وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Category

اخبار و تحقیقات پزشکی و سلامتی

خطاها و اشتباهات دانشجویان پرستاری

» دانشجوهای پرستاری مراقب باشند « موسسه طبابت باليني بي‌خطر به تازگي درباره خطاهاي دانشجويان پرستاري به بررسي و مطالعه پرداخته است. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که بسياري از اشتباهات دانشجويان پرستاري مشابه پرستاران حرفه‌اي است.…

جراحی کاتاراکت در دستان پزشکان غیرمتخصص

به تازگي در چين تعدادي پزشک غيرمتخصص آموزش داده شده‌اند تا بتوانند روي بيماران جراحي کاتاراکت انجام دهند. با توجه به کمبود نيروي متخصص در مناطق روستايي اين کشور، انجام اين عمل‌هاي جراحي در مناطق مزبور به وسيله تربيت و آموزش اين…

کمبود ويتامين B و شکستگي استخوان ران

تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد، سالمنداني که دچار کمبود ويتامين B هستند و يا ميزان نوعي اسيد آمينه به نام هموسيستئين در خون‌شان بالا است، ممکن است بيشتر در معرض خطر شکستگي استخوان ران باشند. به گزارش سلامتيران به نقل از خبرگزاري…

افراد سحرخیز، راننده های مطمئن تری هستند

محققـــان اســـپانیایی بـــا مطالعـــه بـــرروی افـــراد شـــب زنده دار، دریافتنـــد که آن‌ها صبح زود بعد وقتی ساعت ۸ صبح رانندگی می‌کنند٬ در مقایسه با ۸ شب ، نه تنهـــا عملکرد بســـیار بدی دارنـــد، بلکـــه کم توجه تر نیـــز می…

نواختن ساز موجب تیزهوشی در آینده می شود

آموزش موســـیقی در ســـنین کودکی، به تمرکز، کنترل احساســـات و ازبین بردن اضطراب افـــراد کمـــک می کنـــد. تمریـــن بیشـــتر بـــرروی ضخامـــت قشـــری از مغـــز کـــه بـــا عملکرد اجرایـــی، حافظه عملـــی، کنترل توجـــه،…

مطالعه ، حافظه را عضلانی می کند

وقتی که میشه داستانی مثل  Atonement  رو در یک فیلم دو ساعت و ده دقیقه ای دید , چرا باید همین داستان رو در کتابی با 371 صفحه بخونیم؟ مثل هر عضله ای مغز هم میتواند با تمرین قوی تر شود . دلیل علمی این نظریه این است که خواندن یک…

شربت سیر، درمان سرماخوردگی

ســـیر سرشار از آنتی اکســـیدان اســـت و اگر در دستور غذایی روزانـــه شـــما قـــرار گیـــرد، به ســـود سیســـتم ایمنـــی بدنتان خواهـــد بـــود؛ پـــس اگـــر ســـرماخوردگی بـــه ســـراغتان آمـــد، جوشـــانده ســـیر بنوشـــید.…

با ورزش به جنگ کمر دردهای اداری بروید

در اداره کار می کنید و روزی هشـــت ساعت پشـــت میز می نشینید و عصرها هم دو ساعت پای تلویزیـــون هســـتید، حتمـــا گمـــان می کنید باشـــگاه همـــه ایـــن بی تحرکی های شـــما را جبران می کنـــد! براســـاس مطالعـــات جدید، ایـــن…

جای میگو در سفره ایرانی ها خالیست

» خوراک سالم مردمان جنوب « قیمتش ارزان نیست. بوی ناخوشایند و ظاهرعجیبی هم دارد. با آن چشم های ریز سیاهش وقتی نگاه می کند، ترس برتان  می دارد که باید این موجود را نگاه کنید یا می توانید طرفش بروید و آن را کباب کرده و بخورید! غلاف…

سيگار و سرطان

براساس نتایج تازه ترین پژوهش ها، محققان به این نتیجه رسیده اند که استعمال سیگار، عامل حدود یک سوم از مرگ ومیرهای سرطان در آمریکاست؛ یعنی ۳ مرگ از هر ۱۰ مرگ. محققان آمریکایی معتقدند که حتی هر یک روز ترک زودتر سیگار می تواند به…