وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

دانستنی های بانک خون بند ناف

1

 

شاید این طور به نظر برسد که با تمام شدن دوران جنینی، بریده شدن بندناف و تمام شدن ارتباط خونی با مادر، که جنین را به مدت ۹ ماه زنده نگه داشــته، تغذیه کرده و او را تا لحظه تولد سالم رسانده است، کار آدم   ها با ناف شان کاملا تمام شده است و این تکه طناب ضخیم انســانی تبدیل به یک زباله بیولوژیک شده است که دیگر به هیچ دردی نمی خورد.
این تصور تا چند سال پیش درســت بود، اما در سال های اخیر و با پیشرفت دانش سلول های بنیادی، بندناف و خون موجود در آن استفاده های دیگری هم پیدا کرده اند که می تواند بعضی از بیماران را از رنج بیماری و گاهی حتی مرگ حتمی نجات بدهد.

در خون بندناف چه چیز ارزشمندی وجود دارد؟

خون موجود در بندناف که معمولا بعد از تولد با بریده شــدن و دوراندختن بندناف و جفت برای همیشه از دست می رود، حاوی مقدار زیادی سلول های بنیادی اســت که توانایی تبدیل شــدن به گلبول های قرمز، گلبول های ســفید و پلاکت ها را دارند.
اگر نمی دانید که سلول های بنیادی دقیقا چه سلول هایی هستند و چه توانایی هایی دارند خواندن این مطلب را به شــما توصیه می کنیم:

از خون بندناف چه استفاده ای می شود؟

از سال ۱۹۸۸ که اولین پیوندخون بندناف در فرانسه و توسط دکتر گلوکمن انجام شــد، تا امروز که مراکز بزرگی برای ذخیره این ســلول ها در همه جای جهان تاســیس شــده، صدها پیوند موفق خــون بندناف برای درمــان بیماری هایی که ســابقا غیرقابل درمان بودند انجام گرفته اســت.
آمارها نشان می‌دهند که هر سال حدود ۳۰ هزار نفر دچار بیماری هایی می شــوند که با اســتفاده از پیوند مغزاســتخوان قابل درمان هســتند، اما ۷۵ درصد این بیمــاران، داوطلب مناســبی برای اهدای خون مغزاســتخوان و درمان بیماری شان پیدا نمی کنند.
از طرف دیگر پیشــروی ســریع بیماری در بســیاری از موارد زمان چندانی بــرای پیداکردن اهداکننده در اختیار بیماران نمی گذارد و معمولا قبل از پیداشــدن نمونه مناسب، بیمار از بین می رود، اما ذخیره خون بندناف هر دوی این مشــکلات را رفع می کند.
هم نیــاز به پیداکردن اهداکننده وجود ندارد و بیمارا ز سلول های ذخیره شده خودش اســتفاده می کند و هم وقتی برای پیوند تلف نمی شود و قبلا ز پیشرفت بیماری و رسیدن به مراحل انتهایی، پیوند انجام می شــود.
به این ترتیب زندگی بســیاری از بیمارانی که مبتلا به لوســمی های حاد، کم خونی ها و نقایص ایمنی هستند با استفاده از خون بندناف خودشانن جات پیدا می کند.

چه بیماری هایی با اســتفاده از خون بندناف درمان می شوند؟

بیماري هایي که با استفاده از سلول های بنیادی خون بندناف قابل درمان هستند، عبارتندا ز: اختــلالات ســلول های بنیــادی؛ ماننــد کم خونی آپلاســتیک، کم خونــي فانکونــي، هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH) ٬ لوسمی حاد؛ AML، ALL٬ وسمی تمایز نیافته حاد لوسمی مزمن؛ CML ٬
بیماري هــای نقــص در تولید لنفوســیت ها؛ لنفوم غیرهوچکین،ل نفوم هوچکین ناهنجاري های ارثی گلبول های قرمز؛ بتاتالاســمی، تالاسمی ماژور، کم خونی سلولی داسی شکل اختلالات سیستم ایمنی مادر زادی؛ سندروم کاستمن، نقص چسبندگی لکوسیتی، سندروم دی جرج نقص ارثی پلاکتی؛ ترومبوسیتوپنی مادر زادی اختلالات پلاسماسل؛ مولتیپل میلوما (MS)٬ لوسمی پلاسماسل
بیماري های ارثی؛ مانند سندرومل شنیهان، هیپوپلازی غضروف

ســایر بیماري ها؛ پیشــرفت تکنولوژی سلول های بنیادی اســتفاده از آنهــا را در درمان بســیاری از بیماری های مزمن ممکن کرده است. به نظر می رسد در آینده درمــان بیماری هایی مانند پارکینســون، آلزایمــر، بیماری هــای قلبــی، عروقــی و دیابت، دیســتروفی عضلانی و آسیب های نخاعی با استفاده از این سلول ها ممکن باشــد.

البته در حال حاضر و در کشور ما، فقط بیماری هایی که منشا خونی دارند مانند تالاسمی، سرطان خون و کم خونی ها با استفاده از ســلول های بنیادی خــون بندنــاف قابل درمان هستند.

ذخیره خون بندناف
ذخیره خون بندناف

برای ذخیره خون بندناف نوزاد چه باید کرد؟

اگر آشــنایی با کاربردهای درمانی سلول های بنیادی باعث شــده که عزمتان را بــرای ذخیره خون بندناف نوزادتان جزم کنید و دوست دارید بدانید که انجام این کار چه مراحلی دارد، ادامه مطلب را از دست ندهید:

در حال حاضر ذخیره سازی خون بندناف در کشور ما توسط شرکت فناوری بن یاخته رویان انجام می شود. داوطلبان برای انجام ذخیره ســازی پس از مراجعه به این سازمان و عقد قرارداد مراحل زیر را طی می کنند:

انجام آزمایش خون مــادر در ماه نهم بارداری: این آزمایش ها بــرای رد احتمال آلودگی مادر بــا ویروس هایی مثل هپاتیــت، ایدز و سایتومگالوویروس انجام می شود و در صورت مشاهده نشدن آلودگی مراحل بعدی انجام می شوند.

واریز وجه قرارداد: در صورتی که نتیجه آزمایش ها آلوده نبودن مادر را نشــان بدهد، مبلغ قرارداد به حساب بانک خون بندناف رویان واریز می شود.
در حال حاضر هزینه جمع آوری و فریز نمونه یک میلیون و ششــصد هزار تومان و شــارژ ســالانه نگهداری آن از سال دوم ۱۰۵ هزار تومان است

عقد قرارداد و دریافت کیت خون گیری: بعد از عقــد قــرارداد، کیــت خونگیری و توضیحات لازم برای هماهنگی با کارشناس خونگیری به والدین نوزادا رائه می شود.

جمع آوری نمونه: فرایند جمع آوری خون بندناف به طور کاملا اســتریل، بدون درد و بدون تداخل در روند زایمان انجام می شود. حجم خون جمع آوری شده باید بین ۶۰ تا ۲۰۰ سی‌سی باشد.

تحویل نمونه جمع آوری شده به بانک خون بندناف: بعد از جمع آوری نمونه خون بندناف، کیســه خون طبق دســتورالعمل ارائه شده داخل فلاســک و در دمای بین ۴ تا ۸ درجه قرار گرفته و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به بانک خون بندناف رویان تحویل داده می شود.

پردازش ســلولی و فریز نمونه: نمونه دریافت شــده ابتــدا از نظر حجــم و تعداد سلول ها بررسی می شــود. درصورتی که حجم نمونه حداقل ۵۰ سی سی و تعداد سلول های موجود در آن حداقل ۴۰۰ میلیون باشد، نمونه پردازش می شود؛ در غیر این صورت با اطلاع خانواده، قرارداد فسخ و هزینه برگشــت داده می شــود.
آزمایش هــای میکروبی، ویروســی، HLA و … روی نمونه هایی که شــرایط استاندارد را داشته باشند انجام می شود و سپس نمونه در دمــای ۱۹۶ – درجه ســانتی گراد و در تانک های مخصوص برای مدت طولانی نگهداری می شود.

