وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻢ درﻣﻮرد ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت

0

ﻣﻌﻨﺎي ﺑﮑﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم اﻟﻬﻪ ﻋﺮوﺳﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎنHymenﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ، ﻏﺸﺎء اﻟﺒﮑﺎرة ، ﻫﺎﯾﻤﻦ، اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دوﺷﯿﺰه ﺑﻮدن ، دﺧﺘﺮي و ﺗﺎزﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﮑﺎرت در اﺻﻄﻼح ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮده ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮده ﯾﺎ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ آن در ﻏﺸﺎي واژن ،  اﯾﻦ واژه ، ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت واژن ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.   اﻣﺎ در اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮم، ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻏﺸﺎي ﻧﺎزﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻃﯽ اﺳﺖ و ورودي ﻣﻬﺒﻞ زن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﮐﺮﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮي ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرﺗﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺮده او ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪون دﺧﻮل آﻟﺖ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ وارد ﺷﺪن ﯾﮏ ﺷﯽ در واژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،  ﭘﺎره ﺷﻮد ، آن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮي ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت او ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و دﺧﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ، وﻟﻮ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت وي از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺧﺘﺮي ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ازدواج وي ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ، وي دﯾﮕﺮ دوﺷﯿﺰه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﮑﺎرت وي ﺳﺎﻟﻢ ، ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮي ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ازدواج ﺑﺮاي وي ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ  از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*