وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

درمان زخم های بدن به صورت طبیعی

2

 

» مرهمي براي زخم هاي سطحي «

زمانی که درم آسیب می‌بیند٬ بدن فیبرهای کلاژن توليد مي کند که نوعي پروتئين است. اين پروتئين زخم و اپيدرم را پر مي کند و اپيدرم که لايه سطحي پوست اســت مجدد خود را مي سازد و ترميم مي شود. براي کمک کردن به اين فرآيند، کرم هاي کلاژن دار يا اسيدهيالورونيک در داروخانه ها در دسترس است و مي توان اين داروها را روي سطح زخم يا زير پانسمان ماليد تا ترميم درم و در نتيجه اپيدرم را سرعت ببخشند.

گاهي وقتي زخم عميق اســت يا مدت زيادي طول مي کشد ترميم انجام شود اســکار به جا مي ماند. البته روش هاي متعددي براي رفع جاي اســکار وجود دارد که از آن جمله مي توان به تزريق کلاژن، استفاده از ليزر يا پيلينگ اشاره کرد اما حتي با وجود اين روش ها نبايد به نتيجه اي معجزه آسا اميد داشت.
بهتر آن است که قبل از رســيدن کار به اين نقطه، زخم ها را هر چه سريع تر درمان کنيم تا پوست ترميم شود. در اين مقاله کوشيده ایم ۸ مورد از ترميم کننده هاي طبيعي را به شما معرفي  کنيم.

آلوئــه ورا

آلوئــه ورا يــا همــان شــاخ بزي حاوي مشــتقات هيدروکســي آنتراســن و ويتامين‌های A٫B٫C است. اين گياه  به دليل ويژگي هايي مانند ضدورم، ضدميکروب، التيام  بخش، ضدآفتاب و ضدسوختگي در درمــان بســياري از زخم هــا، جراحت هــا، ســوختگي ها، اگزما، تاول، گزيدگــي زنبور و نيش حشرات، بريدگي، کوفتگي، آفتاب سوختگي و آکنه موثر اســت.
از اين گياه به عنوان ترميم کننده سريع زخم نام مي برند زيرا غني از آب اســت و به افزايش رطوبت پوســت کمک مي کند. اســتفاده از ژل اين گياه مانع از خشــک شدن جراحات شده، نر مکننده و ضدالتهاب است. مدت ترميم زخم را کوتاه کرده و مانع از رشد قارچ ها در محل مي شود.

شيوه استفاده

اگر دچار ســوختگي يا بريدگي شديد با مقدار کمي ژل آلوئه ورا محل را پوشــش داده و از تنظيف براي پانسمان استفاده کنيد. پانسمان را ۲ تا ۳ بار در روز باز کنيد و روي زخم ژل بماليد.

نکته: ژل آلوئه وراي تازه، به سرعت در مواجهه با هوا خراب مي شــود. به همين دليل توصيه مي کنيم از محصول هاي دارويي تهيه شده ا ز ژل آلوئه ورا استفاده کنيد.

کلم

کلم سرشار از پتاسيم اســت و مقدار کمي کلسيم دارد. کلم قرمز نســبت به کلم سفيد دو برابر بيشتر آهن دارد. همچنين سرشــار از مس، انواع ويتامين B و ویتامین C اســت.
اگر دچار سوختگي، اگزما يا سرمازدگي شــديد، مي توانيد از کلم استفاده کنيد. کلم دارويي فوق العاده است که زخم را تميز کرده و جلوي عفونت و کبودي را مي گيرد.

شيوه استفاده

بــراي تهيــه ضمــادي از کلــم ابتدا برگ هاي کلم را با آب گرم بشوييد و ســاقه سفت وســط آن را جدا کنيد.
بعد با وردنه کاملا آنها را نــرم و له کنيد و ۱ تا ۴  لايــه از برگ هاي کلم را در منطقه آسيب ديده بگذاريد و بدون آنکه روي زخم فشار بياوريد با يک تنظيف نازک آن را ببنديد. نکته: هر چه کلم انتخابي تازه تر باشد در بهبود زخم موثرتر است.

