وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

دانستنی های بدن سازی

1

 

» بدنت را سالم بساز! «

مهدی فرخ تكین، یک ورزشكار حرفه ای است؛ از همان کودکی که در ایالت کاتالان اسپانیا و در نزدیكی نیوکمپ شــنا را یاد گرفت تا دوران دانشجویی اش که در کنار بسكتبال و فوتبال در رشــته مدیریت تحصیل می کرد.
در کنار اینها فرخ تكین یک فول کار حرفه ای محسوب می شود و بدنســازی و تناســب اندام را هم آموزش می دهد. نگاه او برخلاف بسیاری از دوستانش، نگاهی متفاوت به این رشته پرهیاهو است.
فرخ تكین بدنسازی را یک رشته مكمل معرفی می کند و نمی تواند ناراحتی اش را از این نكته پنهان کند که ای کاش به جای رشد بی رویه باشگاه های بدنسازی در ایران، روز به روز به تعداد ورزشكاران رشته های دوومیدانی، شنا و ژیمناستیک افزوده می شد.

با این حال، بدنساز خوش صحبت ما با علاقه تمام به شرح جزییاتی از این رشته ورزشی پرداخت که در زیر آن را می خوانید.

ذهنیت، مهم ترین نكته براي شروع 

بهتر است قبل از اينكه پله هاي باشگاه را پايين برويد و برنامه تمرين ها را از مربي بگيريد، ذهنيت خودتان را آماده كنيد؛ اينكه هدفتان از بدنســازي چيست؟
داشــتن دور بازويي رويايي در كوتاه مدت يا داشتن اندامي مناســب فيزيك بدني تان در درازمدت؟ فكر كردن به اينكه فلاني در مدت شــش ماه اين بدن را ساخته و من مي خواهم در مدت زماني كمتر بدني به مراتب عضلاني تر داشته باشم، انتخاب راهي اشتباه در همان آغاز كار است. به خودتان در آينه نگاه كنيد و ببينيد چه مي خواهيد؛ درســت تر اينكه بدنتان از شما چه مي خواهد؟

بدنســازي براي مســابقه، تناســب اندام براي زیبایي

بدنسازي و تناسب اندام در عين حال كه شباهت هاي زيادي به هم دارند، تفاوت هاي نيز دارند. ســمت و ســوي بدنسازي در مرحله قهرماني به مسابقه و حجم اغراق آميزي از عضله ختم مي شود اما نهايت تناسب اندام زيبايي است و داشتن اندامي متناسب و در عين حال تراشيده و عضلاني.
بدنســازي در مرحله قهرماني و مسابقه، ناخودآگاه  و در بيشــتر مواقع عبور از خطوط قرمزي اســت كــه در صورت ذره اي بي احتياطي عواقب خطرناكي دارد ؛ اما آرامشي كه از تناسب اندام حاصل مي شود باز هم به ما كمك مي كند تا متوجه تفاوت هاي ديگری از اين دو مقوله شويم.

نکات بدنسازی
نکات بدنسازی

برنامه تمریني و تنوع آن  

شــايد براي شــما هم پيش آمده اســت كه با انگيزه ای زياد شروع به تمرين های بدنســازي كرده ايد اما بعد از گذشت چند ماه همه چيز دل شما را زده اســت و روياي داشتن هيكلي عضلاني ديگر شما را راغب به ادامه تمرين ها نمي كند.
در چنين شرايطی برنامه تمريني تان را دوباره مــرور كنيد و ببينيد چقدر تنوع تمرينــي در آن وجود دارد؟ البته اين موضوع را حتما با مربي تان كه تمرين های شما را برنامه ريزي مي كند، در ميان بگذاريد و از او بخواهيد كه اين نكته مهم را مدنظر داشته باشد.

همه قسمت های بدن را پرورش دهید

يكي ديگر از اشــتباهاتي كه در بدنسازان جوان مشاهده مي شود توجه به زيبايي اندام هاي فوقاني يا به اصطلاح بالاتنه اســت.
درســت است كه بالاتنه، بيشتر توی چشــم می آيد اما كار كردن روي پا، ران و ديگر اندام هاي تحتاني هم بدون شك لازم است.
فراموش نكنيد كه ذهنيت شماســت كه نتايج كارتان را رقم می زند. داشتن بالاتنه اي قوي در مقابل پايين تنه اي نه چندان آماده و حتی ضعيف، ســلامتي شما را به خطر مي اندازد.

تمرین های هوازي فراموش نشود  

در كل بايد اين رشــته ورزشــي را بــه نوعي مكمل ورزش هــاي ديگــر دانســت. اينكه تمــام اوقات ورزشــي تان را در باشگاه و سالن سرپوشيده خلاصه كنيد، بدون شك سلامت خود را در معرض خطر قرار داده ايد.
انجام تمرين های هوازي و در كل داشــتن جنب و جوش لازم اســت تا كم تحركي بدنسازي را كه مدام توسط دســتگاه انجام مي شود جبران كند.
دويدن و تمرين های هوازي قلب را هميشه آماده نگه مي دارد. در حقيقت اگر مي خواهيد برنامه ورزشــي مثمرثمري داشته باشيد بايد دويدن جزيي از برنامه شما باشد.

خواب فرصتي براي رشد عضلات  

جالب اســت بدانيد تمام وزنه زدن هاي شــما در خواب شبانه تان نمود پيدا مي كند. به عبارت ساده تر، رشد و تغييرات عضلاني در زمان خواب صورت مي گيرد. اينكه چند ساعت مي خوابيد مهم است اما از آن مهم تر زمان خوابيدن است زيرا استراحت ناكافي بيشتر منجر به عضله سوزي مي شود تا عضله سازي!
در شــرايط عادی شش تا هشت ساعت خواب كافی است؛ هر چند كه يك ورزشكار حرفه ای معمولا به ۸ تا ۱۰ ساعت خوب نياز دارد. خواب در ســاعت مناســب (۱۰ تا ۱۲ نیمه شب) تاثیر مطلوب تری دارد، البتــه فراموش نكنيد خواب بيــش از حد نيز تاثير منفی دارد.

 تغذیه  

طيف فعاليتي كه يك ورزشــكار در اين رشــته انجــام مي دهد برنامه غذايي اش را مشــخص مي كنــد. صرف «خوردن» نيســت كه بايد در اولويتمان باشد بلكه «چه چيز» و «چه زماني» خوردن است كه برنامه غذايي را مشــخص مي كند.
بدن چربي ســوز، برنامه غذايي خودش را مي خواهــد؛ برای مثال از ســاعت پنج بعدازظهر به بعد كه ســوخت و ساز بدن سير نزولي به خود مي گيرد، كربوهيدرات ها ديگر تاثير بهينه خود را ندارند.
متاســفانه در اين زمينه هم ناآگاهي بعضي از دوســتان آسيب های جبران ناپذيري به سلامت فرد مي زند.

 مكمل ها و  داروها؛ خوب یا بد؟

نه باید از مكمــل و دارو ترســید و نه آن قدر بي محابا بود که انواع و اقسامش را آزمایش کرد. بدون شک کســي که جدي به این رشته نگاه م يکند بعد از مدتي احتیاج دارد تا از مكمل ها استفاده کند٬ خوردن ۲۰ عدد تخم مرغ در روز شاید وقت زیادي ببرد که یک ورزشكار نتواند آن را در برنامه روزانه اش قــرار دهد؛
بنابراین اینجا مكمل و دارو به کمــک مي آیند تا مثلا با خوردن تنها یک قرص، ارزش غذایي آن ۲۰ عدد تخم مرغ جبران شود اما براي کسي که تازه این رشته را شروع کرده در ابتداي کار به هیچ عنوان قرص، مكمل و داروي هورمون توصیه نمي شود.
البته فراموش نكنید مصرف هر نوع مكمل باید تحت نظر پزشک و مریبان باتجربه صورت بگیرد و از مصرف خودسرانه آنها جدا خودداری کنید.

اختصاصی: پويان صفربگلو - دانشنامه پزشکی
You might also like
1 Comment
  1. ali says

    من17سالمه یه هفته هی میرم بدنسازی میخام تناسب اندام داضته باسم مربی گفت کم کم وزن هر چیزی که کار مبکنی رو ببر بالا ولی همه میگن بدنت میسوزه راهنمایی کنین تو دوراهی هستم مرسی.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*