وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

نواختن ساز موجب تیزهوشی در آینده می شود

0

 

آموزش موســـیقی در ســـنین کودکی، به تمرکز، کنترل احساســـات و ازبین بردن اضطراب افـــراد کمـــک می کنـــد. تمریـــن بیشـــتر بـــرروی ضخامـــت قشـــری از مغـــز کـــه بـــا عملکرد اجرایـــی، حافظه عملـــی، کنترل توجـــه، ســـازمان دهی و برنامه ریزی برای آینـــده ارتباط دارد، تاثیـــر می گـــذارد.
نواختن ســـاز موجب افزایش ضخامت قشـــر مغـــز در برخی نواحی کـــه نقش مهمـــی  در بازدارندگـــی، کنترل و پـــردازش اطاعات دارند، می شـــود و درنتیجه تـــوان مغـــزی فرد افزایـــش می یابـــد.
افراد ســـالمند و میان ســـال هرقـــدر در دوران کودکی خـــود بیشـــتر ســـاز بنوازنـــد، واکنش مغزی ســـریع تری نســـبت بـــه اصوات کامی  نشـــان می‌دهند.

بر اساس تحقیقات مجله Neuroscience، این واکنش شـــاخصی اســـت که نشـــان می دهـــد ســـالمندان چگونـــه صحبت ها را تفســـیر می کنند. شـــاید ایـــن اختاف میلی ثانیـــه ای به چشـــم افـــراد عـــادی نیاید، اما مغز نســـبت بـــه زمان بنـــدی فوق العاده حســـاس اســـت.
درواقـــع یـــک میلی ثانیـــه ترکیبـــی از میلیون ها نـــورون یا ســـلول عصبی اســـت کـــه می تواند تفـــاوت بزرگـــی را در زندگی افراد ســـالمند رقـــم بزند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*