وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

مطالعه ، حافظه را عضلانی می کند

0

 

وقتی که میشه داستانی مثل  Atonement  رو در یک فیلم دو ساعت و ده دقیقه ای دید , چرا باید همین داستان رو در کتابی با 371 صفحه بخونیم؟

مثل هر عضله ای مغز هم میتواند با تمرین قوی تر شود . دلیل علمی این نظریه این است که خواندن یک متن تلاش نوروبیولوژیکی بیشتری نسبت به پروسه دیدن یک عکس , فیم یا صدا میطلبد .

محققـــان می گوینـــد بـــرای اینکـــه مغزتان تنبل نشـــود اگـــر فعالیت ذهنـــی خاصـــی نداریـــد،  بادقـــت تلویزیـــون تماشـــا کنیـــد و یـــا بـــه رادیـــو گـــوش دهیـــد. امـــا از این هـــا بهتـــر، مطالعه کـــردن اســـت، مطالعـــه بـــرای مغـــز، بهتـــر از تماشـــای تلویزیـــون و گوش کـــردن بـــه رادیوســـت.

درحقیقـــت وقتـــی جـــذب یـــک صفحـــه از کتـــاب می شـــوید، قســـمت هایی از مغـــز کـــه درگیـــر عملکردهـــای دیگـــری ماننـــد بینایـــی، زبان و یادگیری مشـــارکتی هســـتند، بـــرای مطالعه یک متـــن پیچیـــده ازطریق یک مـــدار عصبی خاص با هـــم ارتباط برقـــرار می کننـــد. عـــادت مطالعه کردن، مغـــز را به تفکـــر و تمرکز وادار کـــرده و آن را تقویـــت می کنـــد.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*