Search

Tag: , , , , , , , , , , , , , , ,

بیماری های ناشی از اختلال در کروموزوم ایکس

بیماری های ناشی از اختلال در کروموزوم ایکس

توجه : این مطلب دارای لغات تخصصی بوده و خواندن آن به دانشجویان پزشکی توصیه میشود . وراثت وابسته به جنسsex linked inheritance : وراثت وابسته به جنس الگویی از وراثت است که توسط ژن هایی که روی یکی از کروموزوم های جنسی هستند، منتقل می شود. ژن های واقع بر روی کروموزومX، وابسته به Xخوانده […]