وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی

ارتباط بین چاقی با سرطان

0

تحقیقـــات جدیـــد محققـــان مرکـــز مبـــارزه با ســـرطان آمریکا نشـــان می دهد ســـالانه حـــدود 500 هزار از نمونه های ســـرطان در سرتاســـر جهان بـــه چاقی ربـــط دارد.
محققـــان بـــا بررســـی 184 کشـــور دریافتنـــد اضافـــه وزن بـــا بیـــش از 345 هـــزار مـــورد ســـرطان جدیـــد در خانم ها و 136 هـــزار ســـرطان جدیـــد در آقایـــان ارتبـــاط دارد.
ســـرطان رحـــم و روده بـــزرگ در ســـه چهارم خانم هـــا و ســـرطان کلیـــه در بیش از دوســـوم آقایـــان، از جمله ســـرطان های مرتبط با چاقی هســـتند. ایـــن یافته ها موجب جلـــب حمایت بیشـــتر برای مقابلـــه جهانی با روند روبه رشـــد چاقی شـــده اســـت.
اگرچه تحقیقـــات ارتباط بیـــن چاقی و افزایـــش موارد ســـرطان را در سرتاســـر جهان نشـــان می دهد، اما ایـــن ارتباط لزوما اثـــر علت ومعلولـــی ایـــن دو را ثابـــت نمی کند.

با چندین مکانیزم می توان رابطه چاقی و افزایش احتمال برخی سرطان ها را توضیح داد.
  • افراد چاق اغلب التهاب مزمن خفیفی دارند که در طول زمان منجر به آسیب DNA و ابتلا به سرطان می شود. در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی نسبت به افراد دارای وزن نرمال، بیماریهای مرتبط با التهاب مزمن در بدن بیشتر دیده می شود و التهاب مزمن یکی از فاکتورهای خطر ابتلا به سرطان محسوب می شود. به عنوان مثال التهاب موضعی مزمن ناشی از ریفلاکس مری به معده یا مری بارت، یکی از عوامل محتمل آدنوکارسینوم مری است. چاقی یکی از فاکتورهای خطر سنگ کیسه صفرا نیز محسوب می شود، بیماری که با التهاب مزمن کیسه صفرا شناخته می شود و داشتن سابقه سنگ کیسه صفرا عامل خطر ساز سرطان کیسه صفرا به شمار می آید. کولیت اولسراتیو مزمن (یک بیماری التهابی مزمن) و هپاتیت (بیماری التهابی کبد) عوامل خطر ساز برای انواع مختلف سرطان کبد محسوب می شوند.
  • بافت چربی (بافت آدیپوز) استروژن زیادی تولید می کند و میزان زیاد استروژن باعث افزایش خطر سرطان سینه، اندومتر، تخمدان و برخی از سرطان های دیگر می شود.
  • افراد چاق اغلب دارای سطح بالای انسولین و فاکتور رشد شبه انسولینی در خون هستند (IGF-1). (این عارضه که به نام هیپرانسولینمی یا مقاومت انسولینی نامیده می شود، مرحله مقدماتیدیابت نوع 2 محسوب می شود) سطح بالای انسولین و IGF-1 در ابتلا به سرطان کولن، کلیه، پروستات و اندومتر نقش موثری دارد.
  • سلول های چربی تولید آدیپوکین می کنند، آدیپوکین ها هورمون هایی هستند که باعث تحریک یا ممانعت از رشد سلولی می شوند.
  • سلول های چربی ممکن است تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی روی دیگر تنظیم کننده های رشد سلولی نیز داشته باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*