Search

Tag: , , , , ,

راهكارهاي مقابله با ترس

» ﺗﺮس را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ! « ﺗﺮس، ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ زﻫﺮى اﺳــﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮس، از ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى ﮐﻮدﮐﻰ، ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ: ﺗﺮس از ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﺎﻧﺪن، ﺗــﺮس از ﺗﻨﺒﯿﻪ، ﺗــﺮس از ﻣﺮد ﺳﯿﺎه ﭼﻬﺮه، ﺗﺮس از ﺧﺸﻢ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﺗﺮس از ﺑﻰ ﻣﻬﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻪ […]