وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

مشكلات و چالش های پیش روی داروسازی گیاهی در ایران

0

 

داروسازي گیاهي صنعتي جوان و نوپا در ایران است. از حدود سي سال قبل پایه گذاري اولین شرکت ها و انجام تولیدات دارویي حرکت کندي داشت تا اینکه در چند سال اخیر تحولات و گسترش نسبتا خوبي را در کمیت و کیفیت شاهد بویم.
شکل گیري شرکت هاي جدید سرعت یافت و انجام تولیدات داروسازي گیاهي به صورت عرضه فرم هاي دارویي متنوع به بازار دارویي کشور در برنامه ریزي شرکت ها اولویت ویژه اي پیدا کرد.
این گسترش به دلیل رویکرد افراد و شرکت ها به تولیدات گیاهي و همچنین تحولات صورت گرفته در اداره  داروهاي طبیعي بوده است که امید مي رود شکل و سوي آن به سمت ایجاد بستر مناسب تر و امکان رشد براي شرکت هاي فعال در این زمینه پیش  رود.

در مسیر انجام تولیدات گیاهی موانع متعددي بر سر راه هست که تعدادي با ماهیت انجام کار تولید برمی‌گردد، اما موانعی هم هست که بعضا با اصلاحاتب در مقررات و تجدید نظرهایی در آیین نامه هاي موجود برداشته می شود و مسیر را براي وارد شدن و پیشرفت افراد و شرکت هاي مستعد هموار می‌کند. بسیاري عمل گرایانه باعث رشد و کشورها با وضع مقرراتی واقع بینانه و با رویکردهای ک صنعت شده اند و به مرور زمان به ایده آل ها نیز نزدیک شده .
براي بالندگی ی کارخانه، براي فرمولاسیون و ثبت کارخانه، براي گرداندن چرخ یک راه اندازي یک داروهاي طبیعی و براي پخش محصولات تولیدي مشکلات و مسائلی وجود دارد که انجام اصلاحات و تجدیدنظرهاي یاد شده می تواند زمینه را براي شکل گیري آسان تر بنگاه هاي تولیدي، تنوع محصولات و امکان عرضه بهتر و گسترده تر محصولات فراهم کند. در این فرصت به تعدادي از مشکلات و موانع پیش روي داروسازي گیاهﯽ اشاره می شود:

1. »

یکی از مشکلات موانعی است که بر سر راه اخذ مجوز احداث واحد صنعتی وجود دارند. اخذ پروانه کسب و مجوزها شرایط سختی دارد و یک داوطلب احداث واحد صنعتی باید شرایطﯽ را احراز کند که تامین این شرایط در بدو امر سخت و سنگین است. اجازه احداث واحدهاي کوچک و در مقیاس کارگاهی هم داده نمی شود.

2. »

مساله ثبت داروهاي گیاهی نیز مطرح است که در چند سال اخیر پیشرفت خوبی در این زمینه داشته ایم و روند ثبت، منطقی و از نظر اجرا و انجام براي افراد متخصص در این زمینه عملی شده است.

3. »

مساله پخش داروهاي گیاهی یکی از چالش هاي بزرگ پیش روي داروهاي گیاهی مساله پخش است. شرکت هاي پخش به خصوص پخش بزرگ از پذیرش داروهاي گیاهﯽ سرباز می‌زنند و بعضا شرایط اضافی و خاصی را به شرکت هاي تولیدکننده تحمیل می‌کنند.
شرکت هایی که محصولات جدیدي را به بازار عرضه می‌کنند از این جهت مشکلات بیشتري دارند چون فروش محصولات جدید در بدو امر کم است و هیچ شرکت پخش تمایل به پذیرش محصولات جدید ندارد.

4. »

عدم آشنایی کافی جامعه پزشکی و آحاد مردم نسبت به داروهاي گیاهی نیز مشکلاتی را براي شرکت هاي تولیدکننده داروهاي گیاهی به دنبال دارد.
استقبال پزشکان از داروهاي گیاهی اندک است و این امر بیشتر به دلیل عدم آشنایی کافی با ماهیت داروهاي گیاهی است و این نیز به این علت است که در دروس رشته پزشکی داروهاي گیاهی تدریس نمی شود و پزشکان ما فقط با علاقه شخصی و یا در مواجهه با داروهاي موجود در بازار ممکن است به این داروها توجه کنند و درمورد آن مطالعه کنند.
از طرفی آحاد مردم نیز با اطلاعات ضد و نقیضی در ارتباط با گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی روبرو هستند. این مشکل با فرهنگ سازي صحیح از طریق رسانه ها و مطبوعات برگزاري کنگره ها و نمایشگاه ها و وارد کردن دروس مرتبط با داروهاي گیاهی در برنامه درسی پزشکی تا حد زیادي قابل رفع است.

5. »

از طرح های داروسازی گیاهی و احداث واحدهاي تولیدي گیاه پشتیبانی کافی نمی شود و این نیز یکی از مشکلات این رشته است که پشتیبانی در این زمینه از طریق تامین مالی مجموعه هاو در اختیار قرار دادن بودجه هاي اختصاصی براي حمایت از داروسازي گیاهی ممکن می شود.
همچنین تعدیل قوانین و مقررات دست و پاگیر براي اخذ پروانه ساخت نیز به راه اندازي سریع تر واحدهاي تولیدي داروهاي کمک  میکند.

دکتر جعفر میرفخرايي/ دبير انجمن توليدکنندگان دارویي و داروهاي گياهي – مجله پزشکی مدپلاس

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*