وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

کدام کفش ورزشی مناسب من است

1

 

» برای هر پایی کفش است «

اولین هدف از خرید کفش، محافظت از پاهایمان است؛ بنابراین انتخاب کفش نامناســب می تواند باعث شــود که به جای لذت بردن از ورزش، دچار ناراحتی و حتی آســیب شویم.
کفشی که زیاده از حد تنگ، گشاد یا باریک باشد می تواند باعث آسیب رسیدن پاها و حتی بدشكل شدن دائمی آنها شــود. ولی در صورت انتخاب کفش مناسب، می توان مطمئن بود که کیفیت انجام حرکات ورزشي نیز بیشتر می شود.
خوشبختانه در بعضی از فروشگاه ها افرادی مشغول به کار هستند که می توانند درمورد انتخاب کفش به ما کمک کنند.
اما با این حال بد نیست در خصوص کفش مناسب و نیاز پاهایمان مقداری اطلاعات داشته باشیم؛ بنابراین ۱۱ توصیه ما درباره انتخاب یک کفش ورزشی مناسب را بخوانید و به خاطر بسپارید تا همیشه بهترین را انتخاب کنید.

کفش های مخصوص ورزش های هوازی

اين كفش ها بــرای ورزش هايی ماننــد پياده روی و دويدن مناسب هستند. در اين ورزش ها حركت بدن فقط به يك سمت يعنی به سمت جلو است؛
بنابراين بهتر است كفشــی را انتخاب كنيد كه قسمت رويی آن نرم باشــد و همچنين بتواند بــه خوبی ضربه ها را خنثــی كند. البته هر يــك از ورزش های هوازی، كفش مخصوص به خود را دارند.
اگرچه كفش هايی كه مخصوص پياده روی هستند نسبت به كفش های مخصوص دويــدن كمی ســفت ترند اما كفش های مخصوص دويدن انعطاف بيشتری دارند و زيرسازی آنها به گونه ای است كه می تواند ضربات وارده به پا را در هنگام دويدن بهتر خنثی كند.
يك كفش مناسب برای دويدن آهسته، كفشی است كه زيرسازی شده، انعطاف پذير و سبك بوده و پاشــنه پا را محكم نگه دارد. همچنين بايد كفشی بخريد كه با شكل خاص قوس پای شما متناسب باشد.

کدام کفش
کدام کفش

کفش فوتبال

برای فوتبال معمولا از كفش های ميخ دار اســتفاده می شود. بهتراست هنگام اســتفاده از اين كفش ها، كفی هــای ژلی در داخــل آنها قرار دهيــد تا جلوی ضربه ها گرفته شــود. همچنين اين كار جلوی فشار وارده از سوی ميخ ها را نيز می گيرد.

کفش تنیس، بسكتبال و والیبال

در ورزش هايی ماننــد تنيس، بســكتبال و واليبال بدن به ســمت جلو، عقب و طرفين متمايل می شود. مهم ترين بخش در كفش مخصــوص اين ورزش ها كفی آنهاست.

کفش مخصوص ورزش های زمستانه

در ورزش هــای زمســتانی مهم تريــن نقش كفش حفاظت از مچ پاســت؛ بنابراين بــرای اين ورزش ها  هــر دو پا را به ًبايد كفشــی را انتخاب كرد كه كاملا خوبــی دربربگيــرد. همچنين كفش خــوب برای دوچرخه سواری نيز بايد همين ويژگی را داشته باشد.

 

بخش های مختلف کفش ورزشی

بخش رویی

بخش رويی كفش، اطراف بخش اصلی پايتان را می پوشــاند و فاصله ميان پاشنه تا قسمت انگشتان را شامل می شــود. در كفش های مختلف اين قسمت، از مواد بسيار متنوعی ســاخته می شــود؛ از تور و پارچه گرفته تا چرم. بخش رويی كفش بــه كنترل بخش جلويــی و ميانی پا كمك می‌كنــد.
اگر در اين قســمت از پا حركت زيادی وجود داشــته باشــد اين مسأله منجر به ورود فشار زياد به كف پا و مچ پا می شود.بسته به اينكه پای شما چه مشــخصاتی دارد نيازهای شــما در خصوص اين بخش از كفش نيز متفاوت است.
برای اينكه بدانيد قســمت رويی كفشتان بايد از چه جنسی ساخته شده باشد، لازم است پايتان را بشناسيد. برای اين كار پايتان را با دو دســتتان بگيريد و آن را به اطراف حركت دهيد.
ممكن اســت در هنگام انجام اين كار مقاومت كمی از طرف پايتان مشاهده كنيد يا اينكه برعكس، پايتان به ســختی حركت كند. اگر پای شما سفت باشد بهتر اســت قسمت رويی كفش شما از مواد نرم ساخته شــده باشد و برعكس اگر پای شما با انعطاف بيشــتری حركت كند بهتر است بخش رويی كفش از مواد محكم تری ســاخته شده باشــد زيرا در اين صورت پايتان به محافظت بيشــتری نياز دارد و يك كفش محكم تر می تواند حركت های اضافی را كنترل كند و فشار را كاهش دهد.

کف کفش

حفاظــت از كف پا يكی از ويژگی های ضروری هر كفش ورزشــی اســت. هنگام انتخاب كفش ورزشی مناسب به كف آن به دقت نگاه كنيد.
شكل كفش می تواند بسيار كم ككننده باشــد. خط های خارجی كف كفش را مورد توجه قرار دهيد. پهنای كفش از بخش مربوط به انگشــتان تا بخش مربوط به پاشــنه نبايد زياد تفاوت كند.
هر چه كفش ورزشی در قسمت ميانی يعنی در بخش مربوط به قوس پا پهن تر باشــد آن كفش از پای شما حفاظت بيشــتری به عمل می آورد. بهتر است كفش هايی را كه در قسمت انگشــتان پهن هستند، در بخش ميانی باريك می شوند و در قسمت پاشنه دوباره پهن می شوند خريداری نكنيد؛ اين ايراد حتی در كفش های توليدی كارخانه های بســيار معروف نيز وجود دارد.
قســمتی كه پشــت پا بر روی آن قرار می گيرد بايد به اندازه پا ولی راحت باشــد. اين بخش نه بايد خيلی تنگ و نه خيلی گشاد باشد.

نكته ای كه نبايد فراموش كنيد اين است كه فناوری توليد كفش به اندازه فناوری توليد قطعــات رايانه هر روز پيشــرفت نم یكند؛ بنابراين اگر كفش مدل ســال گذشته را بخريد چيز زيادی را از دست نمی دهيد و با اين كار احتمالا از نظر مالی دچار فشار كمتری می شويد.

بخش اطراف پاشنه کفش

اين بخش از كفش معمولا برای تمام افراد بايد يكســان باشــد. محكم بودن اين قسمت به كنترل بخش پشتی پايتان كمك م یكند. قسمت مخصوص پاشنه در واقع يك سوم پشتی كفش را شامل می شــود و اطراف پاشنه را پوشش می دهد.
هنگام خريد كفش ورزشی بايد اين بخش از كفش را مورد آزمايش قرار دهيد. اگر اين قسمت به راحتی خم شــود يا تا بخورد می توان گفت كه آن كفش بخصوص، برای حفاظت از پايتان به اندازه كافی مناسب نيست.

پایتان را بشناسید

درست اســت كه پای همه ما ده انگشت و يك پاشنه دارد ولی پای هر كسی دارای شكل و ويژگی های مخصوص به خود است. شناختن ويژگی های پايمان می تواند به ما كمك كند كه كفش بهتری را كه با آن متناسب است انتخاب كنيم. البته بيشتر تولي دكنندگان عمده كفش های ورزشــی، اين روزها مدل هايــی را به بازار عرضه می‌كنند كه برای انواع پا مناسب است.
يك راه خوب برای اينكه شكل پايتان را بشناســيد اين است كه آزمايش ساده ای انجام دهيد. به اين شــكل كه كف پايتان را خيس كنيد و ســپس آن را روی يك صفحه كاغذ قهوه ای رنگ قرار دهيد.
يك راه ديگر اين است كه كفش خود را بررسی كنيد و ببينيد كه چه قســمت هايی از آن بيشــتر در اثر راه رفتن شما آسيب ديده اند.
اگر جای پای شــما روی كاغذ قهوه ای رنگ تمام كف پايتان را نشان دهد به شــكلی كه در قسمت داخلی آن انحنای كمی وجود داشــته باشد يا اينكه پس از بررسی كفشتان متوجه شــديد كه كف كفش شما بيشتر در قسمت لبه داخلی آسيب ديده اســت، اين نشانه ها به اين معنی هستند كه كف پای شما نسبتا صاف است و در هنگام راه رفتن پای شما به ســمت داخل می چرخد و در نتيجه شما بيشتر روی قسمت داخلی پايتان تكيه می‌كنيد.
در اين شرايط شما به كفشی نياز داريد كه بتواند حركت را كنترل كند و برای پايتان تكيه گاه خوبی ايجاد كند. اگر جای پای شــما روی كاغذ قهوه ای رنگ پاشــنه و جلوی پايتان را با خط ارتباطی باريكی بين آنها نشان دهد يا اينكه كفش شما بيشتر در قسمت خارجی پاشنه ساييده شده باشد، به اين معنی است كه هنگام راه رفتن پاهای شما به سمت خارج می چرخند و شما روی قسمت خارجی پا تكيه می‌كنيد.
درا ين شرايط بهتر است كفشی را خريداری كنيد كه لايه ميانی كف آن نرم باشد. در صورتی كه جای پای شما روی كاغذ يك انحنای مشــخص را در قســمت داخلی نشــان دهد و كفش هايتان به شــكل يكنواختی ساييده شــوند، قوس كف پايتان به انــدازه متعادلی فرورفتگی دارد؛ بنابراين بايد كفشــی را انتخاب كنيد كه تركيــب متعادلی از يك تكيه گاه مناسب و زيرسازی خوب را برای پايتان تأمين كند.

اختصاصی: مريم شادکمالی - دانشنامه پزشکی
You might also like
1 Comment
  1. اسیکس says

    خیلی ممنون از سایت درجه یک medplus لطفا یک مقاله در رابطه با انتخاب کفش فوتبال مناسب بگذارید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*