وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

همه چیز درباره زگيل ناحيه تناسلی یا HPV

0

 

در سال ۲۰۰۶ وقتی FDA «سازمان غذا و داروي آمريكا» اعلام كرد كه براي ويروس پاپيلوما واكسني كشف شده است، خبر خوشحال كننده اي بود چرا كه اين، اولين واكسني بود كه براي جلوگيري از سرطان دهانه رحم ساخته شد.
نكته تاسف برانگيز اين است كه با وجود اينكه اين واكسن توليد شده و مي تواند از به وجود آمدن سرطان دهانه رحم جلوگيري كند اما خيلي از افراد از وجود آن اطلاعي ندارند و اغلب وقتي كار به جاهاي باريك مي كشــد و به پزشــك مراجعه مي كنند با تعجب مي پرسند اين واكسن ديگر چيست؟ آيا ايمن اســت و بعد از تزريق آن احتمال اينكه به سرطان دهانه رحم دچار شويم وجود دارد و سوال  هايي به اين شكل؛

اين مطلب را مطالعه كنيد تا به تمامي سوال هايتان دراين زمينه پاسخ دهيم.

» دردسرهاي يک ويروس «

زگيل ناحيه تناسلي يكي از شايع ترين بيماري هاي مقاربتي در جهان است كه به آن HPV نيز مي گويند. تحقيقات نشــان مي دهد حداقل ۵۰ درصد افرادي كه رابطه زناشويي خارج از خانواده دارند، در طول زندگي مبتلا به زگيل هاي تناسلي مي شوند. نام ديگر زگيل  تناســلي، زگيل  آميزشــي اســت كه از جمله بيماري هاي مقاربتي محسوب مي شــود.
اين زگيل  به صورت ضايعات گوشــتي خاكستري رنگ در ناحيه دستگاه تناسلي مردان و زنان ديده مي شــود و شايع ترين بيماري ويروسي است كه مي تواند از راه تماس جنسي منتقل شود.
اين زگيل ها نواحي مرطوب دستگاه تناسلي را گرفتار مي كنند و در بسياري از موارد آن قدر ريز و كوچك هستند كه ممكن است با چشم غيرمسلح ديده نشوند. زگيل هاي تناسلي به شدت مسري هستند و عامل ايجاد آنها نوعي ويروس به نام «ويروس پاپيلوماي انســاني» اســت.
بعضي از انواع ويروس پاپيلوماي انساني در ايجاد سرطان هاي فرج، ســرطان مقعد و سرطان آلت تناسلي دخيلند. اگر هر قسمتي از پوست و مخاط مثل مخاط دهان با ناحيه تناسلي فرد آلوده به «ويروس پاپيلوماي انســاني» تماس پيدا كند، ابتلا به آن امكان پذير خواهد بود.
ازطريق خراش ايجادشــده در سطوح مخاطي و پوست كه گاهی حين رابطه جنسي اتفاق مي افتد ويروس عامل زگيل تناسلي مي تواند وارد سلول هاي بدن شود. بهتر اســت بدانيد زگيل ها به خودي خود داراي علائم نيســتند ولي به دليل موقعيت خاص باعث ايجاد خارش و سوزش مي شوند.

زگيل ناحيه تناسلی
زگيل ناحيه تناسلی

بســياري از زگيل هاي داخل واژن بدون علامت هســتند و گاهي تنها علامت آنها خونريزي به دنبال رابطه زناشويي است. در مردان معمولا زگيل ها در نوك آلت تناســلي ديده مي شوند ولي در تنه آلت تناسلي، روي كيســه بيضه و اطراف و داخل مقعد هم مي توان آنهــا را يافت.
گاهي چند زگيل به هم پيوســته و ظاهري شبيه به گ لكلم پيدا ميكنند. اگر دهان فرد با ناحيه تناسلي فردي كه به ويروس پاپيلوماي انســاني آلوده است، تماس داشته باشد، زگيل ها داخل دهان و حلق نيز ايجاد مي شــوند.
داشــتن رابطه جنســي با افراد متعدد، ابتلا به يك بيماري مقاربتي ديگر مثل ســوزاك، داشتن رابطه جنســي با فردي كه از سابقه وي اطلاع درســتي نداريد و شروع روابط جنسي از ســنين پايين تر از عوامل خطرسازي هستند كه احتمال ابتلا به زگيل هاي تناسلي را افزايش مي دهند.

در زنان اغلب زگيل ها در دوران بارداري ظاهر يا زياد مي شــوند. همچنين عفونت هــاي نهفته مي توانند در دوران بارداري خود را نشــان دهند. اگر زگيل ها داخل واژن يا دهانه رحم فعال باشند، ممكن است زايمان طبيعي را مشكل كنند.
در اين صورت عمل سزارين ارجح تر است. زگيل ها ممكن است بعد از بارداري خودبه خود ناپديد شوند. خطر بزرگ اين است كه نوزاد هنگام عبور از كانال زايماني آلوده شــود. ويروس پاپيلوماي انساني مي تواند در نوزاد باعث عفونت خطير ريوي كه بالقوه كشنده است، شود. در اين نوزادان زگيل ها به سرعت در دستگاه تنفسي رشد مي كند و منتشر مي شوند و باعث انسداد راه هاي هوايي خواهند شد.

بهترين و موثرترين راه پيشگيري، اجتناب از آلودگي است. يك واكسن موثر براي پيشــگيري از عفونت با ويروس پاپيلوماي انساني نوع ۶٬۱۱٬۱۶ و ۱۸ به نام Gardasil در سال ۲۰۰۶ توسط FDA «سازمان غذا و داروي آمريكا» هم براي زنان و هم براي مردان مورد تاييد قرار گرفت. زنان از اين واكســن به صورت گسترده استفاده میكنند.
زناني كه قبلا آلوده به ويروس پاپيلوماي انساني نشده اند، تجويز واكسن تقريبا صددرصد از آلوده شدن به ويروس پاپيلوماي انساني نوع ۶٬۱۱٬۱۶ و ۱۸ پيشگيري ميكند.
البته تزريق واكسن برای زناني كه قبلا مبتلا به ويروس پاپيلوماي انســاني بوده اند، كمتر موثر اســت و از ابتلاي آنها به تمــام انواع ويروس پاپيلوماي انساني جلوگيري نميكند.
اين واكسن براي مردان و زنان ۹ تا ۲۶ ساله مورد تاييد قرار گرفته است و توصيه مي شــود براي دختران هر چه زودتر قبل از ازدواج يا قبل از اولين تماس جنسي تزريق شود.

بیماری تناسلی
بیماری تناسلی

واکسن دیگری به نام Cervarix وجود دارد كه از ابتلا به ويروس پاپيلوماي انساني نوع ۱۶ و ۱۸  پيشــگيري ميكند و توسط FDA  براي دختران و زنان ۱۰ تا ۲۵ سال مورد تاييد قرار گرفته است.
توجه داشته باشيد كه تجويز واكسن براي پيشگيري از ابتلا به عفونت اســت، نه درمان. درواقع در فردي كه به ويروس آلوده است، واكسن، در درمان بيماري كمك  نخواهد كرد؛ بنابراين بايد حداكثر ســعي و تلاش شــود كه از آلودگي به اين ويروس كه عامل زگيل هاي تناســلي و بعضي سرطان هاســت، جلوگيري به عمل آيد.

البته يادآور مي شوم كساني كه واكســن مربوطه را مي زنند نبايد بي پروا تماس هاي جنســي مشكوك داشــته باشند زيرا واكسن فقط ســوش ۶ تا ۱۶ را حمايت مي كند و فرد مي‌توانم به رغم تلفیح واکسن٬ به سوزش های دیگر HPV یا بيماري هاي مقاربتي ديگر آلوده شود.

دکتر ابوالفضل مهدي زاده -  medplus.ir
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*