وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

۱۰ اپلیکیشن معروف برای پزشکان و متخصصان داخلی

0

 

» دانش را لمس کنید «

مدت هاست که دیگر تکست ها یا کتاب های جیبی پزشکی طرفداران خودشــان را از دست داده اند. دســت کم مي توان گفت مراجعه بــه این کتاب ها یا حمل و این ور و آن ور بــردن این کتاب ها با خود در بیمارستان یا در زمان کشــیک برای پزشکان جوانی که عادت کرده اند همه چیز را روی گوشــی موبایل شان نگه دارند دیگر چندان جذاب نیست، از زمانی که اولین کامپیوترهای جیبی نسل جدید وارد بازار شــد برنامه ها و اپلیکیشن های پزشکی مخصوص پزشکان هم ارائه شد؛ مانند نرم افزارهای خلاصه کتاب مرک، مجموعــه داروهای ژنریک، آپ تودیت و حتی کتاب های پزشکی.
کمپانی اپل بعد از آنکه گوشی های تاچ اسکرینش بازار را قبضه کردند، اپلیکیشــن های زیادی برای پزشکان به بازار ارائه کرده است که ۱۰ اپلیکیشن زیر، بهترین نمونه ها برای پزشکان و رزیدنت های داخلی هستند.

مجموعه متنوعی که همراه داشتن آنها می تواند یک جعبه نجات برای یک رزیدنت داخلی در زمان یک کشیک سخت و اســترس گزارش صبحگاهی روز بعد از کشیک باشد یا به پزشکان کمک کند که در کوتاه ترین زمان به جدیدترین رفرنس ها و مقالات مرتبط با بیماری مد نظرشان دسترسی داشته باشند.

۱۰ اپلیکیشن معروف برای پزشکان و متخصصان داخلی
۱۰ اپلیکیشن معروف برای پزشکان و متخصصان داخلی

MedScape

ایــن اپلیکیشــن در لیســت آپ های پزشکی همیشه در صدر جدول قــرار دارد. MedScape کامل ترین و جامع ترین منبع پزشــکی اســت که می تــوان آن را به صــورت نرم افــزار روی موبایــل در اختیــار داشــت.
گروهای مختلــف موضوعی، دسته بندی های گوناگون، لینک های بین برنامه ای ســاده و کاربردی و فراگیر بــودن موضوعات باعث شــده تا این آپ یکی از بهترین نرم افزارها هم برای مراجعه و هــم برای یادگیری موضوعات پزشــکی باشــد. به گفته سایت های پزشــکی، اگر قرار باشد تنها یک نرم افزار روی گوشــی تان نصب کنید حتما MedScape را نصــب کنید چون گلوســری های مختلف این اپلیکیشــن که هریــک را می توان جدا نصب کرد و با همین آپ باز کرد، به شــما امکان این را می دهد که خلاصه ای از همه اطلاعات پزشکی را در موبایلتان نگه دارید.

قدرت جستجوی بالا، تنوع موضوعی، نرم افزار دارویی، نرم افزار اقدامات درمانی، مونوگراف ها و جدول ها، بررسی تداخلات دارویی تا ۳۰ داروی همزمــان و همچنین امکان آموزش قدم به قدم اقدامات درمانی تنها بخشــی از قابلیت های این نرم افزار پزشکی اســت.
هیستوری این نرم افزار به شــما امکان مرور مطالب خوانده شده تا چند ماه گذشــته را می دهد و می توانید در کنار نوشــته ها خودتان یادداشــت هایی هم بگذاریــد و در حافظه گوشــی ذخیره کنید و با باز کردن مجدد اپلیکیشن به یادداشت های خودتان هم دسترسی داشته باشید.
خوبی این اپلیکیشــن این اســت که نه تنها توسط متخصصان داخلی که برای بقیه متخصصان و حتی دانشجوهای پزشکی هم کاربردی و مفید است.

NEJM This Week

به عنوان یک رزیدنت داخلی شاید بارها از شما ســوال شده باشد که آخرین مقاله ژورنال های پزشکی در مورد یک بیماری خاص را دیده اید یا خیر، داشتن اطلاعات در مورد آخریــن مقاله ها علاوه بر افزایش اطلاعات شــما می تواند یک پز خــوب و علمی در جریان یک راند صبحگاهی هم باشــد، اما سر زدن مرتب بها ینترنت و مطالعه مجله های پزشکی، آن هم وسط انبوه کشــیک ها و مریض ها و کارهای روزمره شاید تنها یک آرزو باشد.

اما اپلیکیشن فوق کار شما راحت می کند. این نرم افزار که به طور هفتگی به روز می شود با چند کلیک ساده شما را در جریان آخرین مقالات پزشــکی مجلا معتبر قرار می دهد.
یکی از جذاب ترین قابلیت های این نرم افــزار ارائه خلاصه صوتی از مقالات پزشکی اســت که می تواند ظرف مدت کوتاهی و طی یک وقت اســتراحت، شما را با کلیات مقاله آشــنا کند و اطلاعات لازم را در اختیار شــما قرار بدهد.
علاوه بر آن ویدئوهای مختلفی هم درباره پروسیجرهای پزشکی عنوان شده در مقالات در این اپلیکیشن با کیفیت مناسب در دسترس تان خواهد بود. بخش صوتی این نرم افزار کاملا به صورت یک معلم خصوصی جیبی هرهفتــه رزیدنت های داخلی را با آخرین مقالات آموزش می دهد.

 

MediBabble

ایــن اپلیکیشــن شــاید در بیمارســتان های محلی چندان کاربردی نداشته باشــد اما برای پزشکان متخصص که در بیمارســتانی بین المللی کار می کنند ارتبــاط با بیمارانی با زبان های مختلف یکی از اتفاقات روزمره اســت.

در همه بیمارستان ها مترجمانی وجــود دارند که می تواننــد این ارتباط را برقرار کنند اما طبیعی اســت که همیشــه به این مترجم ها دسترســی وجود نداشــته باشــد.
این اپلیکیشــن در واقــع یک مترجم جیبی اســت که مهارتش در زمینه پزشــکی اســت. اصطلاحات و دیالوگ های رایج در پزشکی را می توان به وسیله این اپلیکیشن از زبان های مختلف به انگلیسی و برعکس ترجمه کرد.
شــرکت ارائه دهنده این اپلیکیشــن همیشــه در حال اضافه کردن زبان های بیشتری به مجموعه زبان هایا ینا پلیکیشنا ست.

Calculate by QxMD

معمولا فرمول های معروف پزشکی و نســبت های پرکاربــرد دارویی در صفحات ابتدایــی کتاب های پزشکی یا به صورت کارتکس های نواری در بین این صفحات وجود دارند.اما همه فرمول ها و عددها را که نمی‌توان در این صفحات جا داد .

اپلیکیشن QxMD یکی از بهترین ماشین حساب های پزشکی است که تنها با وارد کردن مشخصات ســاده ای مانند وزن و ســن بیمار و انتخاب گروه دارویــی، دوز مصرفی و دفعات مصرف را مشخص می کند.

Micromedex

اینکه پزشکان نمی توانند نام همه داروها و دوز و شــکل مصرفی آنها و اندیکاسیون مصرفشان را به یاد داشته باشند اصلا چیز عجیبی نیست، به همین دلیل همراه داشتن کتابچه کوچک داروهای ژنریک یا یک اپلیکیشــن در این زمینه هم یکی از اولین نیازهای هر پزشکی است که در بیمارســتان یا کلینیک کار می کند.
این مساله برای متخصصان داخلی که ابزار اصلی طبابت شــان دارو ها هستند اهمیت بیشتری دارد. به عنــوان یــک رزیدنت داخلی شــاید بارها با موقعیتی مواجه شده باشید که مجبور شوید داروها را با روشی غیرا ز آنچه که به طور شایع و در زمان پزشکی عمومی بــه کار می بردید تجویز کنید.
موقعیت های بحرانی تر و پیچیده تر در زمان کار به عنوان متخصص داخلی، مثل مواجهه با یک بیمار دچار نارسایی کلیوی که اکنون مبتلا به عفونت گوش شده است و تنظیم دوز آنتی بیوتیکی که تاثیــر منفی روی کلیه نگذارد فقط یکی از دلایل بی شماری است که نیاز شما را به یک منبع معتبر در مورد داروها نشــان می دهد.
بین اپلیکیشــن‌های مختلف٬ micromedex یکی از بهترین و متناسبترین اپلیکیشن ها برای کار بالینی است. به غیر از مشــخصات دارویی قراردادی که در همه کتاب ها یافت می شود درا ین نرم افزار بخش های آموزشــی در مورد اقدامات بالینی و عملی در زمینه داروهای مختلف هم در دســترس است و همچنین با چند کلیک ساده می توان به لینک های گوناگونی که با نرم افزارهای مشــابه دیگر وجود دارد دسترسی پیدا کرد.

Wikipanion

کتاب ها و رفرنس های پزشــکی بــرای پرداختن آنقــدر موضوع دارند کــه وقت و فضــای کافی پرداختن به حواشــی را ندارند؛ حواشــی ای مانند طب جایگزین یا گیاهان دارویی یا مســائل ساده دیگری که می توانند روی ســلامت بیمــار تاثیر بگذراند؛ به عنوان مثال بیماری به کلینیک مراجعه می کند که ســابقه بیماری دیورتیکولــوز دارد و اکنون به علت خونریزی گوارشی و هماتوشزی به بیمارستان آمده اســت.

در زمان گرفتن شرح حال به پزشــک می گوید که بنا به توصیه فردی، از یک نوشیدنی گیاهی اســتفاده کرده است. به طور کلی با توجه به اینکه عوارض و تاثیرات این نوشــیدنی گیاهی در رفرنس های پزشــکی وجود ندارد توجه بــه این نکته در شــرح حال مریض ممکن اســت اصلا در اولویت نباشد اما کمی بررسی در اینترنت نشان می دهد که این نوشــیدنی گیاهی می تواند باعث اختلال عملکرد پلاکت شــود.
اپلیکیشــن wikipanion به راحتی می تواند اطلاعات خوبی در مورد این نوشــیدنی گیاهی به پزشــک بدهد و همچنین مقاله پزشــکی مرتبط بــا آن را هم پیدا کند و علت اصلی خونریزی گوارشــی را مشخص کند.
این اپلیکیشن وســیله خوبی برای به دست آوردن اطلاعات درباره موضوعاتی است که به طور قــراردادی در محدوده پزشــکی قــرار ندارند اما تاثیرات شــان کاملا بر اقدامات پزشکی و سلامت بیمار قابل احساس اســت.
اغلب موضوعاتی را که منابع رایج پزشکی در مورد آنها نظر خاصی ندارند و اطلاعات خوبی به دســت نمی دهنــد به راحتی می توان در ویکی پانیون پیدا کرد یا از طریق آن به لینک قابل اعتماد دیگری رسید.

Procedures Consult: Internal Medicine

قبول داشته باشید یا نه، متخصصان داخلی چندان با پروسیجر های پزشکی (اقدامات عملی درمانی) سر و کار ندارنــد، اما به هرحال کار کردن در بخش هایی مانند آی ســی یو، یا حتی کلینیک های خصوصی، مواجهه با این پروسیجرها را اجتناب ناپذیر می کند.
قراردادن یک cv line٬ توراکوسنتز، پاراسنتز، لومبار پانکچر، آرتروســنتز، یا حتی قــراردادن یک لاین شریانی ســاده هم مقدمات و تکنیک های مختلفی دارد که شاید در شرایط پراسترس و شلوغ بیمارستان بخشی از آن فراموش شود.
ممکن است اصلا به عنوان رزیدنــت تجربه کافی انجــام این پروســیجرها را نداشته باشــید. با توجه به همه اینها، همراه داشتن اپلیکیشــنی که همه پروســیجرهای موردنیاز در تخصــص داخلی را برایتان توضیــح بدهد می تواند یک نعمت محسوب شود.
اپلیکیشن Procedures Consult: Internal Medicine کــه توســط شــرکت Elsevier تهیه شده اســت تمام این ۲۵ اقدام درمانی مختلف را با اســتفاده از متن، عکس و فیلم های ویدئویی کوتاه آموزش می دهد و به شــما امکان این را می دهد که تمام این پروســیجرها را از زمان قبل از انجام آن، هنگام انجام و اقدامات لازم بعد از انجام آن را به خوبی و در مدت کوتاهی یاد بگیرید. تنها نکته منفی در مورد این اپلیکیشــن گران بودن آن است.

 اپلیکیشن های معروف برای پزشکان
اپلیکیشن های معروف برای پزشکان

Med Page Today

این اپلیکیشن، مانند چند صفحه اول روزنامه هــا و هفته نامه های پزشکی اســت، که صرفا به اخبار اختصاص دارنــد، با این فــرق که آخریــن اخبار روز پزشــکی دنیا به صورت دســته بندی شده و از مجلات معتبری ماننــد New England یا بقیه مجلات پزشــکی معروف دنیا در این اپلیکیشن در دسترس شما خواهد بود.

برای استفاده مداوم از این اپلیکیشن باید آنلاین باشــید اما نرم افزار هر چند وقت خود را به روز می کند و شما می توانید به راحتی از آخرین دستاوردهای پزشــکی، خلاصه مقالات ارائه شــده و حتی گزارش ها و پرونده های پزشکی با خبر شود.
در این اپلیکیشــن کانال های صوتی و تصویری مختلفی هم در دســترس شماســت که مطالب و مصاحبه های پزشــکی در آنها در هر زمان که بخواهید ارائه می شود.

Med Page Tday

در واقــع یــک مجلــه تصویری پزشکی کوچک است که همیشه در جیب شماســت و برای اوقات فراغت کوتاهی که در بیمارستان یا در محل کارتان خواهید داشت سرگرمی علمی خوبی خواهد بود که شمارا چندان از فضای پزشــکی دور نمی کند.

بعد از رجیســتر کردن نام تان در این اپلیکیشن، زمینه مورد علاقه تان را انتخاب کنید و بعد تمام اطلاعات و اخبار و مقالاتی که در آن حوزه وجود دارد به طور رایگان روی گوشی شما در دسترس خواهد بود.
شما می توانید بعد از خواندن هر مقاله یک تســت کوتاه هم در مورد آن مقاله بزنید یا مطلبی که خوانده اید را برای خودتان یا دیگران ایمیل کنید.

AHRQ ePSS

ایــن اپلیکیشــن کــه توســط دپارتمــان ســلامت و خدمات اجتماعی وزارت بهداشت آمریکا طراحی شده است به پزشکان این امکان را می دهد که به راحتی با یک بررســی کوتاه متوجه شــوند بیمارشان به چه مشــاوره، اقدام پیشگیرانه یا اقدام درمانی خاصی نیــاز دارد.

اطلاعات ایــن نرم افزار براســاس منابع توصیه شــده گروه ویژه خدمات پیشــگیرانه آمریکا USPSTF تهیه شــده است. در این نرم افزار با قرار دادن ســن و بقیه مشخصات بالینی بیمار، اپلیکیشــن به شما لیستی از اقدامات لازم و پیشــگیری ها و غربالگری های متناســب با جنسیت و ســن بیمار را ارائه می کند.
علاوه بر این در این نرم افزار می توانید با انواع وســائل لازم برای غربالگری و روش کار با آنها و همچنین بروشورهای مخصوص ارائه به بیماران آشنا شوید. به طور کلی، اپلیکیشــن AHRQ بــرای کار در کلینیک های مشاوره و غربالگری و مشاورهای درمانی در زمینه پیشگیری ها بسیار مناسب است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*