وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻢ درﻣﻮرد ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت

0

سوال : ﻣﻌﻨﺎي ﺑﮑﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم اﻟﻬﻪ ﻋﺮوﺳﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎنHymenﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ، ﻏﺸﺎء اﻟﺒﮑﺎرة ، ﻫﺎﯾﻤﻦ، اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دوﺷﯿﺰه ﺑﻮدن ، دﺧﺘﺮي و ﺗﺎزﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﮑﺎرت در اﺻﻄﻼح ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮده ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮده ﯾﺎ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ آن در ﻏﺸﺎي واژن ،  اﯾﻦ واژه ، ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت واژن ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.   اﻣﺎ در اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮم، ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻏﺸﺎي ﻧﺎزﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻃﯽ اﺳﺖ و ورودي ﻣﻬﺒﻞ زن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

سوال : ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﮐﺮﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮي ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرﺗﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺮده او ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪون دﺧﻮل آﻟﺖ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ وارد ﺷﺪن ﯾﮏ ﺷﯽ در واژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،  ﭘﺎره ﺷﻮد ، آن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮي ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت او ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .

سوال : ارضا شدن در دخترای باکره و انقباض و انبساط پرده به خاطر ارضا شدن  باعث آسیب به پرده نمی شه؟

خیر

سوال : من 23 سالمه.احساس میکنم پرده ام پاره شده تا به حال اصلاً رابطه جنسی نداشتم ولی چند سال پیش که تازه پریود شده بودم و خونریزیم زیاد بود به جای استفاده از یه نوار از 2 یا گاهی اوقات 3 تا نوار با هم استفاده می کردم.حالا فکر می کنم در اثر استفاده بیش از یه نوار پرده ام پاره شده.چون موقعی که می نشستم فشار زیادی بهم وارد میشد.(یعنی به پایین) 
اگر پرده سالم باشه میشه که موقع شستشو آب وارد واژن شه؟یا موقع شستشو با صابون مقداری از کف صابون وارد واژن شه و ایجاد سوزش کنه؟ 
اصلاً خانم هایی که ازدواج کردن چه جور علائمی دارن که نشون دهنده ی زن بودنشونه؟ 
میشه سریع بهم جواب بدین.من چند ساله که با این موضوع درگیرم و به هیچ کس هم نمیتونم بگم جرئت دکتر رفتن هم ندارم.هر وقت هم حرف ازدواج پیش میاد چهار ستون بدنم میلرزه.

 

پرده بکارت و کلاً ماهیچه های مجرای واژن،حالت ارتجاعی داره و با هر انقباض و انبساطی براحتی پرده پاره نمیشه و یا آسیب نمیبینه!اگر اینطور بود در پریودهای دختران که خون از منفذهای پرده،خارج میشه ودر اغلب دختران هم دردناکه،در صورتیکه این پرده حالت ارتجاعی خودشو نداشت!احتمال پارگی پرده بکارت ،قطعاً وجود داشت!که عملاً میدونیم این اتفاق رخ نمیده!پس در این عمل هم اینگونه است مگر اینکه شی یا انگشت داخل واژن فرو بره که پرده آسیب ببینه و یا ازاله بشه!در کل جای نگرانی نیست
موفق باشید.

سوال : من یه سوالی داشتم و البته میدونم بارها در سایت پاسخ داده شده .من یه رابطه سطحی داشتم که آلت روی واژنم قرار گرفت و یک فشار خیلی کوچیک به واژنم وارد شد .بعدش به مدت 15 دقیقه بعد وقتی دستمال به دهانه واژن زدم یه لک خیلی خیلی کوچک خون روی دستمال بود.من خیلی نگران شدم و با اینکه میگن خود شخص نمیتونه پرده رو ببینه من این کارو کردم و با فشار خیلی زیاد که لبهای کوچک باز شد و یه سوراخ افقی ابته خیلی باریک   در ورودی واژانم بود و اطرافش  یه چیزی مثل گوشت بود که اطرافش و از بالا و پایین بسته بود.چون من تا بحال پرده رو ندیدم میخواستم بدونم با این توضیحات  بکارت من آسیب دیده؟؟؟ و اینکه میخواستم بدونم بکارت چی هست؟مثثلا یه پوست نازک یا مثلا یه حفره ریزه که با دخول باز تر میشه و اینجوری میگن بکارت از بین رفته

نگفتید که به دهانه واژن فشار اومده یا روی لبه هاش؟؟آیا اساساً آلت طرفتون به دهانه رسیده یا نه؟؟ شما میگید آلت پارتنرتون رو آلتتون قرار داشته پس نباید به دهانه واژن ،فشاری اومده باشه!!بلکه در این مواقع بدلیل فشار آلت مرد به لبه های آلت زن کمی زن اذیت میشه!از طرفی هر خونی مربوط به آسیب دیدگی و یا ازاله بکارت در بانوان نیست! احتمال پارگی مویرگ در دهانه واژن هم هست!شاید علائم پریود شدن باشه!!و…. پس لزوماً نمیشه گفت که پرده شما آسیب دیده و یا حتی ندیده!! تنها توصیه ای که میشه کرد اینه که شما توسط یک متخصص زنان معاینه بالینی شده تا از وضعیت این عضو مطلع بشید.ضمناً خودتون خوب میدونید بدلیل پایین بودن ورودی واژن در خانمها  و عدم دید کافی و البته نداشتن تخصصهای لازم امکان بررسی و روئیت پرده بکارت توسط خوده شخص، بسیار بسیار ضعیف و شاید غیر ممکنه !پس دوست عزیز بهتره که به متخصص مربوطه مراجعه کنید.

سوال : من 3 ماه که نامزد کردم .نامزد من گواهی داشتن پرده هم گرفته . اما پرده او حلقوی . از چه نوعی نمیدونم  .ورودی آلت اون سوراخ بسیار کوچکی است حدودا 1 سانت  .من چطور میتوانم بفهمم با کسی نزدیکی داشته یا نداشته؟ تحت هیچ شرایطی نمیتونم ازش بخوام که به دکتر بریم  .از روزی که فهمیدم پرده حلقوی داره دارم دیونه میشم  .من خودم توی پسرا جونور بودم 
این مساله هم برای اهمیت زیادی داره  . خواهش میکنم بطور دقیق و کامل منو راهنمایی کنید و بگویید چگونه بدونه مراجعه به دکتر می توانم بفهمم که با کسی نزدیکی داشته است یا نداشته؟؟؟ایا تنگ بودن و کوچک بودن سوراخ دلیلی به نزدیکی نکردن است یا خیر؟؟؟ 
خواهش می کنم زود تر جواب بدید 
ممنونم

گواهی سلامت نشان دهنده این است که ایشون دخول از واژن نداشتن .

حتی اگر پرده حلقوی باشه پزشکی قانونی میتونه تشخیص بده که آلت مرد وارد شده یا خیر . زندگی رو بر اساس اعتماد بنا کنید .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*