دسته: سلامتی جنسی

افزایش طول آلت تناسلی

تاثیر اندازه آلت تناسلی در رابطه جنسی

آیا تاثیر سایز آلت جنسی در سکس تعیین کننده است؟ یک مقاله کوتاه و مفید برای رفع نگرانی جنسی شما راجب اندازه آلت یکی از معضلاتی که همیشه ذهن آقایان را مشغول میکند و آرامش روحی روانی را از آنها سلب مینماید  موضوع اندازه الت تناسلی و چگونگی  افزایش طول و قطر آن می باشد. متاسفانه […]

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﮑﺎرت ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد و در ﺑﺴﯿﺎري از زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در […]

ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻢ درﻣﻮرد ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت

ﻣﻌﻨﺎي ﺑﮑﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم اﻟﻬﻪ ﻋﺮوﺳﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎنHymenﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ، ﻏﺸﺎء اﻟﺒﮑﺎرة ، ﻫﺎﯾﻤﻦ، اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دوﺷﯿﺰه ﺑﻮدن ، دﺧﺘﺮي و ﺗﺎزﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮑﺎرت در اﺻﻄﻼح ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮده ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮده ﯾﺎ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ […]

ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان

ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان و اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت؟

   ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮان در فاصله 2 تا 3 سانتی متری داﺧﻞ واژن ﻗﺮار دارد، اﯾﻦ ﭘﺮده ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ دﯾﻮاره واژن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن ﻗﺮار دارد و در دﻫﺎﻧﻪ واژن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . انواع مختلفی از پرده بکارت وجود دارد که در مقاله ای مجزا به تفصیل شرح […]

ویروس hpv

همه چیز درباره زگيل ناحيه تناسلی یا HPV

◀ در سال ۲۰۰۶ وقتی FDA «سازمان غذا و داروي آمريكا» اعلام كرد كه براي ويروس پاپيلوما واكسني كشف شده است، خبر خوشحال كننده اي بود چرا كه اين، اولين واكسني بود كه براي جلوگيري از سرطان دهانه رحم ساخته شد. نكته تاسف برانگيز اين است كه با وجود اينكه اين واكسن توليد شده و […]

اندازه مناسب آلت تناسلی

آیا اندازه آلت تناسلی من نرمال است ؟

  آلت تناسلی یکی از مهمترین بخش های آناتومی بدن جنس مذکر است که همواره نگرانی هایی را برای مردان به وجود می آورد. در این مبحث به ویژگی های یک آلت تناسلی نرمال میپردازیم. یکی از دغدغه هایی که همواره مردان دارند ، طول آلت تناسلی است.معمولاً محدوده نسبتاً وسیعی از اندازه آلت تناسلی […]

کاندوم

همسر من از کاندوم استفاده نمیکند!

وقتی که شما یک رابطه جنسی با همسر خود دارید ، هردو شما مسئول سلامت جنسی خود در مقابل عفونت های منتقل شونده از راه جنسی هستید. برخی افراد فکر میکنند که استفاده رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم قابل قبول است ، درحالی که این طور نیست. شما ممکن است دلایل متعددی را برای […]

زن متعجب

کاهش خطر بروز تبخال تناسلی در بانوان

طبق اطلاعات به دست آمده از بانوان ، حدود 46 %بانوان که از ژل های تنوفیل استفاده میکنند ، کمتر در معرض خطر بروز تبخال تناسلی قرار دارند. تبخال تناسلی یا هرپس تناسلی یک بیماری رایج منتقله از راه جنسی می باشد. عامل آن ویروس تبخال یا هرپس سیمپلکس تیپ1 (HSV-1) و یا تیپ 2 […]

مرد خجالت زده

شستشوی صحیح آلت تناسلی و اهمیت آن

  مسلما آلت تناسلی ، یکی از مهمترین و باارزشترین بخشهای بدن به شمار میرود ، پس همیشه باید در حفظ سلامت و تمیز نگه داشتن آن کوشا باشید.چون شریک زندگی شما سزاوار آن است که بیشترین لذت را با همخوابی با شما ببرد و همچنین بدن خود را سالم و سلامت نگه میدارید. هرروز وقتی […]

رابطه جنسی با همسر

برقرای یک رابطه جنسی خوب با همسر

  ما کم و بیش ، از روی جک ها و یا سخن بزرگان از اهمیت رابطه جنسی برای مردان شنیده ایم.درحالی که به مراتب مردانی نیز وجود دارند که در زندگی زناشویی رابطه جنسی برایشان مهم است و همسرانی که خیلی نوع این ارتباط با مرد زندگیشان برایشان مهم نیست.این بسیار مهم است که […]