Search

Tag: ,

کودکان مسئولیت پذیر و بی مسئولیت

نوزادان و به‌طور کلي کودکان، به مادر و پدر بسيار وابسته هستند، چنان که اگر نوزادي، دو سه روز مورد مراقبت قرار نگيرد، مي‌ميرد. در حالي که نوزادان بسياري از جانوران، به مادر و پدر و خود وابسته نيستند، به‌عنوان نمونه، به بچه‌ زرافه، آهو، مرغ، اردک و… کسي ياد نمي‌دهد که به محض تولد […]