Search

دسته: اخبار و تحقیقات پزشکی و سلامتی

افراد سحر خیر

افراد سحرخیز، راننده های مطمئن تری هستند

محققـــان اســـپانیایی بـــا مطالعـــه بـــرروی افـــراد شـــب زنده دار، دریافتنـــد که آن‌ها صبح زود بعد وقتی ساعت ۸ صبح رانندگی می‌کنند٬ در مقایسه با ۸ شب ، نه تنهـــا عملکرد بســـیار بدی دارنـــد، بلکـــه کم توجه تر نیـــز می شـــوند. انجام همیـــن تحقیق بـــرروی افـــراد ســـحرخیز نشـــان داد کـــه آن هـــا در هـــر دو زمـــان تعیین […]

نواختن ساز موجب تیزهوشی در آینده می شود

آموزش موســـیقی در ســـنین کودکی، به تمرکز، کنترل احساســـات و ازبین بردن اضطراب افـــراد کمـــک می کنـــد. تمریـــن بیشـــتر بـــرروی ضخامـــت قشـــری از مغـــز کـــه بـــا عملکرد اجرایـــی، حافظه عملـــی، کنترل توجـــه، ســـازمان دهی و برنامه ریزی برای آینـــده ارتباط دارد، تاثیـــر می گـــذارد. نواختن ســـاز موجب افزایش ضخامت قشـــر مغـــز در برخی نواحی کـــه […]

مطالعه کردن

مطالعه ، حافظه را عضلانی می کند!

محققـــان می گوینـــد بـــرای اینکـــه مغزتان تنبل نشـــود اگـــر فعالیت ذهنـــی خاصـــی نداریـــد،  بادقـــت تلویزیـــون تماشـــا کنیـــد و یـــا بـــه رادیـــو گـــوش دهیـــد. امـــا از این هـــا بهتـــر، مطالعه کـــردن اســـت، مطالعـــه بـــرای مغـــز، بهتـــر از تماشـــای تلویزیـــون و گوش کـــردن بـــه رادیوســـت. درحقیقـــت وقتـــی جـــذب یـــک صفحـــه از کتـــاب می شـــوید، قســـمت هایی از […]

شربت سیر

شربت سیر، درمان سرماخوردگی

ســـیر سرشار از آنتی اکســـیدان اســـت و اگر در دستور غذایی روزانـــه شـــما قـــرار گیـــرد، به ســـود سیســـتم ایمنـــی بدنتان خواهـــد بـــود؛ پـــس اگـــر ســـرماخوردگی بـــه ســـراغتان آمـــد، جوشـــانده ســـیر بنوشـــید. برای ایـــن کار، چند حبه ســـیر را به مـــدت چند دقیقـــه در آب داغ بجوشـــانید، آن را از صافی بگذرانید و بنوشـــید. برای بهتر […]

کمردرد اداری

با ورزش به جنگ کمر دردهای اداری بروید

در اداره کار می کنید و روزی هشـــت ساعت پشـــت میز می نشینید و عصرها هم دو ساعت پای تلویزیـــون هســـتید، حتمـــا گمـــان می کنید باشـــگاه همـــه ایـــن بی تحرکی های شـــما را جبران می کنـــد! براســـاس مطالعـــات جدید، ایـــن باور کامـــا غلط اســـت؛ چراکه مدت زمانـــی که فرد درطـــول روز می نشـــیند، می تواند […]

میگو

جای میگو در سفره ایرانی ها خالیست

» خوراک سالم مردمان جنوب « قیمتش ارزان نیست. بوی ناخوشایند و ظاهرعجیبی هم دارد. با آن چشم های ریز سیاهش وقتی نگاه می کند، ترس برتان  می دارد که باید این موجود را نگاه کنید یا می توانید طرفش بروید و آن را کباب کرده و بخورید! غلاف سختی هم که دارد، انگار سپر […]

ترک سیگار

سيگار و سرطان

براساس نتایج تازه ترین پژوهش ها، محققان به این نتیجه رسیده اند که استعمال سیگار، عامل حدود یک سوم از مرگ ومیرهای سرطان در آمریکاست؛ یعنی ۳ مرگ از هر ۱۰ مرگ. محققان آمریکایی معتقدند که حتی هر یک روز ترک زودتر سیگار می تواند به کاهش خطر مرگ ومیر در اثر سرطان کمک کند. […]

خوابیدن

بی خوابی سوغات فناوری

تحقیقات جدید ثابت کرده  که نور ساطع شده از تبلت ها و سایر وسایل الکترونیکی می تواند با تضعیف عملکرد مغز باعث ایجاد اختلال در خواب ما شود. محققان دانشگاه هاروارد می گویند که هرچه زمان استفاده از تبلت یا تلفن های همراه، به زمان خواب شبانه نزدیک تر باشد، امکان ایجاد اختلال در خواب […]

حمله سيگار به کروموزم مردانه

تحققیات جدید ثابت کرده امکان کاهش شدید و از بین رفتن سریع تر کروموزوم Y در بدن آقایانی که سیگار می کشند، بیشتر خواهد بود. براساس اعلام محققان آمریکایی، کروموزم Y به طور طبیعی با افزایش سن، به تدریج در بدن مردان از بین می‌رود. محققان گمان می‌کردند که این حذف کروموزم Y از بدن، امری […]

واکنش های حساسیتی

داروهای ضدآکنه و تشدید واکنش های حساسیتی

» وقتی دارو بیماری را شعله ور می‌کند « براساس اعلام سازمان غذا و داروی آمریکا، برخی از داروهای بدون  نیاز  به نسخه (OTC) همچنین داروهاي موضعی ضدآکنه می توانند باعث تشدید واکنش های آلرژیک شوند. برخی از این داروها که به صورت ژل، لوسیون، پاک کننده های صورت، پدهای پاک کننده، تونر یا اسکراب هستند، […]