Search

Tag: , , , ,

اگر همسرتان باردار است به این نکات توجه کنید

اگر همسرتان باردار است به این نکات توجه کنید

  » چه کار کنیم؟ « بارداری همواره در فرهنگ ما مساله ای زنانه تصور شده است كه در آن زنان تجربيات متفاوتی از تغييرات هورمونی، عدم تعادل خلــق و تغيير در وضع ظاهر را تجربه م یكنند. معمولا مردان در اين ايام نقشی منفعل دارند و در بسياری از مواقع هنگامی كه متوجه بارداری […]