بیماری پارکینسون

0

پارکینسون چیست؟

اگر کمــی تــا قســمتی فرامــوش کرده اید که پارکینسون چطور بیماری ای بود یا به چه دلایلی اتفاق می افتاد می توانید در این قســمت با عوامل بروز و علائم این بیماری آشنا شوید:

بیماری پارکینسون Parkinson’s Disease برای اولین بار توســط دانشــمند بریتانیایی دکتر جیمــز پارکینســون (James Parkinson) در سال ۱۸۱۷ میلادی توصیف شــد. او نام این بیماری را «فلج لرزان» نامید که امروزه آن را تحت عنوان بیماری پارکینسون می شناسند.

بیماری پارکینســون یک بیماری دستگاه عصبی مرکزی اســت که مشخصه آن ســفتی عضلانی، لرزش و از دست رفتن مهارت های حرکتی است.
این اختلال هنگام رخ می دهد که نواحی خاصی از مغز توانایی خود در تولید دوپامین (یکی از ناقلان عصبی در مغز) را از دســت می دهند.
پارکینسون از جمله بیماری های مغز و اعصاب در ســنین بعد از ۱۰۰ سالگی است از هر ۶۰ نفر بالای ۶۰ سال یک نفر به پارکینسون مبتلا می شود.
البته این بیماری گاه بیماری گاه در افراد جوان تر هم دیده می‌شود که ۵ تا ۱۰ درصد بیماران را تشکیل می دهند.

بعد از آلزایمر، پارکینسون شــایع ترین بیماری مخرب اعصاب به حســاب می آید پارکینســون بیمــاری مزمن و پیشــرونده ای اســت که در آن سلول های ترشح کننده دوپامین در جسم سیاه در مغز می میرند و در فقــدان دوپامین حرکات بدن نامنظم می شود. درمان ندارد اما با پیشرفت بیماری فردی که دست لرزان خود را در جیب یا پشت خود پنهان می کند یا چیــزی را برای کنترل ارتعاش مدام در دســت می گیرد، دیگر قادر به پنهــان کردن لرزش های شــدید اندام به خصوص هنگامی کــه می خواهد تمرکز بیشتری به خود دهد نیست. لرزش معمولا بیش از هر محدودیتی بــر روان بیمار تاثیر منفی می‌گذارد.

علائم:

لرزش، به خصــوص در حالت عدم حرکت اندام، ســفتی عضلانی و کنــدی حرکت در کل بدن، راه رفتن نامتناسب به حالتی که پاها به زمین کشیده می شوند و فاصله پاها از هم بیشتر از حالت طبیعی اســت، قامت خمیده، از بین رفتن حالت چهره، تغییرات صدا به طوری که صدا ضعیف و بم می شود، اختلال بلع، آبریزش دهان، توانایی ذهنی تا مراحل پیشرفته بدون تغییر می ماند، در مراحل پیشرفته به آهســتگی کاهش می یابد و همچنین افسردگی و عصبی بودن.

مشکلات بیماری پارکینسون
مشکلات بیماری پارکینسون

این بیماری بر اساس علامت مخصوص زیر مشخص می شود:

» ارتعاش دســت و پا در حالت اســتراحت لرزش بیمــار همزمان با ارتعاش دســت و پــا در حالت استراحت
» آرام شدن حرکت برادیکینزیا Bradykinesia
» سختی حرکت و خشک شدن دست و پا یا بدن
» از دست رفتن تعادل بدن
» از دســت دادن حس بویایی پیش نشانگر بیماری پارکینسون اســت. بروز اختلال در حس بویایی با ابتلا به بیماری پارکینســون مرتبط شناخته شده است.

اکنــون یــک تحقیق جدیــد نشــان می دهد از دســت دادن حس بویایــی اولین علائــم بالینی بیماری پارکینسون را از چند سال قبل پیش بینی می کند.

عوامــل افزایش دهنــده خطــر ابتلا به پارکینسون:

گرچه عوامل افزایش خطر ناشناخته است و تحقیقات آکادمی در کتاب های مرجع ذکر نشده است ولی در چند ســال اخیر تحقیقات مختلف احتمال تاثیر موارد زیر را نشان می دهد:

» حشره کش ها خطر ابتلابه بیماری پارکینسون را افزایش می دهند: براســاس گزارش محققان آمریکایی که روی ۶۰۰ بیمار مبتلا به پارکینسون مطالعــه کرده بودند، اعلام کردند: حشــره کش ها خطر ابتلا بــه بیمــاری پارکینســون را افزایش می دهند.

» مصرف چربی های اشباع نشده، خطر ابتلا به بیماری پارکینسون را کاهش می دهد: رژیم غذایی مدیترانه ای که شــامل انواع سبزی، میوه و حبوبات اســت خطر ابتلا به بیماری پارکسیون را کاهش می دهد.

یافته های جدید محققان نشان می دهد افرادی که از رژیم های غذایی حاوی مقادیر بالای چربی های اشباع نشده اســتفاده می‌کنند٬ ۳۰ درصد کمتر از کسانی اســت که از این رژیم های غذایی استفاده نمی کنند به بیماری پارکینسون دچار می شوند.
این چربی های اشباع نشــده در رژیم های غذایی که شامل انواع سبزی، حبوبات، میوه و روغن های گیاهی است یافت می شوند.

» کمبود اسیدفولیک عاملی برای بروز آلزایمر و پارکینسون: طی تحقیقاتی مشخص شد میزان اســیدفولیک در خون افراد مبتلا به آلزایمر پایین اســت و در تحقیق دیگری مشــاهده شد مصرف کم ســبزیجات ســبزرنگ باعث افت اسیدفولیک خون و بروز لخته های خونــی در مویرگ های مغز و آسیب به بافت مغز می شــود که فراموشی را در پی دارد.
همچنین کمبود دریافت اسیدفولیک به بروز پارکینســون در موش های تحت بررســی در آزمایشگاه انجامید.

احتمال ابتلا به پارکینسون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ بیشتر است:

محققان دریافتند احتمال تشــخیص پارکینسون در سال های بعدی عمر بیمــاران مبتلا به دیابت نــوع دو، ۸۳ درصد بیشتر از افراد عادی اســت.
این خطر برای مردان و زنان مســاوی اســت و مستقل از ســایر عوامل خطرزاست. داشــتن اضافه وزن و انجام ندادن کافی حرکات ورزشی با ابتلا به دیابت نوع دو که شیوع آن در سراســر جهان رو به افزایش است، ارتباط دارد.
دیابت می تواند به نابینایی، از دســت دادن دست و پا، بیماری قلبی و مرگ زودهنگام منجر شود.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد