وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

چرا من از ازدواج می‌ترسم؟

0

» ترس از زندگی مشترک «

 

هنوز ازدواج نکرده ام و از اين اتفاق می ترسم. لطفا کمکم کنید همسر موردعلاقه خود را پیدا کنم.

اگر ترســی كه از ازدواج داريد، به دليل عدم  شناخت است مســلما با ايجاد شــناخت برطرف خواهد شد.
كودكی را در نظر بگيريد كه از تاريكی شب می ترسد و نمی داند در تاريكی شــب چه اتفاقی می افتد. آيا او را از تاريكی ترســانده اند يا به او گفته اند از دل تاريكی غولی بيرون می آيد و… .

روش برطرف كردن ترس اين كودك آن است كه چراغ را روشن كنيم. وقتی كودك همه جا را روشــن ببيند متوجه می شود سايه هايی كه ديده غول نيســتند و او را اذيت نمیكنند؛ آنگاه احســاس آرامش م یكند و می خوابــد.
بعد می توان به تدريج و طی شب های آينده نور چراغ را كم و كمتر كرد به طوری كه در نهايت چراغ به طور كامل خاموش می شود و كودك ديگر نمی ترسد زيرا می داند كه هيچ اتفاق بدی نخواهد افتاد.
بسياری از افرادی كه از ازدواج می ترسند چنين حسی دارند چون نمی دانند در آينده چها تفاقی می افتد و نسبت به زندگی و آينده و همسری كه می خواهند اختيار كنند، نسبت به نقش هايی كه قرار اســت در ازدواج بر عهده بگيرند و حتی نســبت به توانمندی هايشان شــناخت و باور درستی ندارند.

شــايد اگر بتوانيد در رابطه با ازدواج، زندگی آينده و محاســن ازدواج اطلاعاتی به دست آوريد، بر ترستان غالب شويد. بسياری از افرادی كه از ازدواج می ترسند مطالب عجيب و غريب و ضد و نقيض زيادی در رابطه با زندگی مشترك شنيده اند و هرچه بيشتر می شنوند ترسشان بيشتر می شــود و جالب اينكه افرادی كه از زن ذليلی و مردســالاری و… صحبت میكنند و گله دارند، خود دو دستی به زندگی شان چسبيده اند و به ديگران اطلاعات غلط می دهند.

چرا ازدواج نمیکنم؟
چرا ازدواج نمیکنم؟

به هر حال در زندگی ناملايماتی هم وجود دارد كه ما آنها را هميشــه بيان م یكنيم و گله مند هستيم اما همين زندگی، لحظات شــاد و خوب و دلپذير و دل انگيز زيادی هم دارد كه تقريبا هيچ گاه كســي از آنها ســخن نمي گويد. يك آدم منصف آدمی است كه اين لحظات خوب زندگی مشترك را هم ببيند و هر چقدر كه آمارهای طلاق را بررسی كند به همان ترتيب آمارا زدواج ها را هم در نظر بگيرد و آنگاه متوجه می شــود كه هنوز آمار ازدواج ها بيشتر از آمار طلاق هاســت و هنوز افراد زيادی ذوق و شــوق فراوانی برای ازدواج دارند.

واقعيت اين است كه بســياری از افرادی كه از ازدواج می ترســند هنوز خودشان را نشناخته اند. هنوز نمی دانند كی هستند و چه می خواهند، هدفشان در زندگی مشترك چيست و آيا فردی كه قرار است همسر آينده او باشد می تواند وي را در اين جاده پرفراز و نشيب همراهی كند يا خير.

فردی را در نظر بگيريد كه عشق و ذهنيت و اميدش اين است كه قهرمان دوی المپيك شود. اگر اين فرد با خانمی ازدواج كند كه دائم او را تشويق م یكند و به او انگيزه می دهد اگر هيچ گاه قهرمان المپيك هم نشود هميشه اين احســاس را خواهد داشت كه همسرش همراهش بود و هيچ گاه او را تنها نگذاشــت؛ درنتيجه حس خوب و مثبتی به همســرش خواهد داشت اما اگر همين فرد با خانمــی ازدواج م یكرد كه با ورزش ميانه خوبی نداشت و مانع انجام تمرين های ورزشی شــوهرش می شــد، باز قهرمان المپيك نمی شد اما هميشــه اين حس بد را همراه داشــت كه همسرش نگذاشت او به تمرينات ورزشی اش برسد و اگر او نبود احتمالا می توانست قهرمان شود. می بينيد كه فرد در هر دو حالت قهرمان نشده اما در حالت دوم حس بدی نسبت به ازدواج و انتخاب همسرش دارد.

هدف از ارائه اين مثال آن بود كه اگر فــردی بداند چه می خواهد و هدفش را تعيين كند و نقــاط  ضعف و قوت خود را بشناسد، آن وقت می فهمد كه با چه كسی بايد ازدواج كند تا نقاط  ضعفش را تقويت كرده و او را در رسيدن به هدفش همراهی كند. در نظر بگيريد كه فردی روی يكی از ريل هــای راه آهن راه مــی رود.
راه رفتن  روی يكی از ريل ها نياز به تعادل زيادی دارد و به تنهايی راه رفتن روی آن سخت است اما اگر دو نفر روی هر يك از ريل ها راهب روند، می توانند دست های يكديگر راب گيرند تا تعادل خوبی برقرار كرده و مسافت طولانی را با هم طی كنند. دختر و پسری كه با يكديگر ازدواج می كنند هر يك به تنهايی در زندگی شــان ســختی هايی را متحمل خواهند شد ولی اگر دست به دست هم بدهند آنگاه می توانند ناملايمات زندگی را به خوبی برطرف كنند به شرط آنكه مسير يكی به سمت شرق و مسير ديگری به سمت غرب نباشد و هر دو يك مسير را طی كنند، توانمندی های يكديگر را بشناسند و بدانند چه كسی را چگونه انتخاب كنند.

اگر هنوز قانع نشده ايد حتما به يك روان شــناس مراجعه كنيد تا او به شما بگويد كه چه خصوصياتی داريد و چه كســی به درد شما می خورد.

دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روان شناس و مشاور خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

این مقاله صرفا نظر شخصی نویسنده است .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*