Search

دسته: سالمندان

سالمندی

سالمندی سالم با چکاپ های دوره ای

» پیری دلیلی بر داشتن بیماری نیست « خوشبختانه جمعیت سالمندان در بسیاری از کشورها روبه ازدیاد گذاشته است. علت اصلی این موضوع ارتقاء سطح بهداشت و مراقبت های پزشکی منظم و تخصصی است که از این عزیزان به عمل می آید. همان طور که می دانید دوران سالمندی با امراض گوناگونی همراه است. سیستم […]