وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Tag

مقابله با ترس مزمن و اضطراب

راهكارهاي مقابله با ترس

» ﺗﺮس را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ! « ﺗﺮس، ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ زﻫﺮى اﺳــﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮس، از ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى ﮐﻮدﮐﻰ، ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ: ﺗﺮس از ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﺎﻧﺪن، ﺗــﺮس از ﺗﻨﺒﯿﻪ، ﺗــﺮس از ﻣﺮد ﺳﯿﺎه ﭼﻬﺮه، ﺗﺮس از ﺧﺸﻢ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن،…