وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

نکات طلایی پیشگیری از اختلافات خانوادگی

0

مشاجرات خانوادگی

» جن‏گ و جدل ممنوع «

آيا شما هم از آن دسته زن و شوهرهايي هستيد كه هر روز سر جزيي ترين مسائل با هم جر و بحث مي كنند؟
آيا شما هم در اين كشمكش زن و شوهري با اصرار مي خواهيد برنده اين مسابقه يا بهتر بگوييم نبرد خانوادگي باشيد؟
نكند شما هم يك جلسه حل اختلاف ساده را تبديل به مسابقه طناب كشي مي كنيد و به جاي يافتن راه حل براي مشكلات دنبال مقصر مي گرديد؟
آيا مي دانيد توصيه مشاوران به زوج هايي كه نمي توانند بدون راه انداختن مشاجره، يك اختلاف خانوادگي را حل و فصل كنند چيست؟

نكته هاي زير را بخوانيد تا شما و همسرتان هر دو برنده اين مسابقه دو سر برد باشيد.

تفاوت ها را بپذيريد   

اگر بين شــما و همسرتان مســاله اي كه سلامت، امنيت يا وضعيت مالي شما را به خطر بيندازد وجود ندارد، ذهن تان را مــدام درگير حرف و حديث هاي اول ازدواج و شــراكت در همه چيــز زندگي نكنيد.
فرق هايي كه بين شــما دو نفر هســت خيلي ساده نشان مي دهد شــما دو انسان هستيد با ويژگي هاي خاص خودتان. ممكن اســت شما فرد سحرخيزي باشيد ولي همســرتان شــب زنده داري را دوست داشته باشــد.
شايد شــما آدم برونگرايي هستيد و دلتان بخواهد تا ديروقت در مهماني و جمع دوستان باشيد اما شريك زندگي شما درونگراست و آرزويش گذراندن يك شب آرام در خانه خودش است.

ممكن است شــما بتوانيد با دل و جرات هر كاري را شروع كنيد اما همســر شــما تا زمان روشــن شدن تمام جزئيات كار نتواند مسووليت كاري را برعهده بگيرد. با وجود اين تفاوت ها تنها راه حل اين است كه مسائل را بپذيريد و هرگز نخواهيد فرد مقابل شما به خاطر شما تغيير كند. در عوض تلاش كنيد اين تفاوت ها سبب تقويت پيوند ازدواج شما بشود.

Quarrel of parents

براي حل مشكل، زمان مناسبي پيدا كنيد  

زماني كه خسته هستيد، گرســنه ايد، در حال انجام كار سنگيني هستيد،ا سترس داريد، مي خواهيد چند لحظه اي جلوي تلويزيون لم بدهيد و راحت باشــيد يا اينكه قصد داريد همزمان كار ديگري مثل شــام خوردن را هما نجام دهيد، اين مواقع زمان مناسب حل اختلافات نيست زيرا مسائل مهم زندگي شما بايد در زمان مناسب تري مطرح و حل و فصل شوند.

ارزش  همسرتان را به او يادآوري كنيد   

هنر پذيرفتن و بها دادن به شريك زندگي را بياموزيد. به جاي شــكايت و غرولند كردن درباره كاستي هاي او، ويژگي هاي خوبش را بگوييد و به او ارزش بدهيد.
در اين صورت خواهيد ديد كه يافتن راه حلي مناسب براي مســاله اي كه در زندگي تان پيــش آمده براي هر دوي شــما ساده تر خواهد شــد. اين سازش هاي محبت آميز و دوجانبه به شــما و همســرتان انگيزه مي دهد كه يكديگر را راضي و خوشحال نگه داريد.

به همسرتان فرصت دهيد  تا در مورد رفتارش فكر كند  

دفعه بعدي كه از رفتار همســرتان نااميد، عصباني يا دلشكسته شــديد به جاي اينكه بلافاصله شروع به پيشــداوري و عيب جويي كنيد قدري صبركنيد.
شايد همسر شــما خسته يا گرسنه باشد يا به سبب گرفتاري هــاي كاري ذهنش طوري درگير باشــد كه متوجه رفتارش نباشــد. براي بيان احساستان و حل مشكل دنبال عبارت هاي خيرخواهانه بگرديد؛ طوري كه همســرتان فرصت پيدا كند با عشــق و احترام با شما برخورد كند.

دعوای زن و شوهر

فرصت هاي كوچك را غنيمت بشماريد   

مهارت هاي حل مســاله را در اوقاتي كه اختلافات كوچك پيش مي آينــد بياموزيــد. لحظه هايي كه تنش هاي كوچكي بين شما و همسرتان اتفاق افتاده زمان مناسبي است براي اينكه روي مهارت هاي تان كار كنيد و تجربه هاي موفق داشــته باشيد.
درباره نگراني ها و مســائل مهم همديگــر گفت وگو كنيد و با هم دنبال راه حل ها باشــيد.
مشــكلات زندگي فرصت هاي مناســبي را براي نزديك تر شدن زن و شوهر به هم فراهم مي كنند و به آنها مجال مي دهند تا به يكديگــر ثابت كنند كه چه انــدازه مراقب هم هستند. مراقب باشــيد اين فرصت طلايي با رنجش و آزردگي احساسات از دست نرود.

رفتارهاي نامناسب زمان مشاجره را  كنار بگذاريد  

توصيه اكيد روان شناسان به تمام زوج ها اين است كه چند عادت نادرست و مخرب زمان دعوا را ترك كنند؛ انتقاد از خود شخص به جاي رفتار او، حالت تدافعي گرفتن، پوزخندهايا هانت آميز و كارشكني كردن.

 از بي تفاوتي برحذر باشيد

مطالعه ای که محققان آمریکایی روی ۷۹ زوج تازه ازدواج كرده تا ســه ســال بعد از ازدواج شان انجام داده اند نشــان داده زوج هايي كه به همسرشــان بي اعتنايــي مي كنند همان قدر پريشــاني و اندوه را در فرد مقابــل ايجاد مي كنند كه انــگار او را با انتقادهاي تند و تيــز و حرف هاي طعنه آميز مورد حمله قرار می دهند.
رفتارهاي ســردي چون اخم كردن و سرســنگين بودن نوعي عــدم علاقه را در روابط زوجين نشــان مي دهد. اما اگر سعي كنيد به جاي  آن از شيوه هاي زيركانه تري بهره بگيريد، مثلا به شكلي بحث را عوض كنيد، شوخي كنيد يا حتي شروع به تعريف و تمجيد از همسرتان بكنيد، مي توانيد با مهارت از شر يك بحث كشدار و بيهوده راحت شويد.

از تجربيات زن  و شوهر هاي موفق استفاده كنيد  

روان شناســان مي گويند زن ها مي توانند با شروع يك گفت وگوي مناســب با همسرشان يك جلسه حل اختلاف مفيد داشــته باشند.
ســعي كنيد به جاي انتقــاد و عيب جويي يا عصباني شــدن و بالا بــردن صدا با يــك جمله ملايم مثــل «چطوري عزيزم» شــروع كنيد. طرف مقابل هم وقتي ببيند همسرش آمادگي پذيرش مسائل را دارد مشاركت بهتري در اين جلسه خواهد داشت.

با خود و همسرتان شكيبا باشيد  

ياد گرفتن مهارت هاي حل مشكلات كار بزرگي اســت و نياز به زمان دارد. درس هايي را كه در دوران كودكي براي حل مشكلاتتان آموخته ايد بــه كار بگيريد و شــيوه هاي جديــدي براي برقراري ارتباطات عاطفي ســطح بالا بياموزيد.
به خودتان و همسرتان مهلت دهيد؛ حتي براي برداشــتن كوچك ترين قدم هاي رو به جلو. هر پيشرفتي سبب ترقي و بهبود روابط شما خواهد شد.

عادل باشيد  

اگر هر دوي شــما فرصت يكســاني براي بحث و گفت وگو درباره نگراني ها و چاره انديشي ها داشته باشــيد آنگاه حس برابري و نيرويي مشترك در دو طرف ايجاد خواهد شــد.
اگر دوســت داريد روي همســرتان نفوذ داشته باشيد، ســعي كنيد كمي كمتر حرف بزنيد و بيشتر گوش دهيد. او را تشويق كنيد بيشتر حرف بزند.
اگر حس مي كنيد به شما فرصت كمي براي حرف زدن داده شده و همسرتان مدام حرفتان را قطع مي كند يا بحث را بيش از حد ســريع پيش مي برد، تلاش كنيد بــا ملايمت و به آرامي فرصت را از او بگيريد.

در ميان بحث وقفه بيندازيد  

به محض اينكــه يكي از طرفين بين جلســه حل اختلاف، پريشــان و مضطرب شــده يا احساسات منفي به ســراغش آمده، زمان وقفــه انداختن در بحث فرا رسيده اســت.
كارشناسان مي گويند اگر يكي از زوجين دســتپاچه و درهم شكســته شد، طرف مقابل بايــد با متوقف كردن بحــث، از آغاز يك مشــاجره سخت پيشــگيري كند. در غير اين صورت اتفاقــي مي افتد كه در آينده تنها ســبب پشيماني اش خواهد شــد.
در زمان متوقف كردن بحث بايد به همســرتان بگوييد كه تا ۲۴ ساعت بعد براي ادامه بحث باز خواهيد گشت.
جلسه حل اختلاف را در زمان مناســب قطع كنيد و (به جاي ادامه بحــث) به اتاق ديگري برويد تا آرام شــويد. قدري قدم بزنيــد و گردش كنيد، كتاب بخوانيد يا آشپزي كنيد. وقتتان را با يادآوري گفت وگويي كه داشــتيد تلف نكنيد و اجازه ندهيد افكار بد درباره همسرتان به ذهن شــما راه پيدا كنند.

مي توانيد پيش از اينكه بحث را از سر بگيريد يكي از كارهاي روزانه منزل را با هم انجام دهيد تا روابطتان دوباره آرام و صميمانه شود.

منبع: RD.com - دانشنامه پزشکی 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*