وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

گياه درمانی در ایران و جهان

0

 

با گذشت صدها ســال از عمر طب نوين، با اينکه ده ها کمپاني معظم و صدها کارخانه کوچک و بزرگ در دنيا، با استفاده از فرمول هاي شــيميايي، روزانه ميليون ها قرص، کپسول و آمپول توليد مي کنند

اما چرا هنوز گياهان دارويي بين عامه مردم و داروهاي گياهي بين پزشــکان طرفدار دارد و حتي روز به روز بيشــتر از آنها استقبال مي شود؟
آيا هر چه پيش مي رويم و فناوري رشد و گسترش بسياري پيدا مي کند، بيشتر به ميراث نياکان مان باور پيدا مي کنيم؟
آيا اندک اندک به اين نتيجه مي رسيم که حکيمان و طبيبان قرن هاي گذشته، بهتر از ما طبيعت آدميان را مي شناختند؟
يا اين طب نوين است که درهاي آکادمي خود را به روي پندارهاي قديمي گشوده تا آنها را پالايش و انتخاب کند و در خدمت خود درآورد؟

» گياهخواران پيشرو «

⚫⚫⚫ کدام کشورها در توليد داروهای گياهی پيشتازند؟

امروزه گرايش عمومي جامعه به اســتفاده از داروهاي گياهي به علت ثروتمندتر شدن جوامع جهاني، ايجاد تنوع در فرهنگ مصرف، اثبات اثرات مخرب و جانبي داروهاي شيميايي، افزايش اعتماد به استفاده از گياهان دارويي در اجتماعات صنعتي و ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي باعث افزايش توجه به سمت درمان از طريق عصاره گيري و ساخت داروهاي گياهي به روش قديم و کاربرد گسترده اسانس گياهان دارويي در طيف وسيعي از فراورده هاي غذايي شده است.
حمايت سازمان بهداشت جهاني از مصرف فراورده هاي طبيعي به نوبه خود باعث شده است که توليد و تجارت اين محصول از رونق قابل توجهي در جهان برخوردار باشد.
اين در حالی است که ۵۰ درصد از داروهاي توليد شــده در جهان منشا طبيعي دارند و با تغييراتي به عنوان دارو اکنون استفاده مي شوند.
البته ايران نيز از تنوع اقليمي و زيستي وسيع و منحصر به فردي برخوردار است و به همين سبب مي تواند سهم بسيار مناسبي را در بازار جهاني داروهاي گياهي به خود اختصاص دهد. اين در حالي  است که متاسفانه تاکنون نتوانسته ايم از اين ظرفيت به طور بهينه استفاده کنيم.

گیاهان دارویی
توليد داروهای گياهی

⚫⚫⚫ معرفی‏ معروف‏ ترین‏‌ها

تحقیقات مستند نشان می دهد كشور مجارستان صــد درصــد از گیاهــان دارويي بــراي درمان بیماري هــا اســتفاده مي كند و در اين كشــور گیاهان دارويي به عنوان طلاي سبز يا نفت سبز معروف هســتند.
همچنین ۷۰ درصد جمعیت چین٬ ۴۰ درصــد از جمعیت كلمبیا٬ ۶۵ درصد جمعیت هند، ۴۸ درصد از جمعیت استرالیا، ۷۰ درصد از جمعیت كانــادا، ۴۹ درصد از جمعیت فرانسه و ۴۲ درصد از جمعیت آمريكا از داروهاي گیاهي براي درمان هاي اولیه بیماري ها استفاده  درصد داروهاي 50 مي كنند.
در عین حال، حدود موجود در آلمان گیاهي هســتند و كشــورهاي ديگر از جمله فرانســه، انگلیــس و اتريش جزو كشورهاي پیشرو در اين زمینه اند، در كشورهاي هندوستان، پاكســتان، عراق، افغانستان و تركیه نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد داروها گیاهي هســتند؛
در حالي كه به جرات مي تــوان گفت ايران به لحاظ وجــود منابع طبیعي گیاهــان دارويي، از آلمان، تركیه، فرانســه و… غني تر است اما در مقابل تنها ۱۵ تا ۲۰  درصد داروها در كشور ما گیاهي اند.

⚫⚫⚫ جایگاه ‏ایرانی‏ داروی‏ گیاهی

در كشــور ما حدود ۸ هزار گونه گیاهی وجود دارد كــه از اين تعــداد ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ گونه در طــب ســنتي، كاربردهاي وســیعي دارند. به عبارتی اگر كل بیماري هاي موجود را براســاس دســته بندي هاي بین المللي تقسیم كنیم، حدود ۹۶ مورد بیماري وجود دارد كه در كشــور ما تنها برای ۲۷ مورد آن، داروي گیاهي تولید مي شــود.

اين وضعیت، معلول نوپا بودن كارخانجات تولید داروهاي گیاهي، مشكلات موجود در اخذ مجوز، حمايت نكردن بیمه ها از داروهاي گیاهي و… است و به همین دلیل مصرف سرانه داروهاي گیاهي در ايران بسیار پايین تر از میانگین جهاني است.
البته بســیاري از گیاهان دارويــي ما، به صورت خام و بــا نازل تريــن قیمت به خارج از كشــور صادر مي شود و بســیاري از كشورهاي پیشرفته، اين گیاهان را بــه دارو تبديل و مجددا با چندين برابر قیمت، آنها را به كشــور مــا صادر مي كنند؛
به طــور مثال، داروهاي تهیه شــده از شــیرين بیان و يا قرص ديگوكســین كه مــاده موثره گل انگشــتانه اســت،با وجودي كه ماده اولیه آنها به وفور در كشــور موجود است اما همراه با بسیاري از داروهــاي ديگر از خــارج وارد مي شــود.
در مقابل بســیاری از داروهای گیاهی نیز توســط كارخانه های ايرانی تولید و حتی صادر می شوند اما تعداد اين كارخانه ها زياد نیســت  و نمی تواند جوابگوي جمعیت ۷۵ میلیونی ما باشد.

⚫⚫⚫ چه‏ خبر‏ از‏ اقتصاد‏ گیاهی؟

ارزش دارويی، تقاضای بازار و ســطح فراوری از مهم ترين شاخص های ســنجش اقتصادی يک گیاه اســت.
بر اساس گزارش ســازمان خواروبار جهانی، ارزش تجارت جهانی گیاهان دارويی كه هم اكنون حدود صد میلیارد دلار در ســال است در سال ۲۰۵۰  میلادی به رقم ۵ تريلیون دلار خواهد رسید.

⚫⚫⚫ جایگاه ‏اقتصادي‏ گیاهان‏ دارویي‏ در‏ جهان‏ و‏ ایران

رويكرد روزافزون اســتفاده از گیاهــان دارويي و فراورده هــاي حاصله از آن نقش ايــن گیاهان را در چرخه اقتصاد جهاني پررنگ تر كرده است.
به طوري كه مصرف روبه تزايــد آن تنها اختصاص به كشورهاي در حال توســعه نداشته بلكه يكي از فاكتورهاي مهم بهداشــتي كشوري پیشرفته نیز محسوب مي شــود.
خوشبختانه در اواخر قرن بیســتم اغلب آن دســته از گیاهان دارويي كه از ۲۰۰ سال قبل مصرف مي شــده اند، وارد سال ۲۰۰۰ شــده اند و در مجمــوع حجــم مبادلات جهاني گیاهان دارويــي در اين دهه اخیر به ۲۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است.
اين در حالی است كه براساس گزارش ســازمان خواروبار جهاني ارزش صادرات گیاهان دارويي در ســال ۱۹۹۵ بالغ بر ۸۸۰  میلیون دلار بوده و در ســال ۲۰۰۲ با رشد ۶/۲ درصدي نسبت به ســال قبل از آن به ۱۳/۷ میلیارد دلار و در ســال ۲۰۰۷ به ۱۸/۷ درصد رسیده اســت و انتظار می‌رود در سال ۲۰۵۰ به رقمي معادل ۵ تريلیون دلار برســد.
در چین در بیش از ۳۵۰ هزار هكتار، حــدود ۲۰۰ نوع گیاه دارويي كشت مي‌شود و این کشور در سال ۱۹۹۵ با ۳۳۷ میلیــون دلار، مقــام اول را در صادرات گیاهان دارويي بــه خود اختصاص داده كه زمینه اشــتغال براي ۱۰۰ میلیون نفر را در این کشور به وجود آورده اســت.
كشــور ايران نیز با داشتن شرايط اقلیمی و تنوع گیاهی به مراتب بهتر از اروپا هم اکنون تنها با ۶۰ تا ۹۰ میلیــون دلار از تجارت جهانی گیاهان دارويــی را به خود اختصاص داده كه بخش عمــده ای مربوط به صــادرات زعفران است.
علاوه بر زعفران، مهم ترين گیاهان دارويی صادراتــی ايران در ســال های اخیر زيره ســبز، آويشــن، بادرنجبويه، انیســون، بابونه، اسپرزه، بومــادران، گل ختمی، زوفا، مريــم گلی، كتیرا،  شیرين بیان، تلخ بیان، مورد،  سقز، علف گاوزبان، گل ســاعتی، باريجه، زدو، موسیر، مستكی، وشا، گز علفی، شــكر تیغال، برگ كنار و حنا بوده كه به كشــور های آلمان، آمريكا، انگلستان، فرانسه، مجارستان، پاكستان، هند، چین، تركیه، بحرين، كويت، قطر، كانادا، سوئیس، سوئد، لبنان، ايتالیا و امارات صادر شــده اســت.

علاوه بر آن، سالانه حدود دو میلیون دلار از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی به بازار های جهانی از جمله آلمان، فرانسه و امارات متحده عربی صادر می شود.

اختصاصی: سلامانه - دانشنامه پزشکی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*