Search

دسته: داروخانه

طراحی داروخانه

توصیه هایی برای طراحی دکوراسیون داروخانه

» جذب در نگاه اول « ◀ توصیه هایی که بیشتر برای کســانی به کار می آیند که قرار است داروخانه ای را راه اندازی کنند و ممکن است برای طراحی و تخصیص فضاها به کاربردهای گوناگون سردرگم باشند یا پیش بینی خیلی از نیازهای آینده را نکرده باشند. در این مقاله با چند ریزه […]

مدیریت در داروخانه

اصول مدیریت برای داروخانه داران

◀ داروخانه هم درســت مثل هر ســازمان دیگری برای داشــتن بازده بالا و کارکرد مناسب به داشتن سیستم مدیریت قوی و کارامد نیازمند است. اگرچه ممکن است در نظر اول برای داروسازان جوانی که قرار است از این به بعد در نقش موسس و مدیر داروخانه فعالیت کنند مدیریت داروخانه کاری ساده و گاهی پیش […]

مدیریت در داروخانه

توصيه های مديريتی بـرای مديران داروخانه

» توصیه های ساده مدیریتی برای داروسازان یا مدیران داروخانه « ◀ ممکن است سال ها سابقه کار داشته باشید یا خودتان از قبل همه این توصیه ها و توصیه های بهتر از آن را بدانید، اما اگر همه این سی و ســه توصیه مدیریتی را هم می دانید یادآوری آنها بی ضرر است و […]

داروخانه ها در بريتانيا

◀ روند اداره داروخانه ها در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. نیازها و هدف گذاری های متفاوت، تفاوت های جدی در روند تشــخیص و درمان بیماری‌ها٬ تعریف یا عدم تعریف fallow up بیماران به عنوان بخشی جدی و فراموش نشدنی از روند درمان و وجود فرهنگ ها و در نتیجه انتظارات متفاوت از موسسه ای […]