وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Tag

رابطه جنسی

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﮑﺎرت ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد و در ﺑﺴﯿﺎري از زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ…

درمان اعتیاد جنسی در افراد متاهل

 اعتیاد جنسی متاسفانه افراد زیادی در جامعه بیش از حد معمول میل به ارتباط جنسی دارند که این طبیعتا آزاردهنده ست, بطوریکه حتی با برقراری ارتباط های مکرر در فاصله زمانی کوتاه ارضا نشده و باز خواستار ارتباط میباشند, که امرو از بخش…

آیا رابطه جنسی صحیح را به ما آموزش داده اند

 ارتباط جنسی صحیح در ابتدای این مقوله باید اشاره ای داشته باشیم به اینکه بدون شک اگردچار تالاسمی یا کم‌خونی باشیم , در روابط جنسی‌مان دچار مشکل خواهیم شد,تاحال به این فکر کرده اید که  مسائل جنسی را باید از چه…