Search
چاقی و سرطان

ارتباط بین چاقی با سرطان

چاقی و سرطان
تحقیقـــات جدیـــد محققـــان مرکـــز مبـــارزه با ســـرطان آمریکا نشـــان می دهد ســـالانه حـــدود 500 هزار از نمونه های ســـرطان در سرتاســـر جهان بـــه چاقی ربـــط دارد.
محققـــان بـــا بررســـی 184 کشـــور دریافتنـــد اضافـــه وزن بـــا بیـــش از 345 هـــزار مـــورد ســـرطان جدیـــد در خانم ها و 136 هـــزار ســـرطان جدیـــد در آقایـــان ارتبـــاط دارد.
ســـرطان رحـــم و روده بـــزرگ در ســـه چهارم خانم هـــا و ســـرطان کلیـــه در بیش از دوســـوم آقایـــان، از جمله ســـرطان های مرتبط با چاقی هســـتند. ایـــن یافته ها موجب جلـــب حمایت بیشـــتر برای مقابلـــه جهانی با روند روبه رشـــد چاقی شـــده اســـت.
اگرچه تحقیقـــات ارتباط بیـــن چاقی و افزایـــش موارد ســـرطان را در سرتاســـر جهان نشـــان می دهد، اما ایـــن ارتباط لزوما اثـــر علت ومعلولـــی ایـــن دو را ثابـــت نمی کند.

منبع: Medscapeپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*