كالاندولا

گياه هميشــه بهار (کالانــدولا) حاوي کالاندوئين، رزين، آلبومين، اســيدهاي آلي، ســاپونين، اســانس و نيــز غني از کاروتنوئيد هاســت که به ترميم ســريع پوســت کمک مي کنــد.
کالاندولا يکي از بهتريــن گياهان در درمــان زخم ها، بريدگي هــا، ســوختگي ها، تاول هــا، خراشيدگي و عفونت ها است. بــه علت خاصيــت آنتي ســپتيک و نيز بهبود در گردش خون نواحي آسيب ديده مي توانــد زخم ها را خيلي ســريع التيام بخشد.
همچنين در بند آوردن خونريزي و پيشــگيري از کوفتگــي، کبــودي و ضرب ديدگي مفيد است. در معالجــه ترک پوســت و جوش هاي صــورت معــروف اســت و در درمــان کورک، زگيل و هيپرکراتوز پوســت اثر فوق العــاده اي دارد.
به عنــوان يک ماده ضدقارچ مي توانــد در درمان ميخچه پا، عفونت قارچي يا کچلي موثر باشد. کالاندولا خواص ضدباکتريايي داشــته و حتي مي تواند باعــث بهبود زخم هاي آلوده به استافيلوکوک طلايي شود.

شيوه استفاده

پماد کالاندولا را به همراه کمپرس روي زخم بگذاريد و اجــازه دهيد ۳۰ تا ۶۰ دقيقــه کمپــرس روي آن باقي بماند.

کلريد منيزيم

کلريد منيزيم در عين حال که به بهبود زخم کمک م يکند، باعث تقويت سلول هاي سفيد خون شده و به توليد آنتي بادي هايي به نام پروپردين که خواص ضدباکتري دارند کمک م يکند.

شيوه استفاده

۲۰  گرم کلريد منيزيــم را در يک ليتر آب حل کرده و به کمک آن سوختگي يا بريدگي را شست وشــو دهيد. کلريد منيزيم به شکل بسته بندي يا به شکل ســرم فيزيولوژيک در داروخانه ها موجود است.

خاک سرخ

خاک رس ســبز غني از مينرال ها و ريزمغذي هاســت و خاصيت ســم زدايي دارد و مي تواند به بهبود بهتر زخم کمک کند.

شيوه استفاده

در صورتي که دچار جراحت ملتهبي هســتيد لايه نازکي از خاک رس خمير شده را روي زخم گذاشته و کمپرس مرطوبي روي آن بگذاريد و بعد پانسمان کنيد. به مدت۲ تا ۴ روز٬ روزانه ۲ مرتبه پانسمان را عوض کنيد.

نکته: خاک رس باید ۱۰۰ درصد طبيعي بوده، يونيزه نشده و زير نورخورشيد خشك شده باشد. منبع تهيه خاك رس بايد مشخص و معتبر باشد وگرنه امکان دارد به آرسنيك آلوده شده باشد.

سنبله اسطوخودوس

از ديرباز ملل مختلف با خواص اين گياه دارويي آشنا بوده  و از آن براي رفع بسياري از ناراحتي ها از جمله مشــکلات  هاضمه، بي خوابي و اضطراب اســتفاده مي کردنــد. آثــار ترمي مکنندگي، تســکين درد و جوانسازي پوست به وسيله سنبله اسطوخودوس به اثبات رســيده است.
در جنگ جهاني اول از خواص دارويي ايــن گياه براي درمــان و ضدعفوني کردن زخم ها استفاده مي شد.

شيوه استفاده

مي توانيد اسطوخودوس را به تنهايي يا همراه دم کرده آويشن يا ترکيب روغن آن با آب، به عنوان يک ماده ضدعفوني کننده استفاده کنيد. در صورتي که دچار سوختگي شديد، محل را به مدت ۱۵ دقیقه از فاصله ۱۵ سانتی متری با آب ۱۵ درجه سانتي گراد شستشو دهید.
سپس ۳ تا ۵ قطره سنبله اسطوخودوس روي آن بريزيد و ۳ مرتبه در روز اين کار را تکرار کنيد تا زخم بهبود يابد.

عسل مانوكا

عســل، اثر ضدباکتريايــي دارد و از قديم از خاصيت ضدميکروبــي آن در درمان ناراحتي هاي پوســتي از قبيل  ترميم زخم ها و ســوختگي ها استفاده مي شده است.
آزمايش هايي که در سال هاي اخير انجام گرفته، نشان داده اند عسل در درمان عفونت هاي برجاي مانده از عمل سزارين و ســوختگي ها از آنتي بيوتيک هاي مرسوم کارآمدتر عمل مي کند.
اغلب افراد عقيده دارند که اســيدي بودن، تنها سلاح عسل در برابر باکتري هاست. اما مطالعات نشان داده اند تقريبا همه عســل ها سلاحي ســري به نام پراکسيد هيــدروژن دارند که حتــي اگر رقيق شــوند، آنها را براي ميکروب ها مرگبار مي ســازد. ايــن ماده زماني در بيمارســتان ها به عنوان ضدعفوني کننده مصرف مي شد.
از تجزيه اين ماده راديکال هاي آزادي تشکيل مي شــوند که باکتري ها را از بين مي برند. در عســل، پراکســيد هيدروژن به کمک آنزيم گلوکز اکسيداز توليد مي شود.
اما ميزان آن هزار بار کمتر از مقداري است که در گذشته روي زخم ها استعمال مي شد. در نتيجه، گذاشتن عسل روي زخم ها، ضمن جلوگيري از تهاجــم و تخريــب ميکروب ها، با آســيب بافتي همراه نيســت.
علاوه بر اين، همين طور که پراکسيد هيدروژن تجزيه مي شــود، گلوکز اکسيداز با تسهيل ساختن آن از گلوکز، پيوسته آن را جايگزين مي کند. جالب تــر اينکه، به دلايل ناشــناخته وقتي عســل رقيق مي شــود، فعاليت اين آنزيم افزايش مي يابد.
به همين دليل، عســل حتي وقتي ۷ تا ۱۴ برابر رقیق شود٬ می‌تواند از رشد باکتری هایی مانند MRSA جلوگيري کند. خلاصه، زماني که عســل روي زخم قرار مي گيرد، در اثر تراوش پلاســما از زخم رقيق و در مبارزه با ميکروب ها پرتوان تر مي شــود.
به علاوه، رطوبت عسل از درد وتخريب سلول ها حين تعويض پانسمان هاي خشک شده جلوگيري مي کند. نوعي از عسل به نام مانوکا حاوي مولکولي است که ميزان خاصیت  ضدباکتريايي آن ۱۰۰ برابر بالاتر از سایر عسل هاست و قدرت ترميم کنندگي قوي تري دارد.

میخک

ميخک درخت گرمســيري است که عطر فوق العاده اي دارد. نه تنها بوي روغن يا پودر آن آرامبخش اســت، بلکه غنــي از اوژنول اســت. اوژنول نوعي ماده شــيميايي است که خاصيت ضــددرد و ضدعفوني کنندگي دارد. روغن ميخک ضدقــارچ  و ضدالتهاب بوده و دارويي موثــر براي ضدعفون يکردن زخم هاست.

شيوه استفاده

در آب در حال جوش ۳ تا ۶ عدد میخک بيندازيد و بعد شــعله را خامــوش کنيد و اجازه دهید برای ۱۰ دقيقه دم بکشد. مايع را صــاف کرده و بعد از آنکــه زخم را  با آب تميز شست وشــو داديد، تنظيفي را با اين مايع مرطوب کرده و روي زخم بگذاريد.

نکته: رنگ مايع به دست آمده نبايد قهوه اي تيره باشد. رنگ تيره نشــان سوختگي يا کهنگي مايع است. مي توانيد عصاره  ميخك را از داروخانه  نيز تهيه کنيد.

You might also like
2 Comments
  1. جهانگیر صدیقی says

    سلام خسته نباشید خوب بود

    1. مصطفی says

      ممنون دوست عزیز

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*