نکاتی در مورد بکارت

0

اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﮑﺎرت ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد و در ﺑﺴﯿﺎري از زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ درﺻﺪ ﮐﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎدرزادي ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺎﯾﺪه ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال را زﯾﺎد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﺮده ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت دوﺷﯿﺰﮔﯽ و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ زن اﺳﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال و ﻧﯿﺰ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﮑﺎرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:

– ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ ، وال و  …ﻧﯿﺰ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮده اي 1 ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﺑﮑﺎرت در اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ اﺛﺒﺎت دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﭘﺮده را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎك ﻧﺒﻮدن ﯾﺎ ارزش ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ

– اﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﮑﺎرت ﻋﺪم راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺪون اﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺖ 2 ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮده را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ داﻧﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮدي ﭘﺲ از راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻨﻮي اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت دارد ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ- ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ، ﺑﮑﺎرت ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﻧﻮزادي اﺳﺖ

 ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ

 ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﻗﯿﻘﺎ در ورودي دﻫﺎﻧﻪ واژن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ورودي دﻫﺎﻧﻪ واژن در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻖ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﺮا ﺷﮑﻞ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

 ﺷﮑﻞ ، رﻧﮓ و ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮐﻠﯿﺎت آن در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد.

  ﭼﺮا ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﻣﻦ ﺳﻮراخ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻫﻤﻪ ﭘﺮده ﻫﺎي ﺑﮑﺎرت ﺳﻮراخ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮارخ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ از ﻣﻬﺒﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺤﺪودي ﭘﺮده ﻫﺎي ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ،  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت اﺣﺴﺎس درد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﭘﺮده آن ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ازدواج ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ واژن،ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﮐﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود؟

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت از ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﺪاره آن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎرﮔﯽ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮﯾﺮگ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺷﻮد  .ﺑﻘﺎﯾﺎي ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.

اﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎره ﻧﺸﻮد؟

ﺑﻠﻪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد