وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

راه های پاک سازی فردی در آغاز سال نو

0

 

رسم و رسومات مختلف، راهی نمادین برای کمک به رها شدن از آسیب های قدیمی و آماده شدن برای اهداف جدید است. هر فردی با انرژی های منفی مانند شایعات، مشکلات و آشفتگی های کاری، جدایی هــا و از دســت دادن عزیــزان در زندگــی مواجه  می شــود.
این انرژی هــای منفی می توانند ازلحاظ معنوی شــما را مســدود کنند، اگــر به آن ها اجازه دهید، رشــد کرده و قدرت شما را کم کنند. با انجام پاک ســازی معنوی، شما می توانید این انرژی منفی رها ســاخته و قدرت خود را بازگردانید. پاک ســازی می تواند به عنوان نقطه ی شروعی برای حرکت در جهت سلامتی  عمل کند.

مرحله ی اول

دوش بگیرید تا خود را ازلحاظ جســمی برای پاک سازی معنوی آماده ســازید. از نمک حمــام در آب وان بریزید، زیرا نمک از دید ســنتی یک عنصر پاک سازی کننده اســت. همان طور که در آب گرم ریلکس می کنید، بر روی دوره های خاصی از زندگی خود که نیازمند پاک سازی هستند، تمرکز کنید.

مرحله ی دوم

جنبه هایــی از زندگی تان را که تمایل دارید پاک ســازی نمایید، یادداشــت کنید. بر روی عناصری که با منفی گرایی رابطه دارند و شما را درگیر می کنند، تمرکز کنید. هر آنچه را باید برای پاک سازی روحتان رهاسازید، در آن بگنجانید.

مرحله ی سوم

بر روی لیستی که از انرژی های منفی تهیه کرده اید، مراقبه کنید. تجسم کنید آن ها در زندگی شــما حل شده، تبدیل به گردوغبار می شوند و باد آن ها را با خود می برد. از خداوند بخواهید تا در این پاک ســازی شــما را یاری رساند.
با خود بگویید: «من هر آنچه در زندگی ام منفی است، رها می سازم. قــدرت آن را از روی خود برداشــته و قــدرت روح خودم را پس  می گیرم.»

مرحله ی چهارم

لیست خود را با یک شمع یا کبریت یا فندک بسوزانید، اما این کار را در مکانی امن که خطر آتش ســوزی وجود نداشته باشد، انجام دهید. بهترین نقطه بالای سینک ظرف شویی یا وان حمام است. یک بشقاب کف سینک یا وان قرار دهید تا خاکسترها روی آن بریزد و بتوانید آن را بیرون از خانه پخش کنید.

مرحله ی پنجم

همان طور که برگه در حال سوختن است، بگویید: «من توسط این شعله ها پاک شدم. روح من آزاد و پاک شده است.» همزمان تجسم کنید که تمام انرژی های منفی روح شما بالا می آید و بخار می شود.

» نکات بیشتر «

یک کاسه یا گلدان شیشــه ای در کنار پنجره قرار دهید. زمانی که احســاس می کنید انرژی های منفی به سمت شما آمده اند، تصور کنید آن ها وارد آب گلدان می شوند و آنجا به دام میفتند. آب گلدان  پر نمایید و تجســم کنید که انرژی های ًرا هر هفته خالی و مجددا منفی همراه با مایع از سینک پایین می رود.

ندا اسدی - دانشنامه پزشکی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*