سالاد علیه سرطان

0

مصرف میوه و ســـبزیجات خطر ابتلا به بســـیاری از بیماری ها را کاهـــش می دهد. ازآنجایی که مصرف ســـالاد بین مـــردم دنیا جایگاه ویـــژه ای دارد، در بســـیاری از رســـتوران ها، انواع و اقســـام ســـالادها ســـرو می شـــوند؛ غافـــل از اینکه چاشـــنی ها و ســـس هایی کـــه برای طعم ســـالاد استفاده می شـــوند، چربی و کالری بســـیار زیادی دارند کـــه برای بدن مضر اســـت.
شـــما بـــا افزودن چنـــد ماده غذایی ســـاده به ســـالاد خـــود در منزل می توانیـــد ســـالادی آمـــاده کنیـــد کـــه نه تنهـــا مضـــر نیســـت، بلکـــه خـــواص فراوانـــی بـــرای ســـلامتی دارد و خطـــر ابتـــلا بـــه بســـیاری از ســـرطان ها را نیـــز کاهـــش می دهـــد.

نان به سالاد بیفزایید

غذاهایـــی که گایســـمی بالایـــی دارند، باعـــث افزایش ســـریع قندخون می شـــوند و افزایـــش قندخـــون، خطـــر ابتـــا بـــه ســـرطان روده بـــزرگ را افزایـــش می دهـــد؛ بنابرایـــن به خصـــوص به خانم هـــا توصیه می شـــود از غذاهایـــی اســـتفاده کننـــد که گایســـمی بالایـــی ندارند.
مشـــکل اصلی اغلب زنان اســـتفاده از نان های ســـفید، پاســـتا و ســـس قندی با ســـالاد اســـت؛ پس درصورتی که می خواهید به جای وعده شـــام، ســـالاد مصرف کنیـــد، حتمـــا نان های ســـبوس دار را درکنـــار ســـالادتان بگذارید

آووکــــــــــادو

همان طـــور کـــه می دانید، اکثـــر ســـبزیجات به طور طبیعی بـــدون چربی هســـتند و بـــدن نیز بـــرای اینکـــه کاروتنوئیدهـــای ضدســـرطان را جذب کنـــد، نیاز بـــه چربی غـــذا دارد؛ به همیـــن دلیـــل لازم اســـت آووکادو را به ســـالادتان اضافـــه کنیـــد. کارشناســـان دانشـــگاه اوهایـــو تعـــدادی افراد داوطلـــب را تحـــت رژیـــم غذایی قـــرار دادنـــد و آن‌ها را به ۲ گروه تقســـیم کردنـــد؛ در ســـالاد گـــروه اول، روزانـــه ۳ قاشـــق غذا خـــوری آووکادو اضافـــه شـــد؛ درحالی که گـــروه دوم اصـــا آووکادو به ســـالاد یا غذای خـــود اضافه نکردنـــد.
بعـــد از چنـــد روز، آزمایـــش خـــون از آن هـــا گرفتـــه شـــد و نتایج آزمایش هـــا نشـــان داد افرادی کـــه در رژیم غذایی خود آووکادو داشـــتند، مقـــدار لوتئیـــن ۴/۳ برابر بیشـــتر، میـــزان آلفاکاروتـــن ۸/۳ برابر بیشـــتر و میـــزان بتاکاروتن موجود در خون آن‌ها ۱۳/۶ برابر بیشـــتر از کســـانی بود کـــه بـــه ســـالاد خـــود آووکادو اضافـــه نکرده بودنـــد؛ البتـــه این نکتـــه را به خاطر داشـــته باشـــید که آووکادو سرشار از کالری اســـت و برای جلوگیری از افزایـــش چربـــی خـــون، بهتـــر اســـت آن را جایگزیـــن یک مـــاده غذایی پرچـــرب مثل پنیـــر کنید.

هویج به سالادتان اضافه کنید

اگر جزو آن دســـته از افرادی هســـتید که حتما باید به ســـالاد خود هویج اضافه کنند، به خود «آفرین» بگویید. پزشـــکان بیمارســـتان زنان در بوســـتون درطی آزمایش‌هایی که انجام دادند.
دریافتند زنانی که در هفته ۴ یا ۵ وعده هویج خـــام مصـــرف می‌کنند٬ ۵۴ درصد کمتر از زنان دیگـــر درمعرض خطـــر ابتلا به ســـرطان تخمدان قـــرار دارنـــد؛ عاوه براین، هویـــج خطر ابتلا به ســـرطان کلیه را کاهـــش می دهد.

سرکه و روغن زیتون

مخلـــوط ســـالاد با ســـرکه و روغن زیتون، خطر ابتلا به ســـرطان ســـینه را کاهش می دهد. براســـاس مطالعات، «اســـید اولئیک» موجود در روغن زیتون، ســـطح ژن های ســـرطان را که باعث بروز تومورهای ســـینه می شوند ، کاهش می دهد.

حبوبات هم اضافه کنید

انواع مختلف لوبیا مثل لوبیاســـفید، چشـــم بلبلی و چیتی منابع غنی پروتئین هســـتند که افزودن آن ها به ســـالاد، نه تنهـــا طعم آن را خوشـــایندتر می کنند، بلکه موجب ســـامت بیشـــتر بدن نیز می شـــوند. مطالعات پزشکان دانشکدههاروارد نشان داد زنانی کـــه در هفته حداقل ۲ وعـــده لوبیا مصرف می کنند، ۲۴ درصـــد کمتر از بقیه زنان درمعرض خطر ابتلا به ســـرطان ســـینه قرار دارند.
به طورکلی بنشـــن  ها دارای خواصی هســـتند که از تولید آنزیمی که باعث رشـــد تومورها می شـــود، جلوگیری می کنند.

تزئین با پوست مرکبات

شـــاید افـــزودن مرکبـــات به ســـالاد، زیاد طعـــم دلپذیری نداشـــته باشـــد، اما خیلـــی هـــم ناراحت کننـــده نیســـت. توصیـــه می کنیـــم حتمـــا آن را امتحـــان کنیـــد؛ چـــون اثـــر آن به قـــدری زیـــاد اســـت کـــه مـــزه آن را فرامـــوش می کنید! «لایمونـــن» ترکیبی در مرکبات اســـت که موجب بوی پرتقال و لیمو می شـــود و خطر ابتلا به ســـرطان پوســـت را ۳۴ درصد کاهش می دهد.

گـوجــه فــرنگــــــی

گوجه فرنگـــی نه تنهـــا به عنـــوان یک چاشـــنی می تواند به ســـالاد طعم بدهد، بلکـــه ترکیباتی به نام لیکوپن دارد که دشـــمن ســـرطان اســـت. لیکوپن ماده گیاهـــی اســـت که رنـــگ قرمـــز گوجه فرنگـــی به خاطر وجـــود آن اســـت.
هرچه میـــزان لیکوپـــن موجود در خون بیشـــتر باشـــد، خطـــر ابتلا به ســـرطان روده بزرگ کمتر می شـــود؛ همچنین خطر ابتلا به ســـرطان پروســـتات را در مردان به میـــزان زیادی کاهـــش می دهد.

مــاهــــــــی

افـــزودن ماهـــی بـــه ســـالاد به عنـــوان چاشـــنی، خـــواص معجزه آســـایی بـــرای سلامت بدن دارد٬ به خصوص ماهـــی ســـالمون. وقتـــی غذاهـــای غنـــی از ویتامیـــن B6 مثل ماهی ســـالمون بـــا غذاهای غنی از فولیت مثل ســـبزیجات تیره مخلوط شـــوند، خطر بازگشـــت ســـرطان روده بزرگ ۳۹ درصد کاهش پیدا می کنـــد؛ به عـــاوه ایـــن مـــاده غذایی خطـــر ابتلا بـــه ســـرطان پروســـتات را نیز کاهـــش می دهد.

با سبزیجات شروع کنید

بـــرای درســـت کردن یـــک ســـالاد ســـالم، مخلـــوط اســـفناج و کاهـــو را فراموش نکنید. این مخلوط دارای ترکیباتی مانند فولیت و ویتامین B اســـت. براساس مطالعـــات ایـــن ۲ مـــاه مغذی خطـــر ابتلا بـــه ســـرطان تخمـــدان، روده بزرگ و ســـینه را کاهش می دهد؛ درنتیجه زنانی که بیشـــتر از سبزیجات تیره استفاده می کننـــد، کمتـــر از بقیه درمعرض ابتلا به ســـرطان ســـینه قـــرار می گیرند.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد