتی برای داروسازان یا مدیران داروخانه «

ممکن است سال ها سابقه کار داشته باشید یا خودتان از قبل همه این توصیه ها و توصیه های بهتر از آن را بدانید، اما اگر همه این سی و ســه توصیه مدیریتی را هم می دانید یادآوری آنها بی ضرر است و اگر حتی یکی از آنها را نمی دانسته اید یا رعایت نمی کردید شاید خواندن دوباره آن باعث شود که از این به بعد به اجرای آن فکر کنید.

به هر حال این ۳۲ توصیه ساده مدیریتی برای داروسازان یا مدیران داروخانه می تواند به شما برای داشتن ارتباط موثرتر و محیط کار آرام تر و پویاتر کمک کند.

در انجام کارها روی یک شــیوه خاص تاکید نکنیــد، بگذارید کارکنــان داروخانه هم به همراه شــما برای پیدا کردن بهترین راه انجام یک کار فکر کننــد و در تصمیم گیری نهایی ســهیم باشند.

تجربه های دیگران را دستکم نگیرید، گاهی مشــکلی که برای شــما جدید است قبلا در جای دیگر و برای کسان دیگری اتفاق افتاده است. از تجربه های دیگران برای حل مشکل تان استفاده کنید.

اســتانداردهای محیط کار را رعایت کنید، اگر قانونی برای کارکنان داروخانه گذاشــته اید قبل از آنها خودتان را ملزم به اجرای آن بدانید تا بتوانیــد با کوتاهی در اجرای قوانین و استانداردها برخورد کنید.

“نه” گفتن را یاد بگیرید، گذشته از نرمش و انعطاف پذیری به موقــع، دادن جواب رد به درخواســت های بی جا هم یکی از قابلیت های مهم یک مدیر است.
برای “نه” گفتن تمرین کنید تا در موقع نیاز بتوانید به راحتی از این مهارت اســتفاده کنید.

برای ارتقــای ســطح معلومــات کارکنان داروخانه تلاش کنید. با استفاده از کتاب ها و مجلات آموزشــی یا تشــکیل کلاس به کارکنان داروخانه برای افزایش ســطح اطلاعات دارویی و غیردارویــی کمک کنید. ایــن مهارت ها به اعتبار داروخانه شما خواهد افزود.

با اصول ساده روانشناسی آشنا باشید. اطلاع از اصول اولیه روانشناسی به شما برای برقراری ارتباط موثر با کارکنان تان کمک خواهد کرد.

هرگــز در حضــور کارمنــدان داروخانه با معاشــرین تان پشت ســر دیگران بدگویی نکنید. با این کار علاوه بر این که شخصیت خودتان را زیر ســوال می برید احســاس نا امنی را هم در کارکنان تان به وجود می اورید.

سلســه مراتب کاری و مدیریتــی را رعایت کنید. اگر چند نفر از کارکنان رابط شما برای انتقال دســتورها به ســایرین هســتند یــا برای تصمیم گیری های بخصوصــی آزادی عمل دارند سعی کنید هرگز اختیارات و وظایف آنها را نادیده نگیرید و خودتان وارد عمل نشوید.

خواســته های خودتان را واضح و روشن بیان کنید. از به کار بردن عبارات کلی و چند پهلو خــودداری کنید و انتظارات خودتان را به شــکل دقیق و روشن به کارکنان تان انتقال بدهید.
با این کار هم احتمــال بدفهمی را کاهش می دهید و هم در صورت نیاز به گوشــزد کردن ایراد کار کارکنان موارد دقیق تر و روشن تری در دست دارید.

با بی اهمیت جلــوه دادن کارهای کارمندان تان انگیزه را در آنها از بین نبرید. به کارهایی که کارمندتان به صورت خودجوش و بدون درخواســت شما انجام می دهند توجه کنید و از آنها برای این لطف تشــکر کنید.
با این کار انگیزه  فعالیت در محیط کار را در آنها افزایش می دهید.

توصيه های مديريتی بـرای مديران داروخانه
توصيه های مديريتی بـرای مديران داروخانه

برای اوقات بیــکاری کارکنان تان در محل کار برنامه ریــزی کنید. اگر به دلیل خلوت بــودن داروخانه در ســاعاتی از روز کارکنان بیکار می مانند با برنامه ریزی از ایــن زمان برای ارتقای کار داروخانه اســتفاده کنید.
در اختیار گذاشــتن کتاب هــا و مجــلات مرتبــط بــا کار داروخانه، برنامه ریزی برای یادگیری یک زبان خارجی یا حل کردن تمرین هــای فکری از جملــه فعالیت های مفید در اوقات بیکاری هستند.

اجــازه ندهید بــار مســئولیت کارمندان کم کار و کند بــر دوش کارمندان پرکار و خبره بیفتد. با ایــن کار انگیزه ی کار را برای هر دو گروه از بین می برید.

وقتی عصبانی هستید درباره ی کارمندان تصمیمی نگیرید یا ایــن تصمیم را به آنها ابلاغ نکنید. اجازه بدهید تا عصبانیت شما رفع شود تا مطمئن شوید تصمیم تان درست بوده و فرصت دارید که برخورد محترمانه تری با افراد داشته باشید.

اجازه ندهید شــایعه پراکنی و بدگویی در محیط داروخانه رواج پیدا کند، به شایعه ها دامن نزنیــد و از کارکنان بخواهیــد که این کار را متوقف کنند.
با روشن کردن دلیل بدگویی ها افراد را وادار کنید تا بدون در دســت داشــتن دلایل و شــواهد کافی درباره  دیگــران بدگویــی نکنند. مطمئن باشید که شــما اولین کسی هستید که از ناسازگاری کارکنان با همدیگر ضرر خواهید کرد.

از دادن وعده هــای بی اســاس خودداری کنید. بــا این کار اعتبــار خودتان را برای کارکنان از بین خواهید برد.

رازدار باشید. اگر یکی از کارکنان برای حل مسئله ای یا صرفا به رسم درددل موضوعی را با شــما در میان گذاشت هرگز درباره آن موضوع با دیگران صحبت نکنید.

کنایــه آمیــز و نیشــدار حــرف نزنید. با کارکنان مثل دوستانتان رفتار کنید و از به کار بــردن کلمات درشــت و الفظ ناخوشــایند و همینطور نیش و کنایه خودداری کنید.
خواسته ها یا انتقادهایتان را به کلمــات محترمانه و صریح با کارکنان در میــان بگذارید و از به کار بردن عبارت تحقیرآمیز خودداری کنید.

وقتی کارکنان با شــما حرف می زنند یا از شما خواســته ای دارند تا پایان حرف آنها ساکت باشید و با آرامش و خونسردی خوب گوش بدهید. حرف افراد را قطع نکنید و بدانید که گاهی جواب تان را در همان حرف ها پیدا می کنید.

به افــراد چاپلوس اجازه رشــد ندهید. این افراد بــا دور کردن دیگران از شــما و دادن اخبار و اطلاعات جهت دار شما را از دانستن حقیقت محروم  و فضا را به نفع خودشان مدیریت می کنند.

تــا صحت و ســقم مســئله ای روشــن نشده است کســی را به خاطر آن مواخذه نکنید. بــه کارکنان اجازه ندهید با تحریک شــما برای برخورد با دیگری فرصت عکس العمل مناسب را از شــما بگیرند.
قبل از مواخذه کســی که از او بدگویی شده مســئله را کاملا روشن کنید تا هم از بدگویی هــای بی دلیــل و مغرضانه پیشــگیری کرده باشید و هم شــخصیت خودتان را با مواخذه بی دلیل کسی زیر سوال نبرده باشید.

مشوق صلح و آشــتی باشید. اگر کدورت و اختلافی بین کارکنان وجود دارد برای رفع آن تلاش کنید و سعی کنید از وارد شدن به اختلافات به عنوان شخصی جهت دار خودداری کنید.

قبل از اســتخدام کارکنان حتما با محل کار قبلی آنها تماس بگیرید، دلیل خروج فرد از محل کار قبلی را جویا شوید و درباره میزان دستمزد و سایر مزایای وی اطلاعات کسب کنید.

از عنــوان کردن خواســته های غیرقابل اجرا خودداری کنید. تنها نتیجه  این کار زیر سوال رفتن شخصیت خودتان است.

اجــازه ندهید حق هیچکــدام از کارکنان به هیچ دلیلی ضایع شود. با نظارت مســتقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد افــراد از ضایع شــدن حقوق کســانی که بی سروزبان هســتند یا به راحتی استثمار می شوند جلوگیری کنید.

با توجــه بیش از حد به یــک یا چند نفر حسادت دیگران را تحریک نکنید. در این صورت افراد ابتــدا برای جلب توجه شــما تلاش می کنند و در صورت عدم موفقیت ممکن اســت دست به رفتارها و اقدامات تخریبی بزنند.

از جابجایــی بی دلیــل و بیهــوده افراد خودداری کنید. اگر تغییر وظیفه یا محل کار افراد تاثیــری در بهبود عملکرد خودشــان یا دیگران ندارد از این جابجایی خودداری کنید.

اجازه ندهید افراد بدون اجازه شما دستور یا خواسته ای را به دیگران تحمیل کنند. در صورتی که این دستورها ظالمانه یا بی جا باشند شخصیت شما ناخواسته زیر سوال خواهد رفت.

اجازه بدهید افراد احســاس امینیت شغلی داشته باشــند. با ایجاد کردن فضای تهدید دائمی در محل کار افراد را نســبت به خودتان بدبین می کنید وا نگیزه  آنها را برای فعالیت بهتر از بین می برید.

ضد و نقیض رفتار نکنید. با این کار کارکنان نســبت به شما بی اعتماد می شــوند و همه حرف ها و رفتارهای شما اعتبار خود را از دست می دهد.

اعتماد به نفس داشــته باشید. اعتماد یا عدم اعتماد به نفس شما بسیار سریع تر از چیزی که فکــر می کنید بــرای کارکنان قابل تشــخیص خواهد بود. اگر شــما خودتان را قبول نداشته باشــید دیگران هــم قطعا شــما را قبول نخواهند داشت.

در مواقع بحرانی خونســردی خودتان را حفظ کنید. به یاد داشــته باشید که در این لحظات رفتار شما الگوی کارکنان خواهد بود.

اجازه ندهیــد کارکنان افســردگی و نا امیدی شما را ببینند. با این کار علاوه بر ضعیف و آســیب پذیر جلوه دادن خودتان روحیه کار و فعالیت را هم در محیط تضعیف می کنید.

 دکتر کتایون گرامی/ داروساز - مجله پزشکی مدپلاس
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*