عوامل ایجاد جوش یا آکنه و درمان آن

0

 

» چرا آکنه به وجود می‌آید؟ «

قرمز، متورم، چرکی، دردناک و بدشکل؛ اینها مشــخصات آکنه هستند. همان جوش هایی که روی صورت بعضی ها جا خوش می کنند و آن قدر می مانند که پوست را حسابی زشت و بد منظره می کنند.
پوست یک عده دیگر هم هرگز رنگ و روی جوش را به خودش نمی بیند و تازه اگر هم جوش بزند، آن قدر کوچک است که اصلا به چشم نمی آید.
اما وای به زمانی که صورت پر شود از این جوش ها. گاهی اوقات این آکنه ها به قدری متورم و چرکی می شوند که شخص اصلا دوست ندارد با آن شکل و قیافه از خانه بیرون بیاید و تازه اگر مجبور به خارج شدن از خانه باشد، روی جوش ها را با تکه چسب های بسیار کوچکی می پوشاند؛ اما این راهش نیست.
شاید شما نیز یکی از کسانی باشید که با جوش ها و ظاهر بدشکلشان دست به گریبان هستید و نمی دانید با آنها چه کار کنید. با ما همراه شوید تا درمورد علل بروز آکنه ها و همچنین نحوه درمانشان صحبت کنیم.

جوش چگونه به وجود می آید؟

بســیاری از مردم با احساس درد و تورم در جایی که قرار است جوش بزند، آشنا هســتند و آن موقع غم عالم توی دلشان می نشــیند که حالا چه کار کنم؟
اما احســاس درد در جایی که قرار است جوش زده شــود، ظاهر قضیه اســت و درون پوست اتفاق های مختلفی دســت به دســت هم می دهند تــا آکنه بدترکیب روی پوست ســر باز کند.
این اتفاق نیز از جایی به نام فولیکول مو شروع می شود. فولیکول مو ساختمانی لوله ای است که از سطح اپیدرم شروع و انتهای آن در هیپودرم قرار می گیرد.
انتهای عمقی فولیکول متسع شده و پیاز مو را به وجود می آورد اما مشــکل اصلی زمانی بروز می کند که فولیکول مو یا منافذ پوست بسته شده و سبب تجمع چربی ها زیر پوست می شود.
از ســوی دیگر چون دهانه خروجی منافد بسته شده و چربی ها راهی برای خروج ندارند، ترشــحات چربی زیر پوست جمع می شــوند. این چربی های تجمع یافته منبع غذایی بسیار مناسبی برای میکروبی به نام میکروب پی است که از فرصت به دست آمده استفاده و موادی از خود ترشح می کند و ســبب بروز جوش یا آکنه می شــود. کســانی که بینی شان را جراحی کرده سپس رویش را با چسب می پوشانند، نمونه خوبی برای بروز جوش به شکلی که گفتیم هستند.

عوامل به وجود آورنده جوش

حال ببینیم چه عواملی ســبب بروز جوش در بدن می شوند. کلکسیونی از عوامل باید وجود داشته باشد تا جوش خودش را نشان دهد و دقیقا به همین دلیل درمان جوش معمولا سخت است.
بعضی افراد وقتی به سن بلوغ می رسند، استارت پیدایش جوش روی صورت یا بدنشــان زده می شود و علتش هم معمولا هورمونی است.
این اختلال هورمونی ممکن است در تخمدان ها، غدد فوق کلیوي یا در پوست باشد. بعد از اختلال هورمون ها، وجــود عاملی به نام میکروب پی نیز دومین علت بروز جوش است. این میکروب از چربی هایی که از غدد سباسه ترشح می شود، تغذیه می کند.

عوامل تشدید کننده جوش

اما یــک علت دیگر ایجــاد جوش در بعضــی افراد برمی گردد به عواملی که روند بروز آکنه را درا شخاص تشدید می کند. به طور مثال کسانی که صورتشان را بند می اندازند یا مومک می زنند و خلاصه هر عاملی که باعث شــود تا مو را از ته بکنند، باعث بدتر شدن جوش ها می شود.
وجود اســترس های طولانی و در نتیجه بروز اختلال در ترشــح هورمون ها، خوردن بعضی غذاهای خاص مانند کاکائو، تنقلات، پســته، بادام، تخمه و بعضی شیرینی ها نیز وضعیت جوش ها را بدتــر می کند.
مصــرف بعضــی داروها همچون کاربامازپین یا لیتیوم توســط کســانی که مبتلا به بیماری های اعصاب مانند اســکیزوفرنیا هســتند، مصرف کورتون های خوراکی، تزریقی و موضعی نیز از عواملی هســتند که جوش ها را تشدید می کنند.
یک بخش عمده تشــدید این جوش ها برمی گردد به بیمارانی کــه در مصرف بعضی داروهای تجویزی توسط پزشکشان سهل انگاری می کنند.
برای مثال پزشکی برای بیمارش کورتون تجویز می کند و این مســاله را نیز قید می کند که طول مصرف مجاز این دارو  دو تا ســه هفته اســت اما بیمار به جای اینکه به توصیه پزشــکش عمل کند، مصرف کورتون را به سه تا چهار ماه می رســاند و این مساله باعث شدید شدن جوش می شــود.

» کسانی که بینی شان را عمل کرده اند چون آنتی بیوتیک مصرف می کنند، بعد از قطع کردن دارو، جوش هایشان بیرون می ریزد.

آکنه چیست
آکنه چیست

مردان با صورتی جوش دار

حتما بعضــی آقایان را دیده اید که صورتشــان پر از جوش های ریز و درشــت اســت. به همین دلیل به خاطر وجود آکنه هایشــان باید با دقت بیشــتری صورتشــان را اصلاح کنند.
مردانی که صورتشان را با تیغ می زنند، در واقع مــو را از ته اصلاح می کنند؛ یعنی وقتی موها با تیغ زده می شــوند بعد از مدتی به طور مســتقیم از ریشه بیرون نمی آیند و به شکل زاویه دار می رویند.
ســودو فولوکولیت نوعی جوش است که به طور عمده زیر گردن و چانه مردانی بروز می کند که با تیغ صورتشــان را اصلاح می کنند. این گروه از آقایان بهتر است صورتشان را با ماشین اصلاح کنند.

رژیم غذایی

بســیاری از افرادی کــه جوش می زننــد معمولا می دانند وقتی چــه نوع ماده غذایــی می خورند جوش هایشــان بیرون می ریــزد. از هــر ده نفر، جوش های سه نفر رابطه مستقیمی با نوع غذاهای مصرفی شان دارد.

قاعدگی و  بروز جوش

بعضــی از خانم ها چند روز مانده به شــروع دوران قاعدگی روی صورتشــان جوش می زند. قاعدگی بــا اختلال های هورمونی ارتباط مســتقیمی دارد اما وقتی دوره قاعدگی  به اتمام می رســد، جوش ها نیز از بین می روند.
همان طور که قبلا نیز ذکر شــد اختلال های هورمونی فقط در خون نیســت و در پوست نیز وجود دارد.

چرا جوش ها از خود اثر باقی می گذارند؟

هیچ چیز بدتر از این نیســت کــه آدم جوش بزند و بدتــر از همه روی صورت هم جا بگذارد اما بد نیســت بدانید باقی ماندن جای جوش ها چندین علت دارد.
جوش های چرکی جایشــان روی صورت می ماند، به این علت که بافت های زیرینشان را تخریب می کنند و بعد از خوب شدن نیز جایشان باقی می ماند. مساله دوم به مســائل ژنتیکی برمی گردد.
اینجا با دو فرد سروکار داریم؛ یکی آنکه جوش می زند و بعد از بهبود جای جوشــش باقی نمی ماند و دیگــری هم جوش می زند اما جایش باقــی می ماند.
محققان این موضوع را بررســی کــرده و به این نتیجه رسیده اند که کســی که جای جوش روی صورتش باقی می ماند، استعداد ژنتیکی دارد و پوســتش ترمیم نمی شــود.
به بیان دیگر، این افراد خوش زخم نیستند. اما فردی که جای جوشــش خوب می شود، خوش زخم اســت و جای جوش ها باقی نمی ماند. بسیاری از جوانان وقتی می بینند جوش چرکی و بزرگی روی صورتشان جا خوش کرده است، همه جوره دستکاری اش می کنند تا از شرش خلاص شوند.
غافل از اینکه اوضاع را بدتر از آنچه هست می کنند. متخصصان پوست و مو توصیه می کنند هرگز جوش هایتان را دستکاری نکنید زیرا در غیر این صورت جای جوش روی صورتتان باقی می ماند.

نور خورشید و بروز جوش

بــه احتمال خیلی زیاد بســیاری از کســانی که در صورتشان جوش می زنند، نمی دانند که حتی تابش نور خورشید روی بروز جوش در صورتشان نیز تاثیر عمده ای دارد.
نور خورشــید روی جوش ها سه نوع تاثیر متفاوت دارد؛ یا بی تاثیرا ست، یا جوش ها را بدتر می کند یا اینکه وضعیت جوش ها را بهتر می کند. نور تاثیرات متفاوتی روی پوست افراد مختلف می گذارد و یکسان نیست.

لوازم  آرایشی خانم هایی که پوســت چرب دارند و جوش می زنند باید در اســتفاده از لوازم آرایشی محتاط باشند زیرا باعث بدتر شدن جوش هایشان می شود.
استفاده از ضدآفتاب ها و کرم های چرب از جمله عوامل مهمی هســتند که به گفته متخصصان پوست و مو باعث بسته شــدن منافذ پوســت صورت و در نهایت بروز جوش می شود.
ثابت شده است خانم هایی که از پودر یا پن کیک اســتفاده می کنند، هم سبب بروز جوش در صورتشان می شــود و هم جوش هایشان را بدتر می کند. با این حال توصیه می کنیم اگر از کرم پودر اســتفاده می کنند از نوع فاقد چربی و به دفعات کم استفاده کنند.
این یک طرف ماجرا، یک طرف دیگر داستان هم برمی گردد به خانم هایی که با آرایشی که در روز انجام داده اند می خوابند و این مســاله باعث بروز بیشتر جوش در صورتشان می شود. متخصصان پوســت و مو توصیه می کنند حتی اگر از کرم های خیلی خوبی هم استفاده می کنید بهتر است دفعات آن کم باشد.

درمان آکنه
درمان آکنه

جای جوش روی صورت

جوش ها به چند دلیل باید حتما درمان شوند. یکی از این دلایل تاثیر نامطلوب جوش ها روی فرد است و مهمترا ینکها گر درمان نشوند ممکنا ست لک و چاله روی پوســت به جای بگذارنــد.
وقتی صورت فردی جوش می زند، جوش ها خود به خود خوب نمی شوند و باید درمان شوند. اســکار آکنه یا جوشگاه آکنه به صورت لکه های قرمز یا قهــوه ای یا به صورت چاله و گودی خودش را نشان می دهد. لک های قهوه ای به سه دسته تقسیم می‌شود و بین ۳ تا ۱۲ ماه خوب ‌می‌شوند اما لک های قرمز رنگ با دارو بهتر می شوند.
البته نمی توان به طور کامل آنها را از بین برد. گودی یا فرورفتگی ها به خودی خود بهبود پیدا نمی کنند و فردی که درگیر این مشــکل است، به طور مثال سه یا چهار بار باید لیزر کند اما درمورد لک های قهوه ای نیازی به لیزر نیست و با دارو درمانی می شود مشکل را حل کرد.
برای فرد نیــز دارو به صورت کرم تجویز می‌شود و مدت مصرف دارو نیز بین ۳ تا ۱۲ ماه است.
البته در صورت کسانی که در اثر جوش ها گودی های بسیار عمیق ایجاد شده اســت. بهترین نوع لیزر در حال حاضر لیزر فرکشــنال اســت که بسته به نظر متخصص، از این نوع لیزر استفاده می شود.

» درمان جوش «

جوش ها بسته به نوعی که دارند به تشخیص پزشک به چند روش مختلف درمان می شوند. درمــان جوش ها به ســه شــکل موضعی، خوراکی و جراحــی و لیزر انجام می شــود. درمان موضعی در زمانــی که جوش خفیف اســت، انجام شــده.
البته برای کســی که جوش های شــدیدی می زند، ابتــدا درمان خوراکی تجویز می شــود و بــرای جلوگیری از تکــرار جوش هایش، کــرم موضعی به او پیشــنهاد می شــود.
اگر جوش فردی از نوع خفیف گذشــت و تبدیل به متوسط یا شدید شــد، اســتفاده از کرم موضعی دیگر کارایی ندارد. پس بایــد درمان خوراکی را شــروع کرد که طول درمانش بین ۴ تا ۱۲ ماه است.

البته بعضی متخصصان پوســت و مو بر این باورند که فرد تا دو ســال به درمان خوراکی نیاز دارد. درمان های خوراکی سه نوع هستند؛

1. » آنتی بیوتیک خوراکی
2. » داروهای تنظیم کننده هورمون
3. » داروی روآکوتان

» موفقیت در درمــان آنتی‌بیوتیکی ۴۰ درصد است و از هر ۱۰ نفری که جوش می زنند چهار نفرشــان با آنتی بیوتیک بهبود پیدا می کنند؛ یعنی ۶۰ درصد شکست می خورند.
» داروهای تنظیم کننده هورمون نیز میزان شکست شان بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اســت امــا در درمان با داروی روآکوتان میزان موفقیت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد اســت که موثرترین و بهترین دارو در زمینه جوش روآکوتان است.
» این دارو، داروی گرانی است. روآکوتان ویتامین A  تغلیظ شده است. در زمان های گذشــته پزشکان برای کسانی که جوش های شدیدی می‌زنند٬ ۲۰ قرص ویتامین A تجویــز می کردند.
تجویز این میزان قــرص روآکوتان باعث ریزش مو یا بروز عوارض پوستی مختلف می شد؛ پس دارو را تغلیظ کردند. البته پزشکان روآکوتان را خیلی تجویــز نمی کردند و علتش هم این بود که در آن زمان این دارو به عنوان داروی پرعارضه ای کشف شد و بعدها مشخص شد که اگر این دارو طبق تجویز پزشــک مصرف شــود هیچ عارضه ای ایجاد نمی کند.
وقتی نام این دارو بــه میان می آید مــردم عوام و غیرمتخصصان می ترسند. در حال حاضر این دارو فقط توســط متخصصان پوست تجویز می شــود.

اینکه فردی کــه صورتش جوش می زند باید از چه درمان هایی اســتفاده کند، بستگی به تجویز پزشــک دارد زیرا زودتر به نتیجه می رســد و در هر صورت خیلی بهتر از خوددرمانی است.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد