دانستنی هایی درباره کرم های ضد آفتاب

0

» جلــــوی پوستـم آفتــــــابی نشــو «

هوا کم کم رو به گرمی می رود و همین مســاله بهانه خوبی برای گشت و گذارهای تابستانی است و بیشتر افراد ســر از پارک، کوه و فضای باز در می آورند. بچه ها هم با به اتمام رسیدن امتحان ها و با شروع تابستان بیش از گذشته برای بازی از منزل خارج می شوند.

تفریح و گشت و گذار در بیرون از خانه می تواند برای هر فردی خوشایند باشد اما شــاید همه افراد به این نکته توجه کافی نداشته باشند که ساعت های زیادی را خارج از منزل به سر بردن چه مشکلاتی را برای آ نها به وجود می آورد. یکی از نکته هایی که باید به آن توجه شود، برخورد مستقیم اشعه های مضر خورشید به پوست است و چنانچه افراد از کرم های ضدآفتاب استفاده نکنند، به پوست شان آسیب جدی وارد می شود.

دکتر محمد رضوانی، متخصص پوست و مو همه نکته هایی را که باید درباره ضدآفتاب ها بدانید، برایتان بازگو می کند.

اشعه ماورای بنفش می تواند باعث کاهش حالت ارتجاعی پوســت شــود و افزایش ضخامت آن را به همراه داشته باشد. علاوه بر آن روی سطح پوستب اعثا یجاد رنگدانه یا همان کک ومک می شود.
چین و چروک یکی دیگرا ز مضراتا شعه مضر آفتابا ست و در نهایت در صورت عدم مراقبت در برابر نورآفتاب تخریب سلولی و سرطان پوست، اتفاق می افتد. اثرهــای مضر آفتاب را می تــوان یک اثر تجمعی دانست؛ بدین معنا که تغییراتی که روی پوســت اتفاق می‌افتــد در اثر تماس نورآفتابی است که در طول عمر به پوســت می تابد.

پس استفاده از کرم  های ضدآفتاب باید از ســن پایین شروع شود، حتی زمانی که نوزاد بیرون از منزل آورده می شــود باید روی پوســتش ضدآفتاب زده شــود چون پوســت نازک تر، بیشتر مستعد آســیب اســت.
بعضی از والدین لباس های بازی مانند تی شرت و شلوارک بر تن کودک خود می کنند و دست و پای فرزندشان را در معرض اشعه مضر آفتاب قرار می دهند، والدین باید توجه داشــته باشــند که باید روی این قسمت ها کرم ضدآفتاب بزنند. بزرگسالان هم باید براي دســت های خود کرم ضدآفتاب استفاده کنند تا با گذشت زمان روی آنها لکه های قهوه ای ایجاد نشود.

چی‏ بخریم؟

کرم ضدآفتاب باید بر اســاس نوع پوست انتخاب شــود و برای پوست های مختلف ضدآفتاب های متفاوتی وجود دارد؛ برای مثال کرم های ضدآفتابی که در بازار برای پوســت های خشــک وجود دارند حاوی مرطوب کننده هســتند و مانع از خشکی بیش از حد پوست می شــوند.

همچنین ضدآفتاب هایی که برای پوست های چرب طراحی شــده اند، فاقد چربی هســتند و به این شــکل از چرب شــدن پوســت جلوگیــری می کننــد.
ضدآفتاب هــای اختصاصی تری هــم در حال حاضر وجود دارند کــه می توانید آنهــا را تهیه کنید؛   برای مثال بعضــی از کرم های ضدآفتاب حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان و ضدپیری هستند. بعضی دیگر از کرم های ضدآفتاب مناسب پوست هایی هســتند که بیش از اندازه عرق مي  کننــد و خاصیت ضدعرق دارند.
همچنین گروه دیگری از کرم های ضدآفتاب وجــود دارند که قابلیت کاهش رنگدانه سازی پوســت را دارند و به روشن شدن پوست کمک می کنند.

ضدآفتا‏بهای‏ پیشرفت‏ه تر

شــاید در رابطه بــا خانم های بــاردار و کــودکان تا حــدودی برای اســتفاده از کرم های ضدآفتاب دغدغه وجود داشته باشــد ولــی خوشــبختانه کرم هایی در بازار وجــود دارند که به جــای ترکیبات شیمیایی از ترکیبات معدنی در محتویات آنها استفاده شده است که این ترکیبات با مکانیســم بازتاب نور، مانع از جذب اشعه مضر آفتاب به وسیله پوست می شود.

آرایش‏ آفتابی‏ ممنوع

خانم هایی که همراه با مواد آرایشی از کرم ضدآفتابا ستفاده می کنندب ایدب ها ینن کته توجه کنند که انجام این کار اثر ضدآفتاب را روی پوســت از بین می بــرد. برای رفع این مشکل می توان از کرم های ضدآفتابی کمک گرفــت که در آنهــا رنگدانه وجود
دارد. کرم های ضدآفتاب رنگی معمولا در رنگ های بژ روشن، نرمال و بژ تیره در بازار به فروش می رسند.

حساسیت ‏آزار دهنده

هیچ کرم ضدآفتابی در دنیا وجود ندارد که هیچ کس نسبت به آن حساسیت نداشته باشــد و با وجود آزمایش ها و بررسی هایی که روی بعضی از این کرم ها انجام می شود، باز هم پوست عده ای از افراد ممکن است نســبت به بعضی از محصولات ضدآفتاب حساســیت نشــان دهد. چنانچه فردی نســبت به یک نوع ضدآفتاب حساسیت نشــان داد، به جای اصرار در اســتفاده از آن محصول بهتر اســت نــوع دیگری را جایگزین کنــد چرا که در صــورت ادامه استفاده، التهاب و مشکلاتی برای پوست به وجود می آید.

افرادی که پوست حساسی دارند بهتــر اســت از ضدآفتاب های نوع معدنی استفاده کنند تا کمتر با مشکلات این چنینی مواجه شوند.

حاشی‏ه های‏ آفتابی

اشــعه مضر آفتاب سرطان زاست و اینکه عده ای تصور می کنند چند جلســه حمام آفتاب و یا سولاریوم مشکلی را برای پوست به وجود نمی آورد باور نادرســتی اســت. بیشتر افرادی که حمام آفتاب می گیرند و یاب ه سولاریوم می روند معمولا پوستن ازک و روشنی دارند که این نوع پوست بیش از پوستی که ضخیم و تیره است در معرض آسیب جدی قرار می گیرد.

بیشتر افرادی که به سرطان پوست مبتلا می شوند حمام آفتاب و سولاریوم را در برنامه زندگی خود تجربه کرده اند. نتیجــه یک مطالعه اخیر نشــان می دهد در دهه اخیر آمار سرطان پوست هفت برابر شده است که این مساله را می توان به تغییر ســبک زندگی نسبت داد.

اگر استفاده از حمام آفتاب و سولاریوم در بعضی از افراد منجر به ســرطان نشود مشــکلاتی مانند ایجاد کک ومک، خال در سطح پوســت، چروک و ضخیم شدن پوســت را حتما به همراه خواهد داشت و انجام چنیــن کاری حتی برای یک بار هم توصیه نمی شود.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد