Search

ارتباط زمستان و خون دماغ شدن

sneeze_cold

به گفته کارشناسان، خون دماغ شدن در زمستان شایع تر است.

درحقیقـــت هوای ســـرد زمســـتان می تواند بینی را خشـــک کنـــد و موجب خارش آن شـــود و به همیـــن دلیل خون ریـــزی بینی در حد چند قطره یا بســـیار شـــدید اتفاق بیفتد.
افراد ســـالمند بیشـــتر مســـتعد ابتلا به این مشـــکل هســـتند؛ چرا که غشـــای مخاطی آن ها انبوه نیســـت و به همین دلیل هوای خشـــک می تواند باعث شکنندگی عروق خونی نازک درون بینی شان شود.
اگر خون دماغ شـــدید، وحشـــت نکنید. ســـر خود را عقب بگیرید و به مدت5 دقیقه سوراخ های بینی تان را محکم فشـــار دهید. از یخ اســـتفاده کنید؛ چون ســـرما موجب انقباض عروق خونی و کندشـــدن و محدود شـــدن جریان خون می شـــود. برای پیشـــگیری از خون دماغ شدن، چند ســـاعت قبـــل از خواب از دســـتگار بخـــور، مخصوصـــا در اتاق خـــواب، اســـتفاده کنیـــد و درها را ببـندیـد.
به این ترتیب در ۸ ساعتی که خواب هســـتید، بینی شـــما دیگر خشـــک نمی شـــود.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*