وبسایت تخصصی دارویی و پزشکی
Browsing Tag

ﭘﺎره ﺷﺪن ﺑﮑﺎرت

آﯾﺎ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺑﮑﺎرت واﻗﻌﺎ درد زﯾﺎدي دارد؟

رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ در ﭘﺮده ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ آراﻣﺶ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﭘﺎرﮔﯽ آن ﺑﺪون درد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 19 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ورزش رزﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎش ﺑﻪ اﻧﺪام ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ زد .آﯾﺎ ﭘﺮده ﻣﻦ ﭘﺎره ﺷﺪه؟ ﺧﯿﺮ .ﭘﺮده…