صدور کارت فریز: شش ماه بعد از زایمان، آزمایش هاي ماه نهم یک بار دیگر روی مادر تکرار شــده و بعــد از دریافت جواب آزمایــش و ارائه مدارک مورد نیاز، کارت فریــز به خانواده تحویل داده می شود.
توجه: در حال حاضر، هر نمونه به مدت ۲۰ سال در بانک خون نگهداری می شود و از هر نمونه تنها یک بار برای پیوند استفاده می شود.

دو کلمه حرف حساب درباره سلول های بنیادی

سلول های بنیادی

سلول های تشکیل دهنده بسیاری از بافت ها و اندام های مختلف بدن انسان، آنقدر تخصصی و پیشرفته هستند که اگر به دلیل بروز آسیب، بیماری، سرطان و … از بین بروند امکان تولید دوباره آنها توســط بدن وجود ندارد و به این ترتیب بافت آسیب دیده برای همیشه غیرقابل ترمیم و ناکارامد می شــود.
این ســلول های تخصص یافته در دوران جنینی و از سلول های بنیادی ساخته شــده اند. در واقع، سلول های بنیادی به دلیل داشتن توانایی تمایز و تبدیل شدن به انواع سلول های تخصصی، مادر همه ســلول های بدن هســتند و انواع سلول های تخصصی خون، قلب، عصب ها و غضروف ها از این سلول ها ساخته شده اند.

این سلول ها در ترمیم و بازسازی اندام ها و بافت های تخصص یافتــه بــدن و جایگزین کردن ســلول های آســیب دیده یا ازبیــن رفته، نقــش مهمی دارند و پیوند زدن انــواع بافت های تخصصی با اســتفاده از آنها می تواند سلامتی و زندگی را به بیمارانی که دچار بیماری های ســخت و غیرقابل درمان هستند بازگرداند.

سلول های بنیادی بند ناف
سلول های بنیادی بند ناف

انواع سلول های بنیادی

ســلول های بنیادی بر اساس ویژگی هایی که دارند به ۳ دســته سلول های بنیادی جنینی، ســلول های بنیادی بالغ و سلول های بنیادی خون بند ناف تقسیم می شوند.

ســلول های بنیــادی جنینی کــه از توده ســلولی داخلی جنین ۱۴ تا ۱۶ روزه گرفته می شــوند، توانایی ســاخت تمام سلول ها و بافت های یک انسان کامل را دارند.

ســلول های بنیادی بالغ که پس از تولد از بافت هــای مختلف فرد بالغ جدا می شــوند، مانند سلول های بنیادی خون ساز مستقر در مغز اســتخوان، مغز، کبد و سایر بافت ها که توانایی تمایز و تبدیل به سلول های تخصصی بعضی از بافت ها را دارند.

ســلول های بنیــادی خون بندنــاف که از بندناف استخراج شده و از نظر توانایی تبدیل به ســلول های تخصصی شــبیه سلول های خون ساز مغز استخوان هستند.

بانک خون بند ناف کجاست؟

اگر می خواهید اطلاعات بیشــتری دربــاره بانک خون بند ناف داشته باشید می توانید به آدرس اینترنتی یا پستی این سازمان

مراجعه کنید: www.rsct.ir

آدرس بانک خون بندناف: تهران- بزرگراه رسالت- خیابان بنی هاشــم- بعد از میدان بنی هاشــم- نبــش کوچه حافظ شرقی٬ پلاک ۲۴ شماره تلفن: 27635000

نکته مهم: بانک خون بندناف در مراکز استان های سراسر کشور نمایندگی هایی دارد که می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی این سازمان شماره تلفن و آدرس آنها را پیدا کنید.

سینا علویان - دانشنامه پزشکی
You might also like
1 Comment
  1. جهانگیر صدیقی says

    سلام دستتان درد نکنه عالی بود بنده تاحالانشنیده بودم

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*