می خواهم باردار شوم

0

مراقبت پیــش از بــارداري

مهمتریــن هــدف مراقبت پیــش از بــارداري افزایش بهبود کیفیت زندگي نوزاد و شــیرخوار با پیشگیري اولیه است. براي افزایش اطلاعات و تغییرات رفتــاري خانم ها و آقایان در ســنین باروري، مشــاوره قبــل از بــارداري ضروري مي باشــد و موجب مي گردد که فرد، حاملگي خود را با شرایط بهتري آغاز نماید و خطراتي را که سبب بروز مشــکلات در حاملگي مي گردد را در دوران قبل از بارداري اصلاح نماید.
بهبود ســلامت قبل از بارداري موجب افزایش ســلامت در دوران بارداری شــده و در نتیجه پیش آگهي حاملگي را بهبود مي بخشد.

عده اي از خانم ها در ســنین بــارداري از بیماري هاي مختلف مزمن رنــج مي برند و نیز در تمــاس با موادي هســتند که مي تواند اثرات مخربی بــر روي بارداري آنها داشــته باشــند و موجب ســقط، مرگ نــوازد، ناهنجار يهاي مادرزادي و دیگر عوارض شوند.
بیماري هایي مانند: آســم، بیماري قلبي، فشارخون، دیابت، اختــلالات تیروئیــد، چاقي یــا افزایش وزن، پوسیدگي دندان و دیگر بیماري هاي دهان در صورت عدم درمان و یا کنترل آن، منجر به پیدایش عوارضی در مادر و نوزاد مي گردد.
رفتارهاي پرخطر مانند سیگار کشیدن موجب کمبود وزن هنگام تولد مي شود، ابتلاء به بیماري هاي مقاربتي مثل ایدز و مصرف مــواد مخدر موجب عوارض ســوء حاملگي مي گردند.

 • در هفته هــاي اول (25 روز اول بــارداري ) تماس با الکل، تنباکو و دیگر داروها و عدم دریافت ویتامین هاي لازم  (اسیدفولیک) و خطرات محل کار مي تواند سبب مشــکلات در دوران بارداری  مادر و یا عوارض تکاملی جنین و نوزاد گردد.

 

 •   ارتباط مستقیمي بین بهداشــت دهان مادر و پیش آگهي حاملگي وجود دارد. کــرم خوردگي دندان هاي مادر موجب افزایش خطر زایمان زودرس و کمبود وزن زمان تولد نوزاد مي گردد.

 

 • در مشاوره هاي قبل از بارداري تأثیرات بیماري مادر بر روي حاملگي و نوزاد آینده و نیــز تأثیرات حاملگي روي سلامت مادر مورد توجه قرار مي گیرد. ممکن است یک بیماري در طول حاملگي شدت یافته و یا از شدتش کاسته شود.

 

توصیه هایی قبل از تصمیم به بارداری؟

 • انجام مشاوره با پزشک و تشکیل پرونده پیش از بارداری
 • دریافت اسیدفولیک براي کاهش نقص هاي لوله عصبي (حداقل از سه ماه قبل از بارداری)
 • ترک سیگار
 • درمان عفونت ها ( عفونت ادراري، کلامیدیاها و یا دیگر بیماري هاي مقاربتي )
 • واکسیناسیون بر علیه بیماری سرخجه
 • داشتن وزنی متناسب (تغییر رژیم غذائي براي کاهش یا افزایش وزن )
 • تغییر داروهاي ناهنجاري زا به داروهاي مطمئن تر و با عوارض کمتر در خانم ها با بیماري هاي مزمن( مثل داروهاي ضد فشارخون داروهاي ضد انعقاد و نیز کنترل قندخون قبل از بارداري در خانم هاي دیابتي )
 • انجام آزمایشات لازم جهت اصلاح کمبودهاي ویتامیني یا کم خوني
 • بهبود رفتارهاي تغذیه اي
